.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Agroturystyka i świadczenie usług w gospodarstwie rolnym przez rolnika

Autor: Grzegorz Kałczuga • Opublikowane: 26.01.2011

Przymierzam się do agroturystyki i mam pytanie o ustawę dotyczącą usług turystycznych i hotelarskich. Rozdział 1 art. 3 pkt 5: „organizator turystyki” to przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Pkt 2: „impreza turystyczna” to co najmniej dwie „usługi turystyczne”. Pkt 1: „usługa turystyczna” to „wszystkie usługi świadczone turystom”, w tym także usługi hotelarskie, czyli także np. wynajmowanie pokoi w agroturystyce. Jeśli więc rolnik wynajmuje mi pokój, jest to jedna usługa turystyczna, ale jeśli przy okazji zaproponuje mi śniadanie albo wypożyczenie roweru, to już są dwie usługi turystyczne i przedsiębiorca powinien spełniać warunki działalności polegającej na organizowaniu usług turystycznych wg art. 6 ust. 1 i 2?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan głównie o ustawę o usługach turystycznych, lecz w moim mniemaniu powinien Pan szukać rozwiązania zupełnie gdzie indziej. Przedmiotowa ustawa ma zastosowanie dla „większych” podmiotów, a nie tych, które turystyczny czy agroturystyczny biznes dopiero rozpoczynają.

 

Dla podtrzymania polityki ułatwiania rolnikom rozpoczynającym świadczenie usług agroturystycznych, a także świadczącym te usługi dodatkowo w ramach działającego gospodarstwa rolnego, ustalono w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

 

Inaczej niż w przepisach o działalności gospodarczej obowiązujących w latach 1989-1998, posługujących się pojęciem „ubocznego zajęcia zarobkowego”, cytowany wyżej przepis nie nakazuje wykonywać działalności osobiście, a zatem dopuszcza korzystanie z pomocy innych osób.

 

Ograniczenie to ma charakter wyjątku od ogólnej zasady, w związku z czym powinno być interpretowane w sposób ścisły. W szczególności należy określić, jaki jest:

  1. zakres usług agroturystycznych,
  2. kto jest rolnikiem
  3. i co oznacza „świadczenie usług w gospodarstwie rolnym”.

 

Ad 1.

Przepis ten obejmuje wynajmowanie pokoi (a zatem nie odrębnych miejsc noclegowych, całych domów czy domków turystycznych, przyczep mieszkalnych itp.), sprzedaż posiłków domowych (nie zaś prowadzenie innych ogólnodostępnych usług gastronomicznych, także w zakresie tzw. małej gastronomii) i wreszcie świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów. Zakres tych „innych usług” wywołuje najwięcej wątpliwości. Te inne usługi powinny być świadczone w gospodarstwie rolnym i związane z pobytem turystów w tym gospodarstwie. Taką usługą związaną niewątpliwie z pobytem w gospodarstwie może być także zwiedzenie miejscowej kapliczki czy wycieczka rowerowa po lesie.

 

Ad 2.

Dla określenia sytuacji, w których przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczą wynajmowania pokoi, miejsc na ustawienie namiotów i sprzedaży posiłków domowych należy odwołać się do kryterium podmiotu świadczącego usługi – rolnika.

 

Jedyną definicję ustawową zawiera w tym zakresie art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25), zgodnie z którym przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Posiadaczem jest właściciel lub osoba działająca w przekonaniu, że jest właścicielem (posiadacz samoistny), natomiast posiadaczem zależnym np. dzierżawca, użytkownik czy inna osoba, której prawo do korzystania z posiadanego gospodarstwa wynika z umowy zawartej z właścicielem (posiadacz zależny).

 

Jakkolwiek ograniczenie pojęcia rolnika jedynie do osób fizycznych wynika w tym przypadku z przedmiotu regulacji – ubezpieczenia społecznego, to wydaje się, że ograniczenie to ma uzasadnienie także na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Utworzenie spółki lub innej formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności agroturystycznej zawiera w swej treści deklaracje podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i wyjątek z art. 3 staje się bezprzedmiotowy. W definicji rolnika pojawia się odwołanie do „gospodarstwa rolnego”, dlatego znaczenie mają także przedstawione poniżej definicje gospodarstwa rolnego. Znajdzie to także odzwierciedlenie w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników podejmujących działalność pozarolniczą.

 

Ad 3.

W braku odrębnych definicji w ustawie Prawo działalności gospodarczej konieczne jest oparcie się na definicjach wynikających z innych ustaw – w szczególności z Kodeksu cywilnego, ustawy o podatku rolnym oraz o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Według art. 553 Kodeksu cywilnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników uznaje w art. 6 pkt 4 za gospodarstwo rolne każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej, to znaczy produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej.

 

W art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha – to znaczy suma tych gruntów musi przekraczać jeden ha fizyczny, lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu (o którym była mowa powyżej) osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

 

Każda z przedstawionych wyżej definicji została sformułowana w innym celu – dla potrzeb innej ustawy, jednak dla stosowania przepisów o działalności gospodarczej można przyjąć, że gospodarstwo rolne to grunty, budynki, urządzenia i inwentarz faktycznie służący produkcji rolnej.

 

W konsekwencji świadczenie usług w gospodarstwie rolnym oznacza świadczenie ich przy użyciu zabudowań, gruntów i innych zasobów tego gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji: zachowania zdolności do produkcji rolnej. Budynki i obszary o trwale zmienionej funkcji nie mogą być uznane za część gospodarstwa rolnego. Kryterium to jest podstawowe w odniesieniu do innych usług turystycznych, dotyczy zatem na przykład usług rekreacyjnych, jazdy konnej, przewozów bryczką, wynajmowania łódek, udostępniania łowisk itp.

 

Natomiast wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych może odbywać się także w oparciu o inne zasoby niż grunty i budynki służące produkcji rolnej, jednak pod warunkiem, że świadczy je rolnik, to znaczy osoba prowadząca (realnie) działalność rolniczą, a działalność ta ze względu na jej rozmiar i wyodrębnienie nie spowoduje utworzenia nowego przedsiębiorstwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl