Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na męża

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 13.12.2013

Mieszkam i pracuję za granicą. Wystąpiłam o rozwód, gdyż mąż jest alkoholikiem i hazardzistą. On mieszka w Polsce, nie pracuje i wyprzedaje rzeczy, która są naszą własnością. Aby uprościć postępowanie, złożyłam wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Sąd wezwał mnie do przedstawienia zaświadczenia o zarobkach. Czy mogę się nie przyznawać, że pracuję za granicą? Dowiedziałam się, że rozwód bez orzekania o winie powoduje, że mąż będzie mógł wystąpić o alimenty ode mnie. Czy to prawda? Jak się przed tym bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli złożyła Pani pozew o rozwód bez orzeczenia o winie, w którym nie wnioskuje Pani o zwolnienie z kosztów sądowych, podział majątku lub ewentualne alimenty od małżonka, to zaświadczenie o zarobkach nie powinno być sądowi do niczego potrzebne. Są jednak w praktyce sytuacje, gdy sąd żąda takiego zaświadczenia na wypadek gdyby jedna ze stron w trakcie postępowania zawnioskowała np. o alimenty.

 

Co się tyczy alimentów na rzecz małżonka, zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”.

 

Natomiast zgodnie z § 3 powyższego przepisu: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży termin pięcioletni”.

 

Z uwagi na powyższe przepisy należy stwierdzić, że sąd może ze względu na wyjątkowe okoliczności zasądzić alimenty na rzecz byłego małżonka od małżonka nieuznanego za winnego rozkładu pożycia po upływie pięcioletniego okresu od orzeczenia rozwodu.

 

Nie radziłabym Pani ukrywać swoich dochodów przed sądem, ponieważ każde zatajenie informacji może mieć negatywne skutki, gdy prawda wyjdzie na jaw. Jednakże oczywiście decyzja należy do Pani. Jeżeli w trakcie trwania procesu nie poda Pani swoich dochodów, to ciężar udowodnienia tego, że zarabia Pani tyle, ile Pani mąż twierdzi, będzie spoczywał na nim – zgodnie z treścią art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego. Udowodnienie pracy poza granicami kraju jest zadaniem dość trudnym, aczkolwiek możliwym. Aby udowodnić taką okoliczność, Pani mąż może przede wszystkim posłużyć się dowodami z zeznań świadków.

 

Proszę jednak pamiętać, że Pani nie może się uchylać od łożenia na męża (w sytuacji gdyby Pani mąż był uprawniony do alimentów) tylko ze względu na to, iż przed sądem będzie Pani udowadniać, że jest osobą bezrobotną. Sąd – jeżeli nie uda się udowodnić Pani pracy za granicą – powinien wziąć pod uwagę Pani ogólne możliwości zarobkowe. Na możliwości zarobkowe mają wpływ: wiek, wykształcenie, umiejętności, stan zdrowia oraz okoliczności rynkowe, zapotrzebowanie na konkretnych pracowników.

 

Na tej podstawie sąd powinien określić Pani możliwości zarobkowe i zobowiązać do łożenia na męża. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku, wskazując, że jest osobą bezrobotną, gdy w rzeczywistości pracuje.

 

Jak wynika z powyższego, Pani mąż będzie mógł domagać się od Pani alimentów, a więc aby zabezpieczyć się na przyszłość, musiałaby wnioskować Pani o rozwód z orzeczeniem o jego winie.

 

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Wyraźnie podkreślić należy jednak, że oba powyższe warunki muszą wystąpić łącznie. Jednocześnie nie mogą zaistnieć tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwsza grupa to przyczyny zawinione, wśród których można wymienić takie, jak: groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka. Drugą grupę stanowią przyczyny niezawinione, do których zaliczamy np. długotrwałą i nieuleczalną chorobę uniemożliwiającą albo w wysokim stopniu utrudniającą wykonywanie obowiązków małżeńskich, chorobę psychiczną, zasadniczą i istotną różnicę charakterów. Trzecią grupę tworzą przyczyny, które mogą być uznane w zależności od okoliczności za zawinione lub niezawinione.

 

Zupełność rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego małżonka do drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu, jeżeli wspomniane więzi ustały (orzeczenie Sądu Najwyższego z 8 maja 1951 r., C 184/51).

 

Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie (por. wyrok SN z 21 września 1997 r., I CKN 646/97, niepubl.), jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. Za zawinione przyczyny rozkładu należy uznać nie tylko naganne zachowanie się wobec współmałżonka, lecz także względem dzieci i innych osób bliskich małżonkom. Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu, a po stronie drugiego małżonka przyczyn takich brak.

 

W mojej ocenie zasadne jest podjęcie walki o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka.

 

Postępowanie sądowe w takiej sprawie zazwyczaj trwa dłużej niż w przypadku żądania rozwodu bez orzekania o winie, konieczne jest bowiem przeprowadzenie szeregu dowodów potwierdzających ową winę.

 

Środkami dowodowymi mogą być zarówno zeznania samych stron, jak i świadków, ale także zdjęcia, nagrania audio i wideo, SMS-y, notatki z interwencji policji, wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, listy, rachunki oraz wszelkie inne dokumenty, z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania.

 

Za winą Pani męża niewątpliwie przemawia jego zachowanie przekraczające granice przyzwoitości i obyczajowości, alkohol, nieprzyczynianie się do potrzeb rodziny, hazard itp.

 

Może Pani zmienić żądanie rozwodu bez orzeczenia o winie na rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, najlepiej na pierwszej rozprawie rozwodowej.

 

Jeśli sąd orzeknie rozwód z winy Pani męża, to w takiej sytuacji jeśli rozwód pociąga za sobą znaczne pogorszenie poziomu życia drugiego małżonka (czyli Pani), to nie mąż, ale Pani będzie miała prawo żądać od małżonka winnego środków utrzymania do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb, nawet jeśli nie będzie Pani znajdować się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny w takiej sytuacji wygasa wraz z zawarciem nowego związku małżeńskiego przez Panią.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki