Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Zapłata za zerwanie umowy przed czasem

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 24.07.2017

Podpisałem umowę na dostawę energii. Firma jednak zaczęła przysyłać mi jakieś dziwne rachunki do zapłaty, więc postanowiłem zerwać z nimi umowę zawartą na 3 lata. Dostałem pismo, że zapłata za zerwanie umowy przed czasem wynosi 1100 zł. Czy muszę to zapłacić?

Anna Sufin

Dla zweryfikowania, czy miał Pan prawo odstąpienia od umowy ze względu na przyczyny wskazane w odstąpieniu oraz czy firma ta miała prawo obciążyć Pana karą umowną, należałoby w pierwszej kolejności zweryfikować treść umowy i ogólnych warunków umów, będących jej integralną częścią. Również powinien Pan z umową sprawdzić, czy wysokość kary wynika z jej postanowień. Umowy zawarte na czas oznaczony konsument może bowiem wypowiedzieć, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie, a sprzedawca może od niego w takim wypadku żądać tylko odszkodowania bądź kosztów, które zostały określone w umowie (por. art. 4j pkt 3a ustawy Prawo energetyczne).

 

Jeśli zatem kara została określona w umowie, w przypadku wypowiedzenia umowy z Pana strony zobowiązany jest Pan do zapłaty kary i niestety nie ma przepisu, który pozwalałby się od tego uchylić.

 

Jedynie wobec odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, na rzecz których sprzedawca z urzędu świadczy tzw. usługi kompleksowe (łącznie umowa sprzedaży i umowa świadczenia usług dystrybucji energii), a którzy rezygnują z tej usługi, zachowując przewidziany w umowie okres wypowiedzenia, wyłączono możliwość nałożenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (art. 5a ust. 4 Prawa energetycznego). W Pana przypadku jednak nie mamy do czynienia z usługą kompleksową sprzedawcy z urzędu (Pan sam miał możliwość i wybrał sprzedawcę).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Oprócz wypowiedzenia umowy w przypadkach w niej przewidzianych, możliwe jest też zakończenie stosunku umownego poprzez jego rozwiązanie za zgodnym porozumieniem stron. W kwestii porozumienia stron pozostaje wtedy także ustalenie ewentualnego odszkodowania.

 

Nadmienię, że w przypadku przesyłania budzących wątpliwość rachunków do zapłaty właściwym trybem postępowania jest składanie reklamacji. Gdyby jednak firma była wobec Pana dłużnikiem z racji jakichś nieprawidłowości w rachunkach, może Pan potrącić swoje należności z należnościami z tytułu kary (gdyby tak było, proszę o informację, wtedy precyzyjniej opiszę mechanizm potrącenia).

 

W Pana przypadku niestety także, z uwagi na upływ trzymiesięcznego terminu, nie można odwołać się do niespełnienia przez sprzedawcę obowiązków informacyjnych, i odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (podobnie w przypadku umowy zawieranej na odległość). Według ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

 

„Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 

2. Konsument, na żądanie przedsiębiorcy, poświadcza na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Art. 4. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 5 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Groźba cofnięcia darowizny, której przedmiot ma już innego właściciela

W 1996 roku moi rodzice rozwiedli się, a swoje mieszkanie (należało do majątku wspólnego) przekazali w formie darowizny mojemu bratu. Kilka lat później to ja otrzymałem to mieszkanie (także w formie darowizny) od brata. Wraz z żoną przez kolejne lata remontowaliśmy to mieszkanie, później je sprzedałem, a kwotę uzyskaną ze sprzedaży zainwestowaliśmy w wykończenie domu. W momencie sprzedaży mieszkania mama się z niego wymeldowała, by później zamieszkać z moją rodziną w naszym nowym domu. Tutaj mieszka całkowicie za darmo i ma dostęp do wszelkich wygód. Ostatnio jednak stwierdziła, że wolałaby mieszkać sama, dlatego żąda pieniędzy na zakup mieszkania i grozi, że cofnie darowiznę z 1996 roku. Czy cofnięcie darowizny może dotyczyć mnie, skoro poczyniona była ona pierwotnie na rzecz mojego brata? Który moment jest właściwy dla ewentualnej wyceny kwoty darowanego mieszkania?

Obecność przy spisywaniu aktu notarialnego

Moja mama chce podarować mi mieszkanie własnościowe. Czy ja musze być obecny u notariusza przy przepisywaniu, czy mama może to załatwić sama?

 

Fikcyjna umowa

Spisałem z żoną fikcyjną umowę pożyczki pieniędzy – nigdy bowiem nie otrzymałem zadeklarowanej kwoty (40 tys. zł). Teraz się rozwodzimy i wiem, że żona będzie chciała dochodzić zwrotu pożyczonych mi niby pieniędzy. Jak udowodnić fikcyjność tamtej umowy?

wizytówka Szukamy prawników »