Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Szanse na otrzymanie spadku po zmarłym kuzynie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 11.01.2010

Mój kuzyn zmarł samotnie w swoim mieszkaniu dwa miesiące temu. Przez wiele lat nie utrzymywał kontaktów ze swoją byłą żoną oraz córką. Kontakty utrzymywał tylko ze mną i moimi najbliższymi. Gdy sąsiedzi zgłosili podejrzenie zgonu, policja zwróciła się do córki kuzyna o zajęcie się uporządkowaniem mieszkania oraz formalnościami związanymi z pogrzebem. Ta jednak kategorycznie odmówiła. W związku z tym to ja byłem przy otwarciu mieszkania, potem zająłem się doprowadzeniem go do porządku oraz zadbałem o pochówek zmarłego. Przez ostatnie lata tylko ja zajmowałem się kuzynem. Zmarły nie pozostawił testamentu; posiadał mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Czy w tej sytuacji mam jakiekolwiek szanse na otrzymanie spadku po zmarłym? Czy jego majątek może przejąć państwo? Co powinienem zrobić?

Iryna Kowalczuk

Jeżeli Pana kuzyn zmarł, nie pozostawiwszy testamentu, będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe.

 

Stosownie do art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych”.

 

§ 2 art. 931 K.c. wskazuje, że „jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

 

Jako że Pana kuzyn miał córkę, to jest ona powołana z mocy ustawy do dziedziczenia po swoim ojcu.

 

Rodzeństwo (dzieci rodzeństwa) spadkodawcy powołani są do spadku w sytuacji, jeśli spadkodawca nie miał zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka i rodziców (art. 932 § 1 oraz art. 932 § 3).

 

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych, a „jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Pan jako zstępny rodzeństwa spadkodawcy mógłby ewentualnie po nim