.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Agent celny i umowa o zakazie konkurencji

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 09.06.2012

Pracowałem w pewnej firmie jako agent celny. Wówczas podpisałem umowę o zakazie konkurencji na okres trwania stosunku pracy – niestety nie mogę znaleźć tego dokumentu. Mniej więcej rok temu dostałem od pracodawcy wypowiedzenie. Po kilku miesiącach znalazłem pracę w innej agencji celnej. Teraz chciałbym zwrócić się z ofertą współpracy do klientów, których znam z poprzedniego miejsca pracy. Czy były pracodawca może posądzić mnie o działanie na jego szkodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, że poszukuje Pan informacji o konsekwencjach zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

Na marginesie zaznaczę, iż odpowiedź byłaby bardziej konkretna, gdyby przedstawił Pan treść zawartej umowy o zakazie konkurencji, gdyż wtedy można byłoby ocenić jej skuteczność i moc prawną, a także – ewentualne konsekwencje. W związku z faktem, iż nie posiadam tej umowy, odniosę się tylko teoretycznie do jej skutków.

 

Tematykę zakazu konkurencji reguluje rozdział IIa ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w skrócie K.p.). Zgodnie z art. 1011 tejże ustawy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji)”. Przepis ten stanowi o zakazie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w okresie trwania stosunku pracy.

 

Art. 1012 K.p. reguluje sytuację zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

„Art. 1012. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3”.

 

Z analizy powyższych artykułów wynika, iż przy spełnieniu warunków z tych przepisów można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Warunki te są następujące:

 

  1. pracownik musi mieć dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (niewątpliwie posiada Pan informacje, których wykorzystanie może narazić na szkodę byłego pracodawcę);
  2. umowa musi wskazywać czas trwania zakazu (jeśli mamy do czynienia z umową bezterminową, to jest ona nieważna, a tym samym zakaz nie istnieje);
  3. umowa musi określać wysokość odszkodowania dla pracownika za niepodejmowanie działań konkurencyjnych (w razie braku wskazania wielkości odszkodowania należy się odszkodowanie w wielkości wynikającej z Kodeksu pracy).

 

Artykuł 1012 § 2 podaje, że „zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania”.

 

Z kolei w art. 1012 § 3 wskazano, iż „odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy”.

 

Reasumując, gdyby założyć, iż zawarł Pan skuteczną umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeśli nie upłynął jeszcze okres jej trwania, to zamierzone przez Pana działanie – w mojej ocenie – można potraktować jako naruszenie klauzuli konkurencyjnej. Powinien Pan ustalić, jaką zawarł Pan umowę, do kiedy obowiązuje zakaz, ewentualnie – zażądać odpowiedniego odszkodowania lub spróbować rozwiązać taką umowę. Jednakże by podjąć takie działania, musi Pan znać treść zawartej umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl