.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

500 plus na drugie dziecko w nowym związku

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 26.02.2018

Mam pytanie odnośnie 500+. Jestem ojcem dwójki dzieci: pierwsze dziecko mam z byłą dziewczyną, a drugie z aktualną żoną. Czy należy mi się 500+ na drugie dziecko w nowym związku? Dodam, że starsze dziecko mieszka ze swoją matką, a ja płacę alimenty. Jak tylko jest taka możliwość, to dziecko przebywa u mnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

500 plus na drugie dziecko w nowym związku

Fot. Fotolia

Kwestie dotyczące przyznawania zasiłku wychowawczego, tzw. 500+, uregulowane zostały w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w rozporządzeniu ministra rodzinny, pracy i polityki społecznej.

 

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, komu przysługuje świadczenie. I tak, zgodnie z art. 4: „1. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.” Oznacza to, iż świadczenie przysługuje tylko jednemu z rodziców, temu, który faktycznie wychowuje i zaspokaja potrzeby życiowe dziecka.

 

Dodatkowo również ustawowa definicja terminu rodzina, zawarta w art. 2 pkt 16 wskazuje, iż świadczenie przysługuje tylko temu z rodziców, z którym dziecko zamieszkuje. Pod terminem rodzina ustawodawca rozumie bowiem odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

Pańskie dziecko z pierwszego małżeństwa nie mieszka z Panem, nie tworzy z Panem tzw. gospodarstwa domowego.

 

Równocześnie istnieje zapis art. 22 ustawy, stanowiący, co następuje. „W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala, kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.”

 

Tak więc niestety, nie przysługuje Panu prawo do świadczenia 500+, tak długo, jak Pańskie starsze dziecko nie będzie mieszkać z Panem lub też nie zostanie zmieniony wyrok dotyczący kontaktów z dzieckiem i Pańskich praw rodzicielskich na formę ustanawiającą opiekę naprzemienną.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku na Pana drugie dziecko de facto pierwsze dziecko nie jest brane pod uwagę, bo nie zamieszkuje z Panem i nie sprawuje Pan nad nim faktycznej opieki. Tak więc w wypadku świadczenia na drugie dziecko brana byłaby pod uwagę tylko Pańska sytuacja materialna (kryterium dochodowe).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VII =

09.03.2018

w zawiłych sprawach też podpowiadają koleżanki na https://program500plus.org.pl/ nie ma tak, że nie da rady!

gusia

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »