.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty od dziadka dla małoletniej wnuczki

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 28.12.2010

Egzekucja komornicza alimentów na dziecko od mojego byłego męża jest niemożliwa, ponieważ pracuje on „na czarno”. Nie otrzymuję także środków z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekroczyłam maksymalny dochód o 5 zł. Sytuacja finansowa moja i córki jest jednak bardzo kiepska. Czy mogę złożyć do sądu wniosek o alimenty od dziadka dziecka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności przytoczyć należy właściwe dla opisanej przez Panią sprawy przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io).

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 128 K.r.io., „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.

    

Natomiast stosownie do art. 129 § 1 K.r.io. „obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi”. Z kolei (§ 2) „krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym”.

 

Najistotniejszy w Pani sprawie powinien jednak okazać się przepis art. 132 K.r.io., zgodnie z którym „obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami”.

 

Powyższe oznacza, że uprawniony do otrzymania alimentów (oraz działający w jego imieniu opiekun prawny, np. rodzic) może zwrócić się do osób z dalszym obowiązkiem alimentacyjnym w sytuacji, gdy osoba bliżej zobowiązana z tego obowiązku się nie wywiązuje bądź to dlatego, że jej na to nie stać, bądź też w związku z uchylaniem się od jego spełnienia poprzez ukrywanie majątku.

 

W tym miejscu wskazać również należy na ugruntowane stanowisko nauki prawa, zgodnie z którym w myśl ogólnej reguły dowodowej (art. 6 Kodeksu cywilnego) na uprawnionym dochodzącym alimentów od zobowiązanego w dalszej kolejności spoczywa obowiązek wykazania, że zobowiązany w bliższej kolejności nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb. Temu celowi mogą służyć wszelkie środki dowodowe przewidziane w procedurze cywilnej, bez konieczności przedstawienia np. wyroku oddalającego powództwo czy też powołania się na bezskuteczność egzekucji wszczętej przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20.02.1974 r., sygn. akt III CRN 388/73 (OSNCP 1974, nr 8-9, poz. 58, OSNCP 1975, nr 2, poz. 29, NP 1976, nr 2, s. 311), „nie jest bowiem konieczne – do wykazania, że uzyskanie od ojca na czas potrzebnych dzieciom środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami – wyczerpanie wszelkich środków dowodowych w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli okoliczności te mogą być ustalone na podstawie całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie. W szczególności dochodzeniu alimentów od dziadków na podstawie art. 132 k.r.o. nie stoi na przeszkodzie powołany przez Sąd Wojewódzki art. 1087 k.p.c., jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę skierowana przeciwko ojcu uprawnionych, wobec wyrażanego w tym względzie stanowiska zatrudniających go rodziców, nie dała wyników”. Taka sytuacja pozwoliła sformułować następujące uogólnienie: „jeżeli osoba bliska, zatrudniająca dłużników, należy równocześnie do kręgu osób zobowiązanych z mocy art. 132 k.r.o. do alimentacji w dalszej kolejności, zasadność żądania zasądzenia alimentów podlega ocenie w świetle art. 132 k.r.o.”

 

Powyższe oznacza także i to, że uprawniony nie jest zobowiązany do niezbitego i wyłącznie należycie udokumentowanego wykazania braku możliwości pozyskania należnych alimentów od osoby z bliższym obowiązkiem alimentacyjnym (np. ojca), aby móc skutecznie ubiegać się o te alimenty od dalszych zobowiązanych (np. dziadków). Nie wyłącza to jednakże obowiązku podjęcia przez uprawnionego starań o wykazanie tych okoliczności.

 

Przekładając powyższe na grunt Pani sprawy, przede wszystkim wskazać należy, że skierowanie roszczenia alimentacyjnego wobec dziadka będzie dopuszczalne i uzasadnione w sytuacji, gdy dziecko rzeczywiście potrzebuje tych środków pieniężnych, a Pani nie jest w stanie samodzielnie zapewnić dziecku należytego utrzymania, a ponadto gdy wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka okaże się niewykonalne. Zaznaczyć przy tym należy, iż obowiązek alimentacyjny dziadka nie jest prostym przełożeniem tego obowiązku z ojca dziecka, lecz również i w tej sytuacji sąd, ustalając wysokość należnych od dziadka alimentów, będzie badał wysokość potrzeb dziecka, jak również zdolność alimentacyjną (finansową) dziadka.

 

Najistotniejsza w Pani sprawie może okazać się natomiast kwestia wykazania niemożliwości uzyskania świadczenia od Pani byłego męża. O ile bowiem, jak zostało to wskazane powyżej, nie ciąży na Pani obowiązek wykazania tej niemożliwości poprzez np. udowodnienie bezskuteczności egzekucji względem ojca, o tyle właśnie taka bezskuteczność jest najsilniejszym z dowodów.

 

Mając powyższe na uwadze, w celu jak najlepszego przygotowania materiału dowodowego pod kątem ewentualnego procesu przeciwko dziadkowi o alimenty zasadne byłoby najpierw uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko ojcu dziecka oraz zaświadczenia komornika o bezskuteczności takiej egzekucji (będzie to zazwyczaj postanowienie o umorzeniu egzekucji wobec jej bezskuteczności).

 

Tytułem wykonawczym jest wyrok sądu lub nakaz zapłaty prawomocny i opatrzony klauzulą wykonalności. Jeżeli zatem posiada Pani już zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji wobec ojca dziecka, oznacza to także, że posiada Pani uprawniający do wytoczenia takiej egzekucji tytuł wykonawczy.

Powyżej wskazana sytuacja dawałaby Pani solidne podstawy do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych względem dziadka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »