Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na rodzeństwo

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 11.06.2013

Obecnie mieszkam z mężem i dziećmi w Anglii. W Polsce została moja siostra, która nie pracuje i niedawno została eksmitowana z mieszkania. Obawiam się, że może ona wystąpić do sądu o alimenty ode mnie. Pomagaliśmy siostrze przez kilka lat, ale ona wykorzystała nasze dobre chęci, pozbawiając nas mieszkania w Polsce. Teraz nie chcę mieć z nią w ogóle do czynienia. Czy w Polsce jest w ogóle możliwość zasądzenia alimentów na rodzeństwo? Jak tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że aktualnie przebywa Pani z mężem i dziećmi w Anglii. W Polsce pozostała Pani siostra, która została eksmitowana z mieszkania.

 

Jako że nie wskazuje Pani na stan swojej wiedzy w zakresie przysługujących praw, pozwoli Pani, iż w pierwszej kolejności wskażę przepisy prawa regulujące świadczenia alimentacyjne, a następnie przejdę do orzecznictwa i poglądów literatury w odniesieniu do Pani problemu.

 

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.

 

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, że zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie należy ich kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 48/75): „Zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

 

Brat lub siostra mogą domagać się alimentów od swojego rodzeństwa. Powstanie obowiązku alimentacyjnego względem rodzeństwa jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie rodzeństwa uprawnionego przesłanką jest stan niedostatku. Natomiast Pani, jako zobowiązana, musi mieć możliwości zarobkowo-finansowe, aby spełnić nałożony na nią obowiązek. Niezbędne w takim przypadku będzie zatem wykazanie owego niedostatku i możliwości zarobkowych. W orzecznictwie przyjmuje się, że niedostatek ma miejsce wtedy, gdy „uprawniony nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” (por. teza III uchwały SN z 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Według J. Gwiazdomorskiego (System prawa rodzinnego i opiekuńczego, s. 1015): „w niedostatku znajduje się osoba, która nie jest w stanie uzyskiwać środków swego utrzymania, tzn. środków zaspokajania swoich potrzeb samodzielnie czy własnymi siłami”.

 

W literaturze prezentowany jest słuszny pogląd, w którego myśl wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku samego obciążonego (tak: J. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, s. 636, oraz powołani tam autorzy: S. Szer i J. Winiarz).

 

Jednakże mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, wskazać należy, iż zasadne jest podniesienie treści art. 1441 K.r.o., zgodnie z którym: „Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

 

Innymi słowy siostra może dochodzić od Pani świadczenia alimentacyjnego, ale Pani przysługuje prawo powołania się na treść art. 1441 K.r.o. i wykazania, że żądanie siostry jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, w mojej ocenie istnieje duża szansa na oddalenie takiego powództwa z uwagi na zasady współżycia społecznego (przede wszystkim mam tu na myśli działania Pani siostry wobec Pani i Pani rodziny polegające na pozbawieniu Państwa mieszkania).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki