Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

3-miesięczne wypowiedzenie umowy najmu

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 31.05.2020

Jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję umową najmu okazjonalnego. Umowa jest przedłużona na kolejny rok. Jej zapisy umożliwiają wypowiedzenie jej z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Chcę wypowiedzieć umowę i zamieszkać we własnym mieszkaniu. Czy jest to możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

3-miesięczne wypowiedzenie umowy najmu

Zgłoszenie lub nie umowy najmu okazjonalnego do US

Jeżeli Pani dokonała prawnie wymaganego zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego, to bardzo duże (wprost kluczowe) znaczenie ma treść artykułu 19d ustęp 1 ustawy o ochronie praw lokatorów („umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy”) – wskazuje na to szczególnie art. 19e tejże ustawy (przepisy o umowie najmu okazjonalnego są zamieszczone niżej); ustawodawca prawny wymóg zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego zawarł w artykule 19b tej samej ustawy. Jeśli zaś odnośna umowa nie wywołuje właściwych umowie najmu okazjonalnego skutków prawnych (np. w przypadku niezgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego przedłużenia okresu wiązania stron rzeczoną umową najmu), to zastosowanie może mieć art. 673 § 1 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.), który stanowi: „Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych”.

 

Wysłowiona w art. 3531 K.c. (także niżej zacytowanym) zasada swobody umów pozwala na dość szeroką swobodę w formułowaniu treści umów i związanych z nimi stosunków prawnym (w tym stosunku najmu). Państwo (to jest Pani oraz najemca) skorzystali z tej możności, zawierając w umowie najmu postanowienie o możliwości jej wypowiedzenia. Skoro ustawodawca – i to w każdym z dwóch wyżej zacytowanych przepisów prawnych (w art. 673 § 1 K.c. bardziej dosłownie odnośnie do umownego okresu wypowiedzenia) – przewidział możność wypowiedzenia umowy najmu, to występuje możność wypowiedzenia umowy z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Umowa wiąże obie strony – zarówno Panią (jako wynajmującego), jak i najemcę – więc każda ze stron powinna liczyć się z jej postanowieniami.

Możliwość wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego

Pani wie, czy umowa najmu została zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego – teraz szczególnie ważne jest zgłoszenie dotyczące aktualnego okresu wiązania stron tą umową. Od wywiązania się z obowiązku zgłoszenia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego zależy zarówno właściwy przepis, z którym należałoby wiązać możność wypowiedzenia umowy najmu (z zastosowaniem umownego okresu wypowiedzenia umowy), jak i możność skorzystania z uproszczonego sposobu doprowadzenia do ewentualnej eksmisji najemcy (gdyby np. powstał spór co do wypowiedzenia umowy). Jeżeli dana umowa najmu została zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego (odnośnie do aktualnego okresu wiązania stron tą umową), to również o rozwiązaniu umowy najmu należałoby poinformować naczelnika urzędu skarbowego (o czym przypominam, ponieważ w Pani interesie leży unikanie nieporozumień ze „skarbówką”).

 

Wskazane przez Panią uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu ma praktycznie znikome znaczenie – zwłaszcza znaczenie praktyczne; proszę zestawić wyżej zacytowane przepisy prawne z (niżej zamieszczoną) treścią art. 11 ustęp 5 ustawy o ochronie praw lokatorów. Przynajmniej trzyletni okres wypowiedzenia umowy (z art. 11 ustęp 5, jak i ustęp 6 tejże ustawy) jest okresem o wiele dłuższym od okresu, o który przedłużono (przy pomocy aneksu) wiążący charakter przedmiotowej umowy najmu.

 

Okresy wypowiedzenia służą stabilizowaniu sytuacji stron. To jest bardzo ważne w przypadku umów najmu – szczególnie dotyczących lokali mieszkalnych. Dlatego należy zachowywać okresy wypowiedzenia – wypowiadając umowę najmu w sposób w tej umowie przewidziany; w przypadku umów zawartych w formie pisemnej bardzo ważne jest zachowywanie formy pisemnej w przypadku ich wypowiadania lub zmiany – ma to także duże znaczenie dowodowe. Proponuję dbać o możność udowodnienia, że umowę wypowiedziano – np. przydać się może skorzystanie z listu poleconego (i to z opcją „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”). Niekiedy przyczyny wypowiedzenia umowy są tak bardzo szczególne (np. ogromnie trudna sytuacja mieszkaniowa lub osobista, w przypadku umowy najmu), że zasadne może okazać się skierowanie sprawy na drogę sądową – odnośnie do umowy najmu, ustawodawca przewidział taką możność szczególnie w art. 11 ustęp 10 ustawy o ochronie praw lokatorów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 0 =

»Podobne materiały

zwolnienie lekarskie od psychiatry a żądanie zaświadczenia o zdolności wykonywania pracy

Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik przynosi zwolnienie lekarskie od psychiatry na 28 dni? Zatrudniona jest w aptece na etacie pomocy aptecznej i ma dostęp też do środków psychotropowych i w związku z tym żądam od niej dostarczenia zaświadczenia od lekarza psychiatry, że jest zdolna do wyko

 

Prawo do przebywania w mieszkaniu męża, który jest jego współwłaścicielem

Mój mąż wraz z pierwszą żoną są współwłaścicielami mieszkania, ponoszą po połowie koszty utrzymania. W tym mieszkaniu przebywa była żona, a ja czasami chciałabym tam przenocować. Czy mąż może mnie do tego upoważnić? Czy jego była żona może mnie wyrzucić?

 

Prawo rodziny do domu zapisanego w testamencie

Miesiąc temu zmarł ojciec, matka nie żyje od 9 lat. W testamencie ojciec i matka zapisali dom z gruntem córce i zięciowi. Jak należy uregulować po zmarłych sprawy spadkowe? Do kogo się udać? Czy ktoś z rodziny (brat, wnuczka) mają prawo do tego domu, czy tylko osoby wymienione w testamencie?

 

Totalizator Sportowy i oszustwo pracownika kolektury

Mój chłopak, 20-letni pracownik oddziału kolektury (sprzedawca kuponów, który jednak nie przeszedł szkolenia z obsługi maszyny), sprzedając kupony, brał za nie pieniądze, po czym kupony unieważniał i sam zabierał należność. Unieważnienia wraz z kopiami wyrzucał. Sprawa się wydała i trafiła do g

 

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Otrzymałem z sądu wezwanie do stawienia się w areszcie w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę. Czy jeśli zapłacę grzywnę, to zostanę zwolniony z odbycia kary pozbawienia wolności?

 

Bezczynność gminy w realizacji publicznej drogi dojazdowej do działki a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę, która była działką leśną do 2003 r. W 2003 r. powstał plan zagospodarowania przestrzennego, według którego może na tej działce powstać zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. Problemem jest dojazd do działki. Na planach jest droga gminna i przed wojną, gdy

 

Sprzedaż wynajmowanego lokalu a ważność umowy najmu

Od siedmiu lat prowadzę działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. Na podstawie umowy (na czas nieokreślony) okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Dziś otrzymałem informację, że lokal został sprzedany. Czy umowa dalej obowiązuje? Rozumiem, że nowy właściciel nie może kazać mi opuścić lokalu

 

Pozew o przywrócenie posiadania lokatora usuniętego z mieszkania

Byłam najemcą mieszkania. Zgodnie z umową najmu miałam uiszczać na rzecz wynajmującego (właściciela) wynagrodzenie z tytułu najmu, a na rzecz spółdzielni opłaty za używanie lokalu. Popadłam w kłopoty finansowe: płaciłam za najem mieszkania, ale zalegałam z zapłatą czynszu do spółdzielni. Wynajmujący

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »