Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Udział w proteście

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 18.04.2013

Uczniowie jednej ze szkół, która ma zostać zlikwidowana, wzięli udział w proteście ulicznym przeciwko tej decyzji. Czy udział młodzieży w takim proteście jest zgodny z prawem? Czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do dyrektora, który w tym pomagał, organizując zastępstwa za nauczycieli przygotowujących akcję (na zastępstwo wysłano nawet sekretarkę, bo brakowało kadry)?

Marta Handzlik

W opisanej przez Pana sytuacji należy osobno ocenić udział młodzieży w proteście oraz zachowanie dyrektora.

 

Obowiązkiem ucznia jest branie udziału w zajęciach szkolnych. W związku z powyższym każda nieobecność w szkole w trakcie zajęć edukacyjnych powinna być usprawiedliwiona. W przypadku, gdy uczeń nie usprawiedliwi nieobecności w dniu protestu w szkole, dzień ten uznaje się za nieusprawiedliwiony. W sytuacji, gdy uczeń jest pełnoletni, może oczywiście usprawiedliwić sobie sam swą nieobecność; jeżeli uczeń jest osobą niepełnoletnią, o jego nieobecności należało poinformować rodziców.

 

Każde zgromadzenie publiczne (a takim jest protest uliczny) winno być zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy prawo o zgromadzeniach. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy „każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się”. Art. 3 ust. 1 stanowi, że prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osobom pełnoletnim i nieubezwłasnowolnionym), osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. Przepis ten odnosi się jedynie do organizatorów zgromadzenia, nie zaś do jego uczestników, nie wyłącza więc prawa uczniów do brania udziału w zgromadzeniach zorganizowanych przez inne osoby. Ustawa zabrania udziału w zgromadzeniach jedynie osobom: posiadającym przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia (art. 3 ust. 2).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W związku z powyższym jedyne konsekwencje, jakie można wyciągnąć wobec ucznia biorącego udział w proteście, to obniżenie stopnia z zachowania z uwagi na nieusprawiedliwione godziny lekcyjne lub niegodne reprezentowanie szkoły poza jej murami. Jeżeli zaś statut szkoły zawiera zapis, że uczniom zabrania się udziału w zgromadzeniach publicznych, to złamanie tego zakazu może skutkować skreśleniem ucznia z listy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Nie sądzę jednak, by taki zapis znajdował się w statucie szkoły.

 

Jeśli chodzi o dyrektora szkoły, to – zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty – do jego obowiązków należy:

 

1) kierowanie działalnością szkoły lub placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły lub placówki;

5a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce;

9) stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

 

Punkty 2 i 5 cytowanego przepisu nakładają na dyrektora szkoły obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć organizowanych przez szkołę oraz sprawowania opieki nad uczniami. Oznacza to, że dyrektor placówki odpowiadał za dzieci przebywające w szkole w dniu protestu i to im był zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo i opiekę. Gdyby to dyrekcja szkoły zorganizowała protest uliczny, w którym uczniowie braliby udział w ramach zajęć szkolnych, w takiej sytuacji musiałby zapewnić opiekę i bezpieczeństwo także tym dzieciom. Ponieważ jednak uczniowie udali się samodzielnie na protest, nie można przenosić na dyrektora placówki obowiązku zapewnienia opieki tylko z tego powodu, że młodzież ta uczęszcza do jego szkoły. Dyrektor placówki, zapewniając opiekę nauczycieli w klasach obecnych w szkole, a także kierując wszystkich obecnych pracowników do sprawowania opieki nad uczniami pozostałymi w szkole, wypełnił ciążące na nim obowiązki.

 

W takiej sytuacji można próbować odwołać dyrektora szkoły ze stanowiska jedynie w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 2 wymienionej wyżej ustawy. Pojęcie przypadków szczególnie uzasadnionych, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, powinno być rozumiane wąsko. Oznacza ono takie sytuacje, „w których nie jest możliwe spełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej i zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania wykonywania funkcji dyrektora z uwagi na zagrożenie dla interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły. Musi być ono przy tym o tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę”.

 

W mojej ocenie w opisanej przez Pana sytuacji nie ma również podstaw do wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrektora placówki, której uczniowie brali udział w proteście. To nie dyrekcja organizowała bowiem protest i wysyłała na niego uczniów w godzinach zajęć lekcyjnych, a dyrektor w miarę możliwości i zasobów kadrowych zapewnił bezpieczeństwo uczniom pozostałym w placówce w trakcie protestu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + III =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Odwołanie dyrektora szkoły

Jestem dyrektorem szkoły, która od września będzie całkowicie zlikwidowana. Moim pracodawcą jest wójt. Czy w moim przypadku od razu muszę liczyć się z odwołaniem jako dyrektora szkoły, czy mogę liczyć na przejście w stan nieczynny i po 6 miesiącach na przejście na emeryturę? Zależy mi na każdym miesiącu okresu składkowego przed przejściem na emeryturę.

 

wizytówka Szukamy prawników »