.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Akt urodzenia z adnotacją, że dziecko zmarło przed narodzinami

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 03.02.2012

Przebywając za granicą poroniłam w 11 tygodniu ciąży. Z dużym trudem udało mi się uzyskać moją dokumentację medyczną. Nie otrzymałam, niestety, karty zgonu, a bardzo mi zależy, by w polskim USC otrzymać akt urodzenia z adnotacją, że dziecko zmarło przed narodzinami. Jak mogę to załatwić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 40 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.):

 

„1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

 

2. Do aktu urodzenia wpisuje się:

 

 1. nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka;
 2. miejsce i datę urodzenia dziecka;
 3. nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka;
 4. nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego;
 5. dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 39 ust. 2.

 

3. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególności zawierać:

 

 1. imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;
 2. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka;
 3. dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka;
 4. dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka;
 5. datę urodzenia dziecka;
 6. określenie miejscowości urodzenia dziecka;
 7. określenie płci, ciężaru i długości dziecka;
 8. charakterystykę porodu.

 

3a. Przyjęcie w sprawie nazwiska dziecka oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymaga sporządzenia protokołu. Odpis protokołu przesyła się do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt małżeństwa rodziców.

 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 3, oraz z wyszczególnieniem na formularzu części wypełnianych przez zakład opieki zdrowotnej, lekarzy lub położne oraz urząd stanu cywilnego, a także sposób jego wypełniania”.

 

Powyższe dotyczy także tzw. niezarejestrowanego zdarzenia zagranicznego. Zgodnie bowiem z treścią art. 70 ustawy „urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego”.

 

W przypadku, gdy nie ma zaświadczenia lekarskiego, zastosowanie znaleźć muszą art. 32-33 ustawy, zgodnie z którymi:

 

„Art. 32.

Ustala się treść aktu stanu cywilnego, jeżeli:

 

 1. akt unieważniony ma być zastąpiony nowym aktem;
 2. akt urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporządzony i nie można go sporządzić w trybie przewidzianym w przepisach ustawy”.

 

Art. 33.

W sprawach określonych w art. 30-32 orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego”.

 

W Pani sprawie należy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie treści aktu stanu cywilnego. Podstawę prawną takiego wniosku zawiera art. 32 pkt 2.

 

Podobna sprawa była sporna w praktyce prawniczej. Spór ten – wydaje się – rozstrzygnął Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 03.09.1997 roku (sygn. akt III KKO 5/97), zgodnie z którym:

 

„Nie jest dopuszczalne sporządzenie aktu urodzenia dziecka w zwykłym trybie postępowania przewidzianym w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego, jeżeli osoba zgłaszająca urodzenie dziecka w urzędzie stanu cywilnego po upływie znacznego okresu nie jest w stanie przedstawić zaświadczenia lekarskiego. W tej sytuacji właściwym do ustalenia treści aktu urodzenia jest sąd w postępowaniu nieprocesowym”.

 

 

Stan prawny z 19.07.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl