Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

„Kup teraz” a kupno w drodze licytacji – jaka jest prawna różnica?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 09.06.2011 • Zaktualizowane: 09.06.2011

Handel na Allegro i innych internetowych platformach aukcyjnych to już codzienność. Każdy, kto z nich korzysta, wie, że ma dwie podstawowe opcje zakupu: licytację oraz kupno natychmiastowe, czyli „Kup teraz”. Ale zapewne niewielu zastanawiało się nad tym, czy jest jakaś istotna różnica prawna między tymi dwoma sposobami. A jest i to bardzo duża, zwłaszcza wtedy, kiedy nadesłany przez profesjonalnego sprzedawcę towar zwyczajnie nam się nie podoba i chcielibyśmy go odesłać, bo po prostu się rozmyśliliśmy…Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy umowa zawierana na Allegro jest umową na odległość?

 

Zacznijmy od tego, że szczególny reżim ochrony konsumenta dotyczy tzw. umów zawieranych na odległość. Zagadnienie to jest regulowane przez ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271). Aby dana umowa była umową na odległość i podlegała tej ustawie, konieczne jest spełnienie następujących warunków (art. 6 ust. 1):

 

 • Po pierwsze: umowa musi być zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności: drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej. Oczywiście sprzedaż prowadzona za pomocą internetowych platform aukcyjnych spełnia te warunki.

 

 • Po drugie, naszym kontrahentem musi być przedsiębiorca, a więc podmiot profesjonalnie prowadzący działalność. Przedsiębiorcą jest – zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Mało tego, nasz kontrahent musi zawodowo trudnić się działalnością polegającą na świadczeniu usług na odległość.
  Jeśli więc kupujemy towar od kogoś, kto od czasu do czasu tylko wystawia rzeczy na Allegro, to nie jest on przedsiębiorcą. Ale jeśli kupujemy towary ze sklepu internetowego, księgarni internetowej, to mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy zawodowo trudnią się „działalnością polegającą na świadczeniu usług na odległość”. Natomiast nie będzie taką osobą np. księgarz prowadzący zwykłą księgarnię, który jedynie okazyjnie wystawia książki na platformie internetowej. Jest on, co prawda, przedsiębiorcą, ale nie trudni się zawodowo sprzedażą na odległość. Najwięcej problemów przysparza ocena statusu osób, które ze sprzedaży na Allegro uczyniły sobie główne źródło dochodu, a np. nie są w ogóle zarejestrowane jako przedsiębiorcy (głównie dla celów podatkowych), gdyż pojawiają się wówczas trudności dowodowe.

 

 • Po trzecie: druga strona (czyli my) musi działać jako konsument. Konsumentem jest osoba fizyczna, która w tym wypadku zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
  Przykład: ktoś, kto kupuje sobie książkę do prywatnej kolekcji jest konsumentem. Ale jeśli np. prowadzący biuro rachunkowe zamawia książkę o podatkach, to nie jest już konsumentem, bo nabywa towar w celu związanym z jego działalnością gospodarczą. Z definicji nie będzie konsumentem osoba, która kupuje towar na fakturę VAT.

 

 

Jakie uprawnienia ma konsument zawierający umowę na odległość?

 

Najważniejszym uprawnieniem konsumenta, który zawiera umowę na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy (art. 7). Prawo to jest zagwarantowane ustawowo, nie można go wyłączyć. Nie jest uzależnione od jakichkolwiek przesłanek – konsument nie musi podawać żadnych przyczyn. Nie musi więc wskazywać, iż np. towar jest wadliwy, nie podoba mu się, ani nawet tego, że się po prostu rozmyślił. W szczególności nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy – odstępnego (art. 7 ust. 2).

 

Prawo odstąpienia wykonuje się przez oświadczenie złożone kontrahentowi (przedsiębiorcy) w formie pisemnej. Tak więc nie wystarcza forma mailowa, najbezpieczniej jest wysłać treść oświadczenia pocztą za potwierdzeniem nadania. Na złożenie takiego oświadczenia konsument ma 10 dni od dnia wydania towaru (art. 10 ust. 1). Jeśli jednak konsument nie został najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy poinformowany o danych wymienionych w art. 9 ust. 1 (m.in. nazwa przedsiębiorcy, cechy towaru, zasady zapłaty ceny, koszty i termin dostawy, miejsce i sposób składania reklamacji) – termin ten wynosi 3 miesiące od wydania rzeczy. Jeśli konsument otrzyma takie potwierdzenie dopiero po wydaniu rzeczy, to wówczas termin ten wynosi 10 dni od daty potwierdzenia (art. 9 ust. 2). Do zachowania terminu wystarczy, że oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed jego upływem (art. 7 ust. 1).

 

 

Jakie są skutki odstąpienia konsumenta od umowy?

 

Kwestię tę reguluje art. 7 ust. 3 przywoływanej ustawy. Umowa w takim wypadku uważana jest za niezawartą (tj. tak, jakby jej w ogóle nie było). Konsument jest zwolniony z jakichkolwiek zobowiązań, powinien jedynie odesłać towar przedsiębiorcy (obciążając go kosztami) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana taka była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeśli konsument dokonał przedpłaty, to przedsiębiorca powinien zwrócić mu zapłaconą kwotę. Co ważne – wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania przedpłaty. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.

 

 

Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia?

 

W pewnych wypadkach, mimo iż zawieramy umowę na odległość, nie przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy.

 

Po pierwsze, w przypadkach określonych w art. 16, tj. w szczególności w przypadku sprzedaży z licytacji (art. 16 ust. 1 pkt 10). Jest to kluczowy przepis dla transakcji internetowych. Oznacza to, iż jeśli dany towar kupiliśmy na Allegro poprzez licytację, to wówczas nie jesteśmy chronieni. Natomiast jeśli nabyliśmy go używając opcji „Kup teraz”, to wówczas możemy od takiej umowy odstąpić w trybie art. 10 (o ile spełnione są oczywiście pozostałe warunki z art. 6 ust. 1)! Rzecz jasna, nie oznacza to, iż nie ma w ogóle możliwości odstąpienia od umowy kupna towaru, który nabyliśmy na licytacji elektronicznej, ale wówczas będzie to znacznie trudniejsze i trzeba będzie wykazywać, iż np. towar jest wadliwy.

 

Po drugie, nawet jeśli nabywamy rzecz z użyciem opcji „Kup teraz”, to prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do pewnych kategorii rzeczy. Są to (art. 10 ust. 3):

 

 • Nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programów komputerowych, ale tylko po usunięciu ich oryginalnego opakowania. Jeśli więc kupiliśmy płytę CD z muzyką, to dopóki nie usuniemy opakowania, możemy jeszcze odstąpić od umowy i ją odesłać.
 • Świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Chodzi tu o takie sytuacje, kiedy konsument wprost sprecyzował sprzedawcy internetowemu swoje oczekiwania (np. „krzesło marki takiej i takiej koloru niebieskiego o wymiarach takich i takich”). Na Allegro będzie to miało jednak miejsce rzadko, zważywszy, że to sprzedawcy wystawiają gotowe towary.
 • Świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 • Świadczenia, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. niektóre towary spożywcze).
 • Dostarczanie prasy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.06.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden minus zero =

 

»Podobne materiały

Zwrot nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

W artykule zostały opisane warunki żądania zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka.

 

Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć!

Zawieranie z konsumentami umów poza lokalem przedsiębiorstwa, zwane akwizycją, wymaga od przedsiębiorcy spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych. W szczególności należy poinformować konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

 

Możliwości prawne odwołania darowizny

Artykuł omawia możliwości prawne odwołania darowizny.

 

Zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

Artykuł omawia zagadnienia dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

 

Kontrole w mikrofirmie

Procedura stosowana przez organy kontrolne wobec mikroprzedsiębiorców nie różni się zasadniczo od postępowań kontrolnych prowadzonych w większych podmiotach wykonujących działalność gospodarczą. Jednym z wyjątków jest jednak czas, który przysługuje kontrolującym na dokonanie czynności kontrolnych.

 

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg w związku ze zleceniem ich prowadzenia biuru rachunkowemu, wymaga zgłoszenia tego faktu urzędowi skarbowemu. W zależności od formy prowadzonej działalności można to zrobić za pośrednictwem CEIDG lub kierując zgłoszenie bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu

 

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego,

Zawarcie umowy najmu nie wymaga co do zasady zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba że jest to umowa najmu okazjonalnego. Jednakże jeżeli wynajmujący chce płacić zryczałtowany podatek od przychodów z najmu, powinien zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wybór tej formy opodatkowania w wy

 

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

 

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Opłata abonamentowa pobierana jest w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Obowiązek uiszczania abonamentu nie jest jednak uzależniony od faktycznego korzystania z oferty tych nadawców, a od faktu posiadania odbiornika umożliwiającego odb

 

Pokrewieństwo jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa

Autorka charakteryzuje przeszkodę zrywającą uniemożliwiającą zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego, jaką jest pokrewieństwo. Objaśnia też różnicę w traktowaniu zagadnienia pokrewieństwa przy zawieraniu małżeństw przez Kodeks prawa kanonicznego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »