Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.06.2008 • Zaktualizowane: 07.06.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z uchyleniem uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Łukasz Obrał

Ustawa o własności lokali wprowadza zasadę sądowej kontroli zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z art. 25 tejże ustawy, każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu i żądać jej uchylenia z powodu niezgodności z przepisami prawa, umową właścicieli, albo gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej można wytoczyć w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

Zaskarżenie uchwały nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie – w trybie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń – do czasu zakończenia postępowania. Powód, występując o wstrzymanie wykonania uchwały, musi uwiarygodnić żądanie jej uchylenia, a także wykazać, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić go zaspokojenia. Treść art. 25 ust. 2 wskazuje, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia może zostać podjęte przez sąd z urzędu.

 

Niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały może polegać na jej niezgodności z przepisami prawa, a także na naruszeniu przepisów postępowania, które określają tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. W doktrynie przyjmuje się, że zarzuty formalne (odnoszące się do naruszenia postępowania) mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wtedy, gdy naruszenie przepisów postępowania miało lub mogło mieć wpływ na treść uchwały. Odpowiednio należy rozumieć niezgodność uchwały właścicieli z umową właścicieli.

 

Można żądać uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej z tego powodu, że narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. W takim wypadku sąd bada rzetelność, celowość i gospodarność podjętej uchwały.

 

W sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej właściwy jest tryb procesowy. Stroną powodową jest właściciel lokalu. Z odrębnych przepisów wynika, że legitymację procesową mają również prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Stroną pozwaną jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez zarząd.

 

Sąd, orzekając o uchyleniu uchwały, wydaje wyrok o charakterze konstytutywnym, i ma on moc od chwili uchwalenia zaskarżonej uchwały.

 

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 17 pkt 42 K.p.c., składa się do sądu okręgowego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu położona jest nieruchomość wspólna. Od pozwu w sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł.Stan prawny obowiązujący na dzień 07.06.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + II =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

 

 

»Podobne materiały

Podjęcie uchwały przez wspólnotę mieszkaniową

Jak wymusić na wspólnocie mieszkaniowej podjęcie uchwały o określonej treści? Chciałbym, aby zlikwidowano pęknięcia na elewacji budynku, ponieważ są one przyczyną zagrzybienia ścian w moim mieszkaniu. Wspólnota mnie zbywa, twierdzi, że nie ma pieniędzy, jednakże robi inne remonty – moim zdaniem mniej potrzebne. Co mam zrobić? W załączniku przesyłam dokumenty.

 

Wspólnota gruntowa

Czy prawomocne uchwały ogólnego zebrania członków spółki wspólnoty gruntowej wiejskiej działającej na podstawie ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podjęte na zebraniach w kadencji jednego zarządu są aktualne i konieczne do wykonania dla nowo powołanego zarządu, jeśli nie zostały wykonane w kadencji zarządu, za którego były powołane? 

Wykupienie od wspólnoty mieszkaniowej lokalu użytkowego

Jestem nabywcą lokalu użytkowego w budynku wspólnoty mieszkaniowej od 2004 r. Użytek znajduje się w piwnicy i stanowi część wspólną nieruchomości. Rok po najęciu pomieszczenia na mocy porozumienia ze wspólnotą dokonałem remontu – dowodem obecnie jest jedynie protokół zdawczy (nie mam faktur itp.). Będę teraz starał się o wykup lokalu od wspólnoty. Jak powinno to przebiegać?

Zaskarżenie podwyżki czynszu

Wspólnota mieszkaniowa podwyższyła mi czynsz wynajmowanego mieszkania z kwoty 6,5 na 15 zł/m2. Wspólnota powołuje się na podwyżką 3% wartości odtworzeniowej. Na ten moment stawka odtworzeniowa to kwota 3800* zł; metraż 45,77 m2. Sam składnik czynszu zatem wzrósł z 297,51 na 686,55 zł. Mieszkanie powstało z adaptacji poddasza, którą wykonałem na własny koszt. Dodam, że nie dostałem żadnego wypowiedzenia starego czynszu tylko informację o nowych opłatach w następnym miesiącu. Czy są podstawy do zaskarżenia podwyżki czynszu?

wizytówka Szukamy prawników »