Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja rachunku telefonicznego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 08.02.2009

Co zrobić w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy do zapłaty rachunek telefoniczny, z którego wysokością się nie zgadzamy, albo nie jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych przez operatora usług? O tym, jak i gdzie możemy składać reklamacje w takich sytuacjach mówi niniejszy artykuł.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powyższe kwestie regulują przepisy ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (art. 104-108) oraz Rozporządzenie ministra infrastruktury z 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

 

Forma i termin reklamacji

 

Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. Ze względów dowodowych najlepsza jest jednak forma pisemna lub zgłoszenie ustne z pisemnym potwierdzeniem jego przyjęcia przez pracownika operatora. Zadbajmy więc o to, aby pozostał pisemny ślad potwierdzający zgłoszenie przez nas takiej reklamacji.

 

Reklamacja powinna zawierać:

 

 1. imię i nazwisko oraz adres abonenta albo jego nazwę i siedzibę;
 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 4. numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany abonentowi przez dostawcę usług lub adres miejsca zakończenia sieci;
 5. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
 6. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności,
 7. podpis abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 

Na złożenie reklamacji mamy termin 12-miesięczny liczony od dnia otrzymania rachunku za telefon.

 

Jeśli reklamujemy przerwę w dostawie usług (wyłączenie telefonu przez dostawcę usług), wówczas termin ten liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej. Natomiast jeśli reklamujemy jakość wykonanej przez operatora usługi, termin ten powinno się liczyć od dnia, w którym ta usługa została nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po terminie operator pozostawia bez rozpoznania, o czym jednak powinien powiadomić abonenta.

 

Rozpatrzenie reklamacji

 

Jeśli zachowaliśmy warunki reklamacji oraz termin do jej wniesienia, wówczas operator powinien ją rozpatrzyć. Zgodnie z przepisami ma na to 30 dni, jeśli nie dochowa tego terminu, wówczas uważa się, że reklamacja została uwzględniona.

 

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 

 1. nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;
 2. powołanie podstawy prawnej;
 3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
 4. w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
 5. w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
 6. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz rozstrzygnięciu sporu z konsumentem w trybie mediacji lub polubownie,
 7. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

 

W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna zawierać też uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Po pozytywnym rozstrzygnięciu operator ma kolejne 30 dni na zwrócenie abonentowi żądanych należności lub, jeśli sporna kwota nie została zapłacona, skorygowanie zawyżonych faktur.

 

Jeśli operator z jakiś przyczyn nie chce uwzględnić naszej reklamacji, wówczas powinien powiadomić abonenta o tym fakcie listem poleconym. W takiej sytuacji abonent może wystąpić przeciw operatorowi do sądu albo skorzystać z mediacji prowadzonej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus 0 =

 

»Podobne materiały

Rodzaje kar w polskim kodeksie karnym

Artykuł omawia poszczególne rodzaje kar występujące w polskim kodeksie karnym.

 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – mere conduit, store and forward, caching

W ramach umowy dostępu do internetu (umowa stałego dostępu, SDI) jeden podmiot (przedsiębiorca telekomunikacyjny, tzw. access provider) zobowiązuje się do udostępniania swoim klientom (usługobiorcom) dostępu do sieci Internet za pośrednictwem urządzeń technicznych, poprzez sieć (infrastrukturę) tele

 

Nowe prawo, stare problemy – czyli ochrona przed nieuczciwymi sprzedawcami wobec nowych przepisów o ochronie konsumentów

Ostatnio namnożyło się doniesień medialnych poruszających problem firm – oszustów, które na różne sposoby (najczęściej telefonicznie czy poprzez serwisy WWW) nachalnie proponują osobom trzecim niechciane przez nich towary czy usługi. Co najczęściej sprzedaje się w ten sposób? Zaskakująco wiele

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »