.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenia alimentacyjne

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 09.04.2013

Mam córkę z pierwszego małżeństwa. Ma ona 21 lat, uczy się w szkole wieczorowej i obecnie nie pracuje, ponieważ jest w ciąży. Regularnie płacę alimenty, nawet w wyższej kwocie, niż są zasądzone. Czy po porodzie nadal będę musiał wypłacać świadczenia alimentacyjne dorosłej córce, która nie będzie pracować ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania dotyczącego świadczeń alimentacyjnych, uprzejmie wyjaśniam:

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 133 K.r.o. Zgodnie z jego treścią:

 

„Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 135 § 1 K.r.o., zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Sąd Najwyższy w tezie IV uchwały z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych przyjął, że:

 

„Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie”.

 

Należy zwrócić uwagę na § 3 art. 133., który stanowi, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Ostatnia część tego paragrafu jest podstawą do złożenia pozwu o zwolnienie Pana z obowiązku alimentacyjnego wobec córki. Ustawodawca bowiem dał wyraz powszechnemu stanowisku orzecznictwa i doktryny, które wskazuje, iż pełnoletnie dziecko w pierwszej kolejności powinno samo postarać się o uzyskanie przychodu, a dopiero później może żądać środków od osób zobowiązanych.

 

Należy oczywiście wskazać na głos doktryny, zgodnie z którym „z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go”*. Trzeba jednak podkreślić, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, ponieważ każda ma inny stan faktyczny, który w konkretnych okolicznościach może przemawiać za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego.

 

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r., III CKN 257/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 70):

 

„Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”.

 

Nikt nie da Panu stuprocentowej pewności, czy jeśli złoży Pan pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sąd uzna Pana argumenty za zasadne. Nie ulega jednak wątpliwości, że w chwili obecnej córka założyła rodzinę (co prawda nieformalnie) i to ojciec dziecka powinien w pierwszej kolejności utrzymywać zarówno dziecko, jak i matkę.

 

Nie może być bowiem tak, że córka nie podejmuje żadnych prób samodzielnego utrzymania, a wręcz przeciwnie – robi wszystko, by jak najdłużej być na utrzymaniu rodziców.

 

Z treści Pana pytania nie wynika jednoznacznie, czy świadczenia alimentacyjne zostały zasądzone, czy też płaci je Pan dobrowolnie. W drugim przypadku może Pan w każdym momencie zaprzestać ich płacenia. Jeżeli natomiast alimenty są płacone na podstawie np. orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem, to jest Pan zobowiązany do ich zapłaty tak długo, dopóki sąd na Pana wniosek nie uchyli obowiązku alimentacyjnego. Na koniec dodam jeszcze, że alimenty jako świadczenie okresowe przedawniają się z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych (m.in. pozwów o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

 

* Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Sychowicz, H. Ciepła, S. Kalus i in., wyd. III, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2006, s. 960. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl