.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Abonament RTV a emeryci

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.06.2013

Przez całe życie opłacałem abonament radiowo-telewizyjny. Kiedy przeszedłem na emeryturę, przestałem, ponieważ w telewizji cały czas mówiono, że emeryci nie muszą płacić abonamentu. Ostatnio zaczęły przychodzić do mnie upomnienia na kwotę 2000 zł. Czy muszę zapłacić? Mam prawie 70 lat, na emeryturze jestem od 9 lat. Jak rozwiązać tę sprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście od 1 marca 2010 r. ustawodawca zwolnił emerytów z opłat abonamentowych, ale tylko tych, którzy ukończyli 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Nadto z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione aktualnie są:

 

 1. osoby, co do których orzeczono o:
  1. zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  2. całkowitej niezdolności do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), lub
  3. znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), lub
  4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);
 2. osoby, które ukończyły 75 lat;
 3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
 4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 6. osoby:
  1. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  2. spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  3. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
  4. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  5. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).
 7. inwalidzi wojskowi i wojenni,
 8. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 9. członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 10. osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 11. członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),
 12. osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

 

Tym samym do ukończenia 75 lat emeryt jest zobowiązany uiszczać abonament radiowo-telewizyjny, chyba że jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Aktualnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 3713 zł.

 

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie długu ze względu na trudną sytuację finansową czy życiową lub rozłożenia zaległości na raty (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.). Takowy wniosek należy skierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pocztą na adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, lub osobiście w Kancelarii Biura Rady.

 

Wniosek należy złożyć na piśmie i winien on zawierać:

 

 • imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres abonenta dłużnika,
 • NIP,
 • okres i kwotę zaległości, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,
 • uzasadnienie niepłacenia opłat abonamentowych.

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wyjątkową sytuację finansową lub szczególne względy społeczne albo wypadek losowy (np. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, upadłość lub likwidacja firmy).

 

Od decyzji Rady będzie przysługiwało odwołanie. O sposobie wniesienia odwołania i terminie wnioskodawca zostanie przez Radę pouczony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl