Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zażalenie na klauzulę wykonalności

Autor: Janusz Wyląg • Opublikowane: 27.07.2009

W artykule omówione zostały okoliczności prawne, które towarzyszą składaniu przez wierzyciela albo dłużnika zażalenia na klauzulę wykonalności oraz procedury złożenia takiego zażalenia.

Zgodnie z artykułem 795 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, na postanowienie sądu – co do nadania klauzuli wykonalności – przysługuje zażalenie. Termin do jego wniesienia wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub doręczenia postanowienia odmownego, a dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jednakże zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1988 r. dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności wniesione przez dłużnika przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

Powyższe terminy dotyczą również małżonka dłużnika, przeciwko któremu sąd nadaje klauzulę wykonalności z ograniczeniem egzekucji do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, a termin do wniesienia zażalenia przez małżonka dłużnika na to postanowienie sądu określa art. 795 § 2 K.p.c., tj. od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

Należy nadmienić, że wzmianka o wykonalności nie jest klauzulą wykonalności i brak przepisu, który nakazywałby stosowanie do niej przepisów o klauzuli wykonalności.

 

Ponadto zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1962 r. na postanowienia sądu drugiej instancji – co do nadania klauzuli wykonalności zażalenie nie przysługuje, bowiem postanowienia sądu drugiej instancji są zawsze ostateczne.

 

W zażaleniu na nadanie klauzuli wykonalności można podnosić jedynie zarzuty formalnoprawne, a nie merytoryczne, m.in. nieprawomocność orzeczenia będącego podstawą tytułu egzekucyjnego, brak dokumentu urzędowego lub prywatnego stwierdzającego zdarzenie, od którego było uzależnione wykonanie tytułu egzekucyjnego. Zarzuty merytoryczne mogą być podnoszone jedynie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 K.p.c.

 

Postanowienie co do klauzuli wykonalności uwzględniające wniosek wierzyciela doręcza się tylko wierzycielowi, dłużnik zaś dowiaduje się o jego treści dopiero po wszczęciu egzekucji – z chwilą doręczenia o tym zawiadomienia przez sąd lub komornika. Również postanowienie odmowne doręcza się tylko wierzycielowi, dłużnikowi się go nie doręcza, bo nie narusza ono jego interesu.

 

Do zażalenia na klauzulę wykonalności należy stosować przepisy odnoszące się do zażalenia w procesie, tj. art. 395-398 K.p.c. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania tytułu, jednak sąd może na wniosek żalącego się zawiesić postępowanie egzekucyjne, przy czym o zawieszeniu orzeka sąd, który nadał klauzulę wykonalności, a nie sąd egzekucyjny (art. 821 K.p.c.). Gdyby na skutek zażalenia zostało uchylone postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wówczas na wniosek dłużnika organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 825 pkt 2 K.p.c.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1949 r., w wypadku, gdy sąd nadał klauzulę wykonalności swemu orzeczeniu w mylnym przekonaniu, że jest ono prawomocne, a dłużnik nie wniósł zażalenia na nadanie klauzuli lub – mimo wniesienia zażalenia – skutku nie osiągnął, gdyż orzeczenie zostało już wykonane, przepisy prawa nie dają innej podstawy, jak tylko powództwo o zwrot lub przywrócenie do stanu poprzedniego.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1987 r. także na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu zagranicznego przysługuje zażalenie na podstawie art. 795 § 2 K.p.c.Stan prawny obowiązujący na dzień 27.07.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 10 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

 

 

»Podobne materiały

Nadanie klauzuli wykonalności

Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z art. 777 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Niestety wniosek złożyłem w sądzie w moim miejscu zamieszkania, a nie dłużnika. Wszystko już długo trwa, dowiedziałem się, że sprawa (jakieś postanowienie) zostanie najpierw wysłana do dłużnika – czy to zgodne z prawem? Czy mogę złożyć drugi wniosek w sądzie dłużnika, by wszystko przyspieszyć?

 

Powództwo przeciwegzekucyjne

W przegranej sprawie o nieskuteczność darowizny mieszkania moim niepełnoletnim dzieciom zasądzono zwrot kosztów postępowania w kwocie 2500 zł. Sprawa toczyła się przeciw dziadkom moich dzieci (moim byłym teściom) i to im dzieci powinny oddać pieniądze. Jednak dziadkom już wcześniej zostały zasądzone alimenty na dzieci (ponieważ ich egzekucja od mojej byłej żony okazała się nieskuteczna). Po niekorzystnym dla nas wyroku pełnomocnik dziadków przysłał wezwanie do zapłaty i postraszył komornikiem, jednak mój adwokat stwierdził, że egzekucja przeciwko mnie nie może być wszczęta, ponieważ stroną postępowania były dzieci, natomiast dziadkowie – jeśli chcą – mogą sobie należność odebrać z alimentów, które płacą na dzieci. Prawomocny wyrok zapadł pół roku temu. Dziadkowie płacą alimenty w zasądzonej kwocie (nie odebrali sobie należności). Dwa tygodnie temu dostałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji przeciwko dzieciom i żądanie udzielenia wyjaśnień. Wysłałam do komornika wyjaśnienie, że dzieci nie mają żadnego majątku i utrzymują się wyłącznie z alimentów. Czy w tej sytuacji mogę wnieść powództwo przeciwegzekucyjne, podając, że zasądzoną należność wierzyciele mogli i wciąż mogą odebrać z alimentów?

 

Zaprzestanie płacenia alimentów i nadanie klauzuli wykonalności na posiedzeniu niejawnym

Po 5 latach płacenia alimentów dla byłej żony zaprzestałem ich płacenia zgodnie z prawem. Sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Moja była żona absolutnie nie jest w niedostatku, nie wiem więc, jak mogło do tego dojść. Czy mogę jakoś bronić się w tej sytuacji? Co robić?

Niepełne dane osobowe w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności

Żona ma dwa imiona (wpisane w akcie urodzenia, dowodzie osobistym, w księdze wieczystej), natomiast w postanowieniu sądu (z roku 1999) o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonkę dłużnika jest wpisane tylko jedno imię. Pozostałe dane, jakie zawiera to postanowienie, że jest małżonką i dane adresowe, się zgadzają. Czy takie niepełne dane osobowe (brak drugiego imienia) w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności mogą być podstawą do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego? Dodam jeszcze, że żona nic nie wiedziała o moim zobowiązaniu i nigdy nie udzielała zgody na zaciąganie zobowiązania z majątku wspólnego. Sprawa się nie przedawniła.

Klauzula wykonalności dla wyroku rozwodowego

Czy do wyroku rozwodowego muszę wnosić oddzielnie o klauzulę wykonalności w części dotyczącej rozwiązania samego małżeństwa? Jeśli tak, co muszę zrobić i czy wiąże się to z opłatą?

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko żonie dłużnika

W 2001 r. mąż prowadził firmę (spółkę cywilną), są z tego tytułu nakazy zapłaty wystawione w 2003 roku. Mam z mężem rozdzielność majątkową od 2011 r. i podział majątku, w którym mąż zrzeka się części mieszkania na mnie. Teraz wierzyciel chce nadać klauzulę wykonalności przeciwko mnie, jako żonie dłużnika, z ograniczeniem do majątku wspólnego. Boję się, że zlicytuje mieszkanie i komornik wejdzie mi na wypłatę. Praktycznie sama utrzymuję dzieci i mieszkanie, mąż nie miesza z nami, za tydzień mam pierwszą rozprawę rozwodową, czy są jakieś szanse, by klauzula nie była nadana i komornik nie zajął wypłaty i mieszkania?

wizytówka Szukamy prawników »