Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty a drugi związek małżeński

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.05.2013

Za kilka miesięcy wyjdę ponownie za mąż. Czy zawarcie drugiego związku małżeńskiego wpłynie w jakiś sposób na wysokość alimentów, które otrzymuję na dziecko z poprzedniego małżeństwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

W Pani sprawie ważna jest treść art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.), zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ponadto trzeba stwierdzić, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

 

Obecnie nie ulega wątpliwości, że Pani – jako matka dziecka – czyni osobiste starania o wychowanie i utrzymanie dziecka. Na byłym partnerze ciąży zatem obowiązek pokrycia części lub całości kosztów jego utrzymania i wychowania.

 

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, że zakres świadczeń alimentacyjnych jest uzależniony m.in. od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Możliwości tych nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a zobowiązany nie jest w stanie sprostać potrzebom uprawnionych posiadanymi środkami. Możliwości zarobkowe to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 48/75), „zasadne i zgodne z treścią art. 135 K.r.o. jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r., III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

 

W toku postępowania o alimenty, jeśli zdecydowałaby się Pani uregulować sprawę sądownie, sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pani dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty. Weźmie też pod uwagę, jakie Pani dziecko ma potrzeby i czy są one zaspokajane.

 

W mojej ocenie powinna Pani zbierać rachunki do przedłożenia zestawienia rachunków i wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, które przedstawią zestawienie przypuszczalnych kosztów jego utrzymania, wynikających z zaspokojenia jego potrzeb.

 

Warto także przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1967 r. (sygn. akt III CR 422/66), zgodnie z którym przez obowiązek alimentacyjny dostarczania środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 K.r.o., rozumieć należy obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji. Obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej. Ponadto według wyroku z 21 maja 1975 r. (sygn. akt III CRN 72/75) usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz także miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w wyroku z 25 marca 1985 r. (sygn. akt III CRN 341/84), zgodnie z którym „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy – zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o. – od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Należy przy tym stwierdzić, że pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, w szczególności przy ustalaniu wysokości alimentów przez sąd. Odmienny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, obowiązującej także w sprawach alimentacyjnych”.

 

Istota świadczenia alimentacyjnego polega na zapewnieniu środków wychowania i utrzymania osoby uprawnionej do takiego świadczenia, a nie osoby, która opiekuje się osobą uprawnioną. Zasądzenie świadczenia pieniężnego w wysokości wykraczającej poza zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka w mojej ocenie naruszać będzie istotę tego świadczenia.

 

Należy jednak podkreślić, że samo zawarcie drugiego związku małżeńskiego nie będzie miało wpływu na wysokość zasądzonych od byłego partnera alimentów. Pani przyszły małżonek nie jest bowiem osobą zobowiązaną prawnie do łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka, którego ojcem jest były partner. Zobowiązanymi do utrzymania i wychowania są jedynie Pani i ojciec dziecka.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 0 =

»Podobne materiały

Majątek a powtórne małżeństwo

Jestem wdowcem i zamierzam ponownie poślubić kobietę, która też jest wdową. Oboje posiadamy po dwoje dzieci z poprzednich małżeństw. Posiadamy także dobra w postaci nieruchomości itp. Czy po zawarciu małżeństwa współmałżonka będzie miała prawo do zdobytego przeze mnie wcześniej majątku? Czy należy c

 

Sprawa o ustalenie alimentów - jak zmniejszyć kwotę?

Była partnerka wytoczyła mi sprawę o ustalenie alimentów w wysokości 500 zł na czteroletnie dziecko (zamieszkałe w Poznaniu). Jest lepiej sytuowana niż ja, a w dodatku przeprowadziła się do rodziców, dzięki czemu oszczędza na wynajmie mieszkania (choć we wniosku do sądu napisała, że płaci za wynajem

 

Zmiana adresu doręczania alimentów

Na syna zasądzono alimenty od ojca. Były przekazywane do moich rąk, ale niedawno przeprowadziłam się na drugi koniec Polski i chciałabym, by pieniądze były wysyłane tutaj. Jak powinnam o tym poinformować ojca dziecka?

 

Czy wyrok o alimenty wydany w Irlandii jest ważny w Polsce?

Czy wyrok o alimenty wydany w Irlandii jest ważny w Polsce, czy działa tylko w Irlandii? Czy obejmuje widzenia z dziećmi? Czy mogę złożyć w Polsce nową sprawę o alimenty? Kiedy sądem właściwym dla sprawy będzie sąd polski?

 

Nadpłata alimentów i potrącanie z bieżących wpłat

Wyrokiem sądu II instancji mam przysądzone nadpłatę alimentów w okresie 2012–2014. Czy mogę ją odliczyć z obecnie płaconych alimentów, potrącając nadpłatę z bieżących wpłat? Wcześniej pisałam wezwanie do zapłaty, ale bez odzewu ze strony przeciwnej.

 

Dziecko za granicą a właściwość sądu w sprawie o alimenty

Mieszkam w Wielkiej Brytanii, wychowuję 2 dzieci, z mężem jestem w nieformalnej separacji, ślub był w Polsce. Dwa lata temu dostałam pismo od jego adwokata z prośbą o widywanie dzieci dwa razy w tygodniu i z propozycją kwoty alimentów – zgodziłam się na to. Jednak z czasem mąż przestał płacić

 

Naciski rodzica na zrzeczenie się alimentów przez dziecko

Mój pasierb skończył już 18 lat. Chodzi do szkoły zaocznie. Matka płaci od 4 lat alimenty na syna. On nadal się uczy, ale chciałby wyjechać zagranicę na 2,5 miesiąca, zarobić sobie na prawo jazdy. Matka niedawno straciła pracę i od jakiegoś czasu domaga się zrzeczenia alimentów i mówi, że to jego al

 

Uzupełnienie braków formalnych w pozwie o alimenty

Złożyłam pozew o alimenty (jestem samotną matką wychowującą 2 synów). W odpowiedzi z sądu dostałam wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma, które dotyczą m.in. wskazania, czy strony podejmowały próbę mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu. Żadnych prób mediacji nie podejmowaliśm

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »