Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wywóz dziecka za granicę

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 05.04.2009

Od kilku lat mieszkam ze swoim chłopakiem w Anglii. Mamy dwuletniego syna. Ostatnio zdecydowałam się rozstać z ojcem dziecka. Nie zareagował dobrze, a co gorsza za moimi plecami planuje powrót do Polski wraz z naszym synem. Mówi mi, że to tylko na urlop, ale wiem, że nie zamierza wracać. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy mój były chłopak będzie miał jakiekolwiek prawo do zabrania syna do kraju bez mojej zgody, chociażby na okres urlopu? Czy może on wyrobić samodzielnie paszport dziecku? I z którym z rodziców powinno mieszkać dziecko, jeżeli rodzice nie mogą porozumieć się co do podziału nad nim opieki?

Eliza Rumowska

Jeśli każdy z rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, jak zakładam, że jest w Państwa przypadku, potrzebna jest zgoda obojga rodziców w celu otrzymania paszportu dla dziecka. Tym samym zgoda na wyrobienie dziecku paszportu wymaga podpisów obojga rodziców w urzędzie wydającym paszporty, w przeciwnym razie paszport nie zostanie wydany.

 

Również na wyjazd dziecka za granicę (w tym z Anglii do Polski) potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Kwestia wywozu dziecka należy bowiem do tzw. istotnych spraw z zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej. Wymagane więc jest, aby obydwoje rodzice podjęli decyzję w tym zakresie, chyba że jedno z rodziców nie żyje, jest pozbawione władzy rodzicielskiej, ma ograniczoną władzę rodzicielską, a zakres jej wykonywania nie obejmuje uprawnienia do podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę. Art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi bowiem, że: „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania z zastrzeżeniem, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

W każdym bądź razie z samego faktu wyrażenia zgody przez jednego z rodziców na wyrobienie paszportu dziecku nie można wywodzić domniemanej zgody tego rodzica na wyjazd dziecka na stałe za granicę.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowywania. Tym samym, gdyby były partner faktycznie pozbawił Panią prawa do opieki nad dzieckiem, postąpiłby zarówno wbrew polskiemu Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu, jak i Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25 października 1980 r., której sygnatariuszami są m.in. Polska i Anglia. Przywołana Konwencja daje Pani rzeczywiste środki służące odnalezieniu wywiezionego dziecka i doprowadzeniu do jego powrotu. Głównym celem konwencji jest właśnie zapewnienie niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, na którego terytorium znajduje się jego stałe miejsce. Oprócz tego wszczynane jest przed sądem opiekuńczym postępowanie o wydanie dziecka.

 

Gdy jeden z rodziców wyjeżdża z dzieckiem na stałe za granicę nie powiadamiając drugiego, mamy do czynienia z bezprawnym uprowadzeniem, do którego mają zastosowanie postanowienia wymienionej Konwencji. Wywóz dziecka jest bezprawnym uprowadzeniem, jeżeli spełnione są dwie przesłanki:

 

  1. naruszone zostało prawo do opieki; oraz
  2. prawo to w chwili uprowadzenia było skutecznie wykonywane.

 

Jeśli więc zostanie ustalony:

 

  1. fakt sprawowania przez Panią pieczy nad dzieckiem do czasu uprowadzenia, oraz
  2. fakt, iż nadal jest Pani zainteresowana wykonywaniem swych uprawnień względem dziecka (co znajduje swój wyraz w braku akceptacji stanu faktycznego po jego uprowadzeniu),

 

– wówczas niewątpliwie Pani były partner stanie przed zarzutem uprowadzenia.

 

W przypadku uprowadzenia dziecka do Polski – Pani, jako matka dziecka, będzie mogła wystąpić z wnioskiem do odpowiednich organów o wszczęcie stosownej procedury w celu wydanie dziecka. Orzeczenie o odebraniu osoby wydaje sąd opiekuńczy (w składzie jednoosobowym) po przeprowadzeniu rozprawy, która jest obligatoryjna.

 

Gdy więc Pani prawo do pieczy zostanie naruszone, winna Pani zawiadomić odpowiednie organy o uprowadzeniu i wystąpić z wnioskiem o wydanie nakazu wydania dziecka. Z pismem tym można wystąpić do organu centralnego państwa, w którym dziecko ma miejsce stałego pobytu, jak i organów każdego państwa – stron Konwencji. W Polsce takim organem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, do jego obowiązków należy m.in. ustalenie miejsca pobytu dziecka, zapobieżenie dalszemu zagrożeniu dziecka, wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka, działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, przygotowanie procedury bezpiecznego powrotu dziecka.

 

Wydany na podstawie Konwencji nakaz wydania dziecka ma jedynie przywrócić stan sprzed jego uprowadzenia – sprzed naruszenia prawa do opieki.

 

Należy pamiętać, iż w przypadku braku porozumienia między rodzicami co do pobytu dziecka nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tego sporu. Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + V =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Uprowadzenie dziecka przez matkę

Dziecko (obecnie ma 2 lata) urodziło się w Polsce, ma tylko obywatelstwo polskie, nosi moje nazwisko i ma stałe zameldowanie w Polsce. Dziecko zostało jednak uznane przez ojca Portugalczyka (nie jesteśmy małżeństwem). Zamieszkaliśmy w Portugalii (ok. 15 miesięcy temu), ale nie układa się między nami najlepiej, ojciec nie interesuje się dzieckiem, do tego jest alkoholikiem. Czy jeśli wyjadę z dzieckiem do Polski na stałe bez zgody ojca dziecka, to czy może mnie on oskarżyć o bezprawne uprowadzenie dziecka?

Porzucenie żony przez męża i zakaz kontaktu z synem

Mój mąż zostawił mnie dla kobiety z trójką dzieci. Ponieważ tak postąpił, nie chcę, aby kontaktował się z naszym wspólnym synem. Jak to osiągnąć?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka (Niemca)

Mam pytanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Otóż mam 2-letnią córkę z Niemcem, nie jesteśmy małżeństwem i nie jesteśmy razem. Córka urodziła się i wychowuje w Polsce, ale ojciec również ją uznał i ma podwójne obywatelstwo. Ojciec jej nie odwiedza i nie łoży na jej utrzymanie. Do tego wydzwania i mnie obraża, pisze też obraźliwe SMS-y. Gdy mieszkaliśmy razem, znęcał się nade mną fizycznie i psychicznie. Interesuje mnie pozbawienie władzy rodzicielskiej, ale on mieszka w Niemczech. Jak się do tego zabrać? Poza tym ojciec dziecka jest chory psychicznie (dokumenty, które to potwierdzają, znajdują się w Anglii, gdzie się leczył). Znam jego dokładne adresy i wszystkie potrzebne dane. Bardzo proszę o pomoc, czy pozbawienie władzy rodzicielskiej jest w ogóle możliwe.

wizytówka Szukamy prawników »