Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Żądanie zwrotu weksla

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 13.08.2008

Kilka lat temu spółka, w której byłam jednym ze wspólników, zadłużyła się wobec firmy, z którą mieliśmy podpisaną umowę franchisingową. W związku z tym zażądano od nas podpisania weksli in blanco, niestety bez deklaracji wekslowej. Weksle podpisaliśmy w kancelarii notarialnej, a w zawartym akcie notarialnym wymienione są kary za ewentualne niewywiązanie się z zawartej umowy, nie ma natomiast żadnej wzmianki o wekslach. Gdy rozwiązano z nami umowę franchisingu, zadłużenie na podstawie zawartej na piśmie ugody częściowo anulowano, resztę zaś rozłożono na raty, które na dzień dzisiejszy są spłacone. Zwróciliśmy się pisemnie o zwrot weksli, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co możemy zrobić, by firma zwróciła nam weksle? Jak w świetle prawa przedstawia się nasza sytuacja? Jakie koszty musielibyśmy ponieść w razie skierowania sprawy do sądu?

Bogusław Nowakowski

Obowiązek zwrotu weksla niezupełnego po wygaśnięciu (np. wskutek zapłaty, zwolnienia z długu itp.) zabezpieczonego nim zobowiązania, co – jak wynika z Pani informacji – w przedmiotowej sprawie nastąpiło, wypływa w sposób dorozumiany z porozumienia wekslowego (choć w niniejszej sprawie nie ma ono formy pisemnego dokumentu) i należy przyjąć, że istnieje zawsze, o ile strony w porozumieniu tym nie wyraziły woli przeciwnej. W związku z tym należy przyjąć, że nawet brak żądania (ze strony wystawcy) zwrotu weksla in blanco po wygaśnięciu zobowiązania, na zabezpieczenie którego weksel wydano, nie może być traktowany jako chęć pozostawienia weksla w posiadaniu byłego wierzyciela, przykładowo, na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności.

 

Równocześnie jednak brak w prawie wekslowym odpowiednika dla weksla in blanco jednoznacznego przepisu art. 39, zgodnie z którym przy wekslu trasowanym trasat może przy zapłacie żądać wydania weksla pokwitowanego przez posiadacza. Innymi słowy brak w prawie wekslowym wyraźnej podstawy normatywnej dla żądania wydania dokumentu weksla in blanco.

 

Nie oznacza to oczywiście, że takiej podstawy nie można szukać gdzie indziej – np. w art. 222 ust. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz (tu dokument weksla) została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie (co z kolei w przedmiotowej sprawie nie ma przecież miejsca). Wraz z powództwem do sądu może Pani wnieść o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania dokumentu (puszczenia weksla w obieg), jeżeli obawia się Pani takiej możliwości.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jako element nacisku na byłego wierzyciela może Pani powołać się na art. 286 Kodeksu karnego jako na przepis, którego znamiona może wypełniać zachowanie kontrahenta.

 

Opłata sądowa od pozwu w sprawie, o której Pani pisze, przy zastosowaniu zaproponowanej wyżej konstrukcji prawnej, to 5% wartości przedmiotu sporu (tu „wartości dokumentu weksla” – tzn., w moim przekonaniu, sumy, na zabezpieczenie której wydano weksel), jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

 

Zwracam Pani uwagę, że żądanie zwrotu weksla in blanco jest uzasadnione szczególnym Pani interesem, gdyż weksel taki może zostać zbyty i ponownie wykorzystany przez nabywcę, co trudno będzie podważyć. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się bowiem, że zapłata sumy wekslowej dokonana przez dłużnika wekslowego bez odebrania weksla lub uwidocznienia na nim dokonania zapłaty nie ma znaczenia w stosunku do nabywcy weksla.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - sześć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Jakie karne odsetki za nieterminowe przelewy za faktury?

Prowadzę działalność gospodarczą i świadczę usługi głównie dla jednej, bardzo dużej firmy. Problem polega na tym, że należność za wykonane czynności często otrzymuję nieterminowo. W umowie jest zapis, że przelew na moje konto ma być dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, a bardzo często dostaję go po 2-3 miesiącach. Czy w tej sytuacji mogę naliczyć tej firmie jakieś karne odsetki? Jeśli tak, to jakie? Dodam, że w umowie jest mowa tylko o terminie płatności, o odsetkach nic nie jest wspomniane.

Stowarzyszenie zwykłe przekształcane na rejestrowe – procedura

Jaka jest procedura przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe? Nie chcielibyśmy rozwiązywać obecnego stowarzyszenia i zakładać nowego.

 

Jak zabezpieczyć płatność faktury?

Czy wydając towar klientowi i wystawiając fakturę z odroczonym terminem płatności, można wpisać na fakturze, umowie lub dodatkowym dokumencie adnotację, że towar jest własnością producenta do chwili uregulowania faktury? Czy ma to moc prawną i jakie wywołuje skutki prawne? W jaki inny sposób można taką płatność zabezpieczyć?

Odzyskanie weksli

W 2004 r. jako wspólnicy spółki cywilnej podpisaliśmy weksle in blanco na wartość miliona zł (10 weksli po 100 000 zł) w związku z umową na wykonanie projektu na naszą rzecz. Umowa z naszej strony została wykonana w 100%, ale osoba, z którą ją podpisaliśmy, podała nas do sądu, wypełniając 2 weksle i chcąc od nas zwrotu jej podatku dochodowego. Sprawa trwała 3 lata i w zeszłym roku zakończyła się naszą wygraną. Druga strona już się nie odwoływała, bo nie miała żadnych podstaw do dalszych roszczeń. W styczniu zwróciłem się do niej, aby oddała nam weksle, ale nie było żadnego odzewu. Później napisał do niej adwokat, który prowadził naszą sprawę, również bez odzewu. Czy istnieje sposób na odzyskanie weksli? Oczywiście do tych weksli spisana była umowa wekslowa, ale czytałem, że takie weksle mogą być komuś przekazane i wtedy możemy mieć problemy.

wizytówka Szukamy prawników »