.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na dziecko przyszłego męża

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.12.2009

Mój narzeczony ma dziecko, na które płaci regularnie alimenty. Czy po zawarciu przez nas związku małżeńskiego, w sytuacji gdyby on na przykład stracił pracę, obowiązki alimentacyjne spadną na mnie? Czy matka dziecka może wystąpić z wnioskiem o zwiększenie alimentów, bo sytuacja materialna mojego przyszłego męża będzie lepsza ze względu na moje wysokie zarobki? Czy w takiej sytuacji powinnam zachować rozdzielność majątkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty na dziecko przyszłego męża

Czy dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od żony swojego ojca?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż co do zasady egzekucja zobowiązań jednego z małżonków może być skierowana jedynie wobec majątku tego właśnie małżonka.

 

Powyższe oznacza, iż zobowiązania jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego nie mogą być realizowane w drodze egzekucji z majątku drugiego z małżonków, czy też nawet z majątku wspólnego tychże małżonków.

 

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.), dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką.

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego

Ponadto art. 1441 K.r.io. stanowi, że zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

 

Wobec powyższego zatem uznać należy, iż istnieje po stronie uprawnionego (dziecka Pani przyszłego męża) prawo do wystąpienia również wobec Pani o wypłatę alimentów, jednakże prawo to limitowane jest istnieniem ku temu przesłanek wynikających z zasad współżycia społecznego. Za taką okoliczność uprawniającą do wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym uznać by należało przede wszystkim sytuację, gdy żaden inny członek rodziny uprawnionego nie byłby w stanie łożyć kwot wystarczających na utrzymanie dziecka Pani narzeczonego, a osiągane przez Panią dochody, nawet po obciążeniu kwotą alimentów, nie spowodowałyby widocznego uszczerbku w majątku Pani lub Pani rodziny.

Kto może być obciążony obowiązkiem alimentacyjnym?

Zgodnie z art. 129 § 1 K.r.io. obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, a (§ 2) krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

 

Dlatego też ewentualne roszczenie o zapłatę alimentów uprawniony mógłby wobec Pani wystosować, gdyby okazało się, iż zarówno oboje rodzice dziecka Pani przyszłego męża, jego dziadkowie oraz rodzeństwo nie są w stanie wyłożyć odpowiednich kwot na jego utrzymanie, a osiągane przez Panią dochody pozwalałyby na obciążenie Pani takimi kosztami.

Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych?

Odnośnie zaś przyczyn, z powodu których uprawniony może ubiegać się o zwiększenie alimentów, to kwestię tę reguluje co do zasady art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Ponadto art. 138 K.r.io. stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Za taką zmianę stosunków nauka prawa oraz bogate orzecznictwo uznają zarówno wzrost potrzeb po stronie uprawnionego, jak i zwiększenie się możliwości alimentacyjnych zobowiązanego. Dlatego też fakt uzyskiwania przez Pani męża wyższych niż dotychczas dochodów może stanowić podstawę do wystąpienia przez uprawnionego (dziecko Pani męża reprezentowane przez jego matkę) o zwiększenie należnej kwoty alimentów. Za polepszenie się stanu finansowego Pani męża sąd mógłby również uznać np. zmniejszenie się jego wydatków w związku z tym, iż również Pani przyczynia się do utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego.

Rozdzielność majątkowa a zobowiązanie alimentacyjne jednego z małżonków

Wobec tego, że co do zasady do zapłaty alimentów zobowiązany jest wyłącznie Pani mąż ze swojego majątku osobistego, wprowadzenie między Panią a mężem rozdzielności majątkowej nic w zasadzie nie zmieni, gdyż Pani majątek nie może być z tego tytułu obciążony.

 

Na koniec warto jeszcze wskazać, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 33 K.r.io.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »