.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty dla ciężarnej

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 02.05.2013

Partner porzucił mnie, kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży. Chciałabym jak najszybciej uzyskać od niego należne świadczenia. Czy polskie prawo przewiduje możliwość płacenia alimentów dla ciężarnej? Słyszałam, że powinnam zbierać wszystkie rachunki za rzeczy, które kupuję dla dziecka. Czy to prawda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie istotny jest art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: K.r.o.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”.

 

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

 

Należy ponadto wskazać na trzy pozostałe przepisy, a mianowicie art. 141-143 K.r.o., zgodnie z którymi:

 

„Art. 141. § 1. Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

§ 2. Roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Art. 142. Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe”.

 

Postępowanie, które może zostać wszczęte w Pani sprawie – czyli postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi – jest postępowaniem odrębnym. Normują je art. 453-458 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Najistotniejszą odrębnością jest treść art. 455 K.p.c., zgodnie z którym rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. To sprawia, że w pozwie o ustalenie ojcostwa zbędny jest wniosek o przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda. W sytuacji, w której pozwany – tj. domniemany ojciec dziecka – nie stawi się na rozprawę, sąd wydaje wyrok zaoczny, jednakże art. 339 § 2 K.p.c. nie ma tu zastosowania. Skutkiem powyższego jest fakt, że sąd obowiązany jest sprawdzić prawdziwość twierdzeń strony powodowej o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą.

 

Strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych jest zwolniona od kosztów sądowych (na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398) i może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata (art. 117 § 1 i 2 K.p.c.). Do roszczeń związanych z ustaleniem ojcostwa należy również roszczenie o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu. Poza tym matka może jeszcze żądać pokrycia innych wydatków lub szczególnych strat majątkowych, jeżeli wskutek ciąży lub porodu je poniosła (art. 141 K.r.o.).

 

Zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Miejsce zamieszkania dziecka niejako z góry narzuca stwierdzenie, że bezpośrednie starania o utrzymanie i wychowanie dziecka będą spoczywały na matce. Osobista praca świadczona przez matkę na rzecz dziecka nie podlega wycenie, co nie oznacza, że nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ustalając wysokość alimentów, sąd co do zasady weźmie pod uwagę nie tylko obecne zarobki ojca dziecka, lecz także zarobki, które mógłby otrzymywać (obiektywnie) – mając na uwadze jego wykształcenie, doświadczenie zarobkowe, wiek, stan zdrowia.

 

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że winna Pani zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami zbierać pokwitowania, paragony, rachunki na wszystko, co związane jest z Pani stanem zdrowotnym i wydatkami poczynionymi na dziecko.

 

Punktem wyjścia w sprawach o alimenty na dzieci jest kwota żądana przez jednego z rodziców. Na ojcu dziecka także spoczywa ciężar zaspokajania potrzeb dziecka. Należy pamiętać, że nie istnieje zasada, według której oboje rodzice powinni zaspokajać potrzeby dzieci w równym stopniu, czyli przeznaczać na utrzymanie dzieci równe kwoty. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do utrzymania dzieci stosownie do własnych możliwości zarobkowych i majątkowych.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych (np. pozwów o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, pozwów o pozbawienie władzy rodzicielskiej), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »