.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Agent firm zagranicznych w Polsce a podatki

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 09.11.2010

Mam dwie umowy z dwoma firmami zagranicznymi (jedna z Łotwy, druga z Singapuru), w których określany jestem jako „agent” tych firm, działający na terenie Polski. Usługi dla firm na terenie naszego kraju wykonują osoby fizyczne, które wcześniej trenuję. Przelewem na moje konto osobiste otrzymuję wynagrodzenie za wykonywane usługi i rozliczam się z podwykonawcami w Polsce. Jak rozliczać się z podatków? Czy powinienem założyć działalność gospodarczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan agentem – przedstawicielem dwóch firm zagranicznych, z Łotwy i Singapuru. Otrzymuje Pan zlecenia od tych firm i wykonuje je Pan na terenie Polski, korzystając faktycznie z usług innych osób, specjalnie w tym celu przeszkolonych.

 

W pierwszej kolejności rzeczywiście należy rozpatrzyć, czy w tym celu konieczne staje się zarejestrowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Działalnością usługową z kolei jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264; z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Nie do końca wiem, na czym polegają Pańskie usługi, ale jest wielce prawdopodobne, że będą one mogły być sklasyfikowane jako działalność usługowa według określonego PKWiU (niestety jedynym podmiotem uprawnionym do wiążącej klasyfikacji usług jest Urząd Statystyczny w Łodzi, do którego można wystąpić z wnioskiem o sklasyfikowanie usługi, oczywiście dokładnie ją opisując).

 

Niemal identyczną definicję działalności gospodarczej przywołuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym jednocześnie ustawa ta wskazuje, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

Jeżeli zatem wymienione warunki nie są spełnione łącznie, wówczas Pańską działalność należy uznać za wypełniającą znamiona działalności gospodarczej, co powoduje konieczność zarejestrowania takowej w ewidencji działalności, prowadzonej przez organy gminy.

 

Zarejestrowania działalności dokonuje się na formularzu EDG-1 i zgłoszenie to jest jednocześnie zgłoszeniem do urzędu statystycznego (który nadaje REGON) oraz ZUS (płatnik składek od pracowników i/lub ewentualnie zleceniobiorców) i urzędu skarbowego.

 

Niezależnie od rejestracji należy udać się do urzędu skarbowego w celu dokonania wyboru formy opodatkowania. Jako przedsiębiorca będzie mógł Pan rozliczać się:

 

 1. Na zasadach ogólnych, gdzie przychody pomniejsza się o poniesione koszty ich uzyskania (przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód brutto = zapłacony ZUS = dochód netto x 18% (lub 32%) = zaliczka na podatek - składka zdrowotna = zaliczka do zapłaty). W tym przypadku przychody i koszty będzie Pan ewidencjonował w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR),
 2. Według podatku liniowego, gdzie również przychód pomniejsza się o koszty i niezależnie od wysokości dochodu płaci się zaliczkę w wysokości 19%, ale jednocześnie po zakończeniu roku przy rozliczeniu rocznym nie można obniżać dochodu o ulgi podatkowe (forma rozliczeń opłacalna dla osób najlepiej zarabiających). W tym przypadku również będzie Pan prowadził KPiR,
 3. Na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie opodatkowany jest przychód (bez potrącania kosztów) stawką 8,5% (taka jest stawka na działalność usługową). Jednocześnie ustawa wyłącza szereg usług z opodatkowania ryczałtem (w załączeniu plik z zestawieniem tego rodzaju usług. W tym przypadku zaistnieje konieczność prowadzenia Ewidencji Ryczałtowej.

 

Moim zdaniem na wstępnym etapie rozpoczęcia działalności najbardziej opłacalną formą rozliczeń będzie dla Pana opodatkowanie na zasadach ogólnych, aczkolwiek nie wiem, na jakim poziomie będzie Pan uzyskiwał przychody oraz z jakimi kosztami wiąże się tego rodzaju działalność. Do kosztów będzie mógł Pan zaliczać wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jest to dość obszerny katalog). Niemniej jednak kosztami takimi będą również koszty zleceniobiorców i ich szkoleń, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.

