ePorady24.pl Prawo pracy Inne Ubezpieczenie i w ZUS, i w KRUS?

Zadaj pytanie › Zadaj pytanie ›

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Opublikowane: 28.01.2009

Ubezpieczenie i w ZUS, i w KRUS?

Ponieważ jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony), płatnik jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. W drodze darowizny otrzymam gospodarstwo rolne i w związku z tym muszę również opłacać KRUS. Czy jest możliwość prawna, aby były opłacane oba ubezpieczenia? Wiem, że KRUS-u nie muszę płacić, ale co gdybym opłacała oba ubezpieczenia? Czy jest to zgodne z przepisami prawa i jakie są sankcje za opłacanie obu ubezpieczeń?

Marek Gola

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) rolnik, który jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. jako pracownik), nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także domownik tego rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Natomiast według art. 16 ust. 3 ustawy przepisów dotyczących ubezpieczenia emerytalno-rentowego nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

 

Jak z powyższego wynika, nie będzie Pani podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, skoro jest Pani objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

 

Praktycznie nie ma możliwości podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS i jednocześnie w ZUS. We wniosku – zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników – jest rubryka (13) „podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu (podać, z jakiego tytułu i w jakim okresie)”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wniosek ten zawiera również oświadczenie wnioskodawcy o tym, że dane we wniosku podano zgodnie z prawdą i wnioskodawca jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w sytuacji, kiedy jest Pani objęta ubezpieczeniem w ZUS, byłoby możliwe, gdyby podała Pani we wniosku nieprawdę, co wiąże się z ewentualną odpowiedzialnością karną.

 

Jako osoba prowadząca działalność rolniczą, podlegająca ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, może Pani podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z KRUS, ale wyłącznie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (nie będzie miała Pani prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego).

 

Jako osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w ZUS nie może zostać Pani objęta dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z KRUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 3 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

 

»Podobne materiały

Ubezpieczenie społeczne rolników

Od kilku lat przebywam za granicą, ale cały czas opłacam składkę na ubezpieczenie społeczne rolników. Nie zgłosiłem w KRUS pracy zarobkowej. Obecnie chcę wrócić do kraju, a także ubezpieczyć synka. Czy powinienem „przyznać się” do pracy za granicą, czy lepiej nie – by uniknąć konsekwencji?

Ubezpieczenie rolników w KRUS

Jakie warunki należałoby spełnić, żeby synowi przysługiwało ubezpieczenie rolników w KRUS za okres pracy w gospodarstwie rodziców? Syn w wieku 23 lat otrzymał od babci w dzierżawę gospodarstwo, od lutego 2013 jest więc ubezpieczony jako rolnik. Musi wykazać 3 lata ubezpieczenia po skończeniu technikum. Brakuje mu 22 miesięcy ubezpieczenia. Czy mogą one objąć okres pracy w naszym, czyli rodziców, gospodarstwie?

Ubezpieczenie małżonka w KRUS

Rok temu otrzymałam w spadku gospodarstwo rolne (3 ha przeliczeniowe). Jestem tam zameldowana, ale mieszkam i pracuję gdzie indziej. Jest tam także zameldowana moja siostra, która jest bezrobotna. Ja jestem płatnikiem ZUS (pracuję na umowę o pracę), więc nie obowiązuje mnie ubezpieczenie w KRUS, jednak mój mąż po utracie pracy został objęty ubezpieczeniem rolniczym i nakazano mu spłatę zaległych składek. Czy możemy się odwołać od tej decyzji, skoro nie mieszkamy i tym bardziej nie pracujemy w gospodarstwie rolnym? Czy powinnam była rok temu zgłosić do ubezpieczenia także siostrę?

 

wizytówka
Eniro