Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Agencja pracy tymczasowej a praca za granicą

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.12.2015

Agencje zatrudnienia mogą kierować osoby korzystające z ich usług do pracy za granicą, pod warunkiem sporządzenia odpowiednich umów z osobą kierowaną do pracy oraz z pracodawcą zagranicznym. Agencja taka musi być oczywiście legalnie działającym podmiotem wpisanym do rejestru agencji zatrudnienia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 agencje zatrudnienia, zwane też niekiedy w dużym uproszczeniu agencjami pracy tymczasowej, mogą prowadzić w szczególności działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Działalność taka, oprócz wpisu podmiotu, który ją prowadzi, do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez marszałków województw, wymaga jednak spełnienia szeregu warunków.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia (agencji pracy tymczasowej) odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa taka powinna określać w szczególności:

 

 1. pracodawcę zagranicznego;
 2. okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 3. rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 4. warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
 5. obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 6. zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 7. kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
  • dojazd i powrót osoby skierowanej,
  • wydanie wizy,
  • badania lekarskie,
  • tłumaczenia dokumentów;
 1. informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;
 2. inne zobowiązania stron.

 

Należy zaznaczyć, że agencje pracy tymczasowej nie mają prawa do pobierania od osób szukających pracy innych opłat, niż te wskazane powyżej w punkcie 7.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 agencja pracy tymczasowej ma obowiązek zawierania pisemnej umowy również z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy. Umowa taka musi określać w szczególności:

 

 1. liczbę miejsc pracy;
 2. okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 3. rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne;
 4. zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

 

Ponadto agencja pracy tymczasowej kierująca osoby do pracy za granicą jest obowiązana do prowadzenia:

 

 1. wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za granicą, zawierającego w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu;
 2. wykazu osób kierowanych do pracy za granicą, zawierającego imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz w szczególności oznaczenie i siedzibę podmiotu, do którego skierowano osobę do pracy za granicą oraz nazwę państwa pochodzenia podmiotu, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Agencja jest obowiązana do przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.12.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII minus 4 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki