Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zmiana decyzji Urzędu Marszałkowskiego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.05.2017

Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej na podstawie decyzji starosty (obecnie tymi sprawami zajmuje się Urząd Marszałkowski) zamknęło i zrekultywowało składowisko odpadów w 2008 r. W ostatnim czasie pojawił się pomysł wybudowania instalacji fotowoltaicznej na terenie byłego składowiska. Powołując się na paragraf 155 K.p.a., wnioskowaliśmy o zmianę decyzji rekultywacyjnej i uwzględnienie w niej budowę farmy fotowoltaicznej. Urząd Marszałkowski odpowiedział, że nie może zmienić decyzji, bo składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane. Czy taką „zamkniętą” decyzję można zmienić? Jeżeli tak, to na podstawie jakiego paragrafu? Może UM powinien wydać nową decyzję? Czy ma taki obowiązek?

Izabela Nowacka-Marzeion

Oczywiście, że urząd nie ma żadnego obowiązku zmiany decyzji ani wydawania nowej decyzji. Wysypisko jest zrekultywowane i nie ma możliwości uchylenia prawomocnej decyzji. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują co prawda taką możliwość, ale są prawnie ograniczone.

 

Przepisy art. 154 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego należą do trybów nadzwyczajnych obejmujących możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzją ostateczną może być decyzja organu pierwszej instancji, od której nie złożono odwołania w administracyjnym toku instancji albo złożono je po terminie, który nie został przywrócony w przepisanym trybie i uchybienie terminu zostało usankcjonowane przez organ odwoławczy w drodze postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Decyzją ostateczną jest także wydana w następstwie skutecznie złożonego odwołania decyzja organu odwoławczego.

 

Przepis art. 154 kodeksu postępowania administracyjnego pomimo, że zawierający uproszczoną procedurę (nie wymaga zgody strony), zastrzeżony jest jedynie dla możliwości wzruszenia decyzji na podstawie, której strona nie nabyła prawa. Kategoria ta jest jednak wyjątkowo wąska, co już niejako a priori w znacznym stopniu ogranicza możliwość jego stosowania. Przypadki braku nabycia praw z decyzji są nieliczne, ponieważ w orzecznictwie i w doktrynie przysporzenie praw stronie przez decyzję administracyjną jest szeroko rozumiane.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W odniesieniu do trybu z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, oprócz konieczności uzyskania zgody strony wymagane jest również to, aby przepis szczególny nie sprzeciwił się ingerencji w decyzję ostateczną (uchylenie lub zmiana). Możliwość zastosowania obydwu trybów uzależniona jest od łącznego spełnienia przesłanek wymienionych w tych przepisach. Brak spełnienia którejkolwiek z nich wyklucza zasadność zmiany bądź uchylenia decyzji ostatecznej. Z uwagi na fakt, że obydwa te tryby stanowią wyjątek od zasady trwałości decyzji ostatecznych (art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego), stosowanie ich nie powinno odbywać się przy uwzględnieniu wykładni rozszerzającej. Z drugiej jednak strony, w praktyce odgrywają one niebagatelne znaczenie, dają bowiem możliwość wzruszenia decyzji zarówno prawidłowych, jak i dotkniętych niekwalifikowanymi wadami prawnymi, a więc takich, które nie realizują znamion wad zastrzeżonych wyłącznie dla pozostałych trybów nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji).

 

Cechami wspólnymi obydwu trybów jest możliwość zmiany lub uchylenia aktu administracyjnego mającego walor decyzji ostatecznej. Wzruszenie decyzji ostatecznej nastąpić może w każdym czasie. Przemawiać ma za tym albo interes społeczny albo słuszny interes strony. Co do zasady zmiany lub uchylenia dokonuje organ, który wydał decyzję lub organ wyższego stopnia. Przesłankami odróżniającymi analizowane tryby jest zawężenie hipotezy art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego tylko do decyzji, na podstawie których strona nie nabyła prawa, podczas gdy tryb z art. 155 obejmuje decyzje, na mocy których prawo przez stronę zostało nabyte. Ponadto możliwość zastosowania art. 155 uzależniona jest od zgody strony, jak również braku sprzeciwu względem uchylenia lub zmiany decyzji przez regulację przepisów szczególnych.

 

Nie widzę tu – na podstawie Pana opisu – podstaw do zmiany czy uchylenia decyzji. Obecnie, aby postawić tam instalację fotowoltaiczną, należałoby zmienić sposób użytkowania gruntu, a to w przypadku rekultywacji, i temu, czemu ma ten zabieg służyć, będzie kłócić się z inwestycją, o której Pan pisze.

 

Art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane głosi, że roboty budowlane opierające się o montaż wolnostojących kolektorów słonecznych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Jednak konieczna jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu, na którym dana instalacja ma powstać. W myśl art. 59 ust. 1 każda zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu, polegająca na budowie obiektu budowlanego, albo wykonaniu innych robót, a także sama zmiana sposobu użytkowania obiektu, lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy.

 

Nie otrzymacie warunków zabudowy, a jeśli jest plan zagospodarowania, to konieczna byłaby jego zmiana.

 

Nie ma podstaw do wydania nowej decyzji – bo nie da się wydać decyzji w miejsce tej starej, odtwarzając stan który już został zmieniony – decyzja już wykonana. Możecie wnioskować o zmianę planu lub zgodę na zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Ale tu też urząd „może”, a nie „musi”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 9 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zezwolenie na wycięcie drzewa

W bezpośrednim sąsiedztwie moich okien (umieszczonych na pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku) rośnie rozłożysty jesion, który całkowicie zasłania widok. Przez brak dostępu do naturalnego oświetlenia pogarsza się moja kondycja fizyczna (mam zaćmę i osteoporozę), nie mówiąc już o psychice – jednak ponieważ drzewo jest zdrowe, mimo starań administracji spółdzielni mieszkaniowej (która bardzo chce mi pomóc) urzędnicy ochrony środowiska nie chcą wydać zezwolenia na jego wycięcie. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Jak możemy ściąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu?

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest podcięcie bardzo wysokich drzew, które rosną tuż za ogrodzeniem osiedla domków szeregowych, a korony tych drzew przy niewielkim nawet wietrze pochylają się coraz bardziej nad parkingiem i miejscem, gdzie często bawią się dzieci. Z niepokojem patrzymy na te drzewa i boimy się o własny dom oraz samochody, które stoją na parkingu. Chcemy na własny koszt pozbyć się tego zagrożenia, ale musimy mieć pewność, że robimy to zgodnie z prawem. Działka, na której rosną te drzewa, to tzw. park leśny, ale jest to raczej teren dziko rosnących samosiejek. Proszę o poradę prawną w tej sprawie.

Problem z dzikami - używanie elektrycznych pastuchów

Prowadzę gospodarstwo rolne i mam problem ze zwierzyną łowiecką, tj. dzikami. Bardzo proszę o ustalenie podstawy prawnej do używania elektrycznych pastuchów oraz odpowiedź na kilka pytań. Gdzie ich można używać? Jaka moc wyjściowa jest dopuszczalna? Jakie oznaczenia są konieczne? Co się stanie gdy człowiek (dziecko) ich dotknie i coś mu się stanie, czy mogę za to odpowiadać?

Opłaty za śmieci właściciela kilku nieruchomości

Posiadam w jednej miejscowości cztery nieruchomości. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej, nie zatrudniam pracowników. Działalność jest prowadzona na terenie dwóch z tych nieruchomości – w jednej zarejestrowana jest siedziba firmy, w drugiej prowadzę działalność dotyczącą wspomnianej sprzedaży. Z ilu tych nieruchomości powinienem opłacać wywóz śmierci, skoro mogę przebywać jednorazowo tylko w jednym miejscu? Dotychczas opłacałem śmieci z jednej z tych nieruchomości.

wizytówka Szukamy prawników »