Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez podania przyczyny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.12.2009

Zostałem zwolniony z pracy, szef w wypowiedzeniu nie wpisał przyczyny, czy to prawidłowe?

Mam dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracowałem w tej firmie rok i trzy miesiące, miałem umowę na czas określony. Chciałbym również wiedzieć, jakie uprawnienia w tej sytuacji mi przysługują.

Marek Gola

Stosownie do art. 33 Kodeksu pracy, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Jeżeli więc w Pańskiej umowie o pracę została zawarta klauzula dopuszczająca rozwiązanie tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, pracodawca mógł rozwiązać w ten sposób umowę o pracę.

 

Należy stwierdzić, iż w przeciwieństwie do umów o pracę na czas nieokreślony, przy umowie o pracę zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia i podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

 

Pracownik zatrudniony na czas określony nie ma natomiast możności zakwestionowania wypowiedzenia, które – jego zdaniem – jest bezzasadne, dokonane na podstawie nieobiektywnych lub niewystarczających przesłanek.

 

W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 48/07) stwierdził, iż:

 

1. Art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) w zakresie, w jakim pomija obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

2. Art. 50 § 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, nie jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji.

 

Trybunał uznał, że samo zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie może być uznane za cechę istotną w tej sprawie. Wybór rodzaju umowy zależy od umawiających się stron i niesie ze sobą określone konsekwencje. TK podkreślił, że dopuszczalne jest istnienie różnic w treści poszczególnych typów umowy o pracę, które wynikają wprost ze społecznej funkcji tych umów i ich ekonomicznej treści. Osiągnięcie jednolitego standardu ochrony w przypadku umów na czas określony i nieokreślony przeczyłoby celowi rozróżnienia tych umów oraz usztywniło system prawa pracy.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż nie ma Pan uprawnienia do kwestionowania na drodze sądowej zasadności rozwiązania umowy o pracę, jakby to miało miejsce, gdyby zawarł Pan z pracodawcą umowę na czas nieokreślony.

 

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy, a pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę należy się Panu odprawa.

 

Zasady obowiązujące przy wypłacie odprawy pieniężnej dla pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników określa ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

 

Przepisy tej ustawy stosuje się tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

 

W przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników mogą oni przewidzieć możliwość wypłacania odprawy w przepisach wewnątrzzakładowych.

 

Według art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, a także przy zwolnieniu indywidualnym, jeżeli zwolnienie pracownika z pracy następuje z przyczyn go niedotyczących, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Według art. 10 ust. 1 tejże w przypadku zwolnienia indywidualnego przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, niedotycząca pracownika powinna być wyłącznym powodem zwolnienia pracownika. Jeżeli przyczyną rozwiązania stosunku pracy, prócz przyczyn niedotyczących pracownika, są też okoliczności leżące po stronie pracownika, to pracownik nie uzyska prawa do odprawy.

 

Odprawa przysługuje każdemu pracownikowi objętemu zwolnieniem grupowym lub zwalnianemu indywidualnie, jeżeli zwolnienie następuje z przyczyn go niedotyczących, niezależnie od tego czy ma inne źródło dochodu oraz od tego, czy umowę zawarto na czas określony, czy też nieokreślony.

 

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Jako że był Pan zatrudniony przez rok i 3 miesiące, jeżeli zostały spełnione inne przesłanki (rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących Pana, a pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników), to przysługuje Panu prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Po rozwiązaniu umowy o pracę może się Pan ubiegać o nadanie Panu statusu osoby bezrobotnej oraz o zasiłek dla bezrobotnych.

 

Może Pan zostać zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, jeżeli po zwolnieniu Pana z pracy nie będzie Pan miał innego zatrudnienia, nie będzie Pan wykonywał innej pracy zarobkowej, będzie Pan zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej i jeżeli nie ukończył Pan 65 lat.

 

Urząd pracy zarejestruje Pana jako bezrobotnego, jeżeli:

 

 • nie nabył Pan prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera Pan nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

 

 • nie jest Pan właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega Pan ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

 

 • nie uzyskuje Pan przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega Pan ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;

 

 • nie posiada Pan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

 

 • nie jest Pan osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,

 

 • nie uzyskuje Pan miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

 

 • nie pobiera Pan na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;

 

 • nie pobiera Pan, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

 

 • nie będzie Pan pobierał po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabędzie Pan, jeżeli zostanie Pan zarejestrowany jako osoba bezrobotna i jeżeli:

 

 • nie będzie dla Pana propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus VIII =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Przyczyny wypowiedzenia

Pracuję w pewnej firmie od 20 lat. Dowiedziałam się, że będę zwolniona. Jako przyczyny wypowiedzenia pracodawca podaje redukcję etatów. Tymczasem ma mnie zastąpić osoba z innego działu, bo podobno nie mam wystarczających kompetencji na zajmowane stanowisko. Czy to wszystko jest zgodne z prawem?

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

Nasza pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Po jego zakończeniu pracownica zamierza wykorzystać urlop wypoczynkowy, a następnie wrócić do pracy. Obowiązki wspomnianej pani przejęła inna osoba, która – naszym zdaniem – o wiele lepiej radzi sobie na tym stanowisku pracy. Chcemy zatem zwolnić pracownicę powracającą z urlopu. Czy taka możliwość istnieje? Proszę o wskazanie orzeczeń sądowych mówiących o prawidłowym uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Korzystne rozwiązanie umowy

Warunki i atmosfera w moim dotychczasowym miejscu pracy doprowadziły mnie do nerwicy. Obecnie wykorzystałem 182 dni zwolnienia lekarskiego i chciałbym rozwiązać umowę o pracę, najlepiej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i bez świadczenia pracy. Chciałbym także otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Co zrobić, żeby rozwiązanie umowy było dla mnie korzystne?

Podstawa wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony

Od 5 lat pracownik zamieszkuje mieszkanie w budynku należącym do przedsiębiorstwa, nie posiadając stosownej umowy najmu. Pracownik ignoruje wielokrotne wezwania do opuszczenia mieszkania, czego skutkiem wyrok sądowy nakazujący opuszczenie zajmowanego lokalu z prawem do mieszkania socjalnego. Niestety, jak dotąd gmina nie dostarczyła lokalu. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu bezumownego zajmowania mieszkania zakładowego? Czy jest to wystarczająca podstawa do wypowiedzenia umowy?

wizytówka Szukamy prawników »