 

Oprócz comiesięcznej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (czyli np. za sierpień do 20 września), będzie Pan również rozliczał podatek VAT (w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym), składając przy tym deklarację VAT-7, chyba że wybierze Pan zwolnienie podmiotowe w VAT. Zwolnienie to przysługuje podatnikom, których obrót w roku podatkowym nie przekracza 100 000 zł. Wówczas nieodliczony VAT będzie Pana kosztem w podatku dochodowym.

 

Jako że świadczyć Pan będzie usługi na rzecz firm, nie będzie Pan musiał ewidencjonować obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Będzie Pan natomiast wystawiał faktury VAT na rzecz tych podmiotów. Ponieważ będą to faktury na sprzedaż usług świadczonych na rzecz firmy zagranicznej, usługa ta będzie zgodnie z art. 28b ustawy o VAT opodatkowana w miejscu siedzib usługobiorcy. Zatem Pan jako podatnik VAT wystawi fakturę na rzecz firmy zagranicznej ze stawką NP („nie podlega”). Jednocześnie, ponieważ wszystkie Pańskie usługi (jeżeli będzie Pan świadczył usługi tylko i wyłącznie na rzecz tych dwóch podmiotów zagranicznych) będą opodatkowane poza granicami kraju, to po Pana stronie nie pojawi się podatek należny (wynikający ze sprzedaży usług), a Pan zachowa prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych (VAT naliczony). Oznaczać to może w praktyce, że w deklaracji VAT-7 występować będzie nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, przysługująca do zwrotu na rachunek bankowy.

 

Jeżeli świadczy Pan usługi na rzecz podmiotu zagranicznego, korzystając przy tym ze zleceniobiorców, może Pan z nimi podpisać umowy-zlecenia (czyli umowy starannego działania) lub umowy o dzieło (czyli umowy rezultatu). Moim zdaniem właściwszą umową byłaby umowa o dzieło, w której ustali Pan z daną osobą każdorazowo zakres prac do wykonania (czyli przekazanie stosownych informacji we wskazany sposób, zgodny z instrukcjami itp.).

 

Jeżeli chodzi o rozliczenia, to przychód, jaki Pan uzyska, ujmie Pan w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 7, zaś koszty ogólne działalności, jak również koszty zleceń (lub umów o dzieło), w kolumnie 12 KPiR. Przychód pomniejszony o koszty stanowi dochód brutto, który można pomniejszyć o koszty zapłaconego w danym miesiącu ZUS. Tak ustalony dochód netto stanowi podstawę do obliczenia zaliczki na podatek, która wynosi 18% dochodu netto. Obliczoną zaliczkę można zmniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Jeżeli zaś chodzi o rozliczenia ze zleceniobiorcami (osobami, z którymi podpisze Pan umowy o dzieło), to jest Pan oczywiście zobowiązany do rozliczeń tych umów również z urzędem skarbowym. Od umów o dzieło oraz umów zleceń pobiera się zaliczkę na podatek w wysokości 18%. Podstawę wymiaru tej zaliczki stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, które w przypadku umów zleceń oraz umów o dzieło wynoszą 20% przychodu, oraz o koszty składek zusowskich (zasady podlegania składkom ZUS uzależnione są jednak od, tego czy zleceniobiorcy uzyskują dochody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia – jeżeli tak, wówczas umowy te nie są oskładkowane). Tak ustaloną zaliczkę zmniejsza się następnie o kwotę składki zdrowotnej.

 

Można zatem przyjąć:

 

 • przychód zleceniobiorcy – np. 3000 PLN miesięcznie,
 • koszty – 20% przychodu, a więc – 600 zł,
 • dochód – 2400 zł,
 • zaliczka na podatek (bez potrącenia ZUS) – 2400 x 18% = 432 zł,
 • zaliczka do zapłaty = 432 zł - składka zdrowotna.

 

Zaliczkę na podatek od wypłat wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

 

Jeżeli jest Pan jednak osobą rozpoczynającą działalność gospodarczą, radziłbym skorzystać z usług biura rachunkowego. Wypełnianie obowiązków kadrowo-płacowych oraz rozliczeń podatkowych przez osobę, która nie ma przygotowania, rodzi zwiększone ryzyko popełnienia błędów i w konsekwencji istotnych konsekwencji karnoskarbowych.

 

Reasumując, moim zdaniem powinien Pan rozliczać się jak przedsiębiorca po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w gminie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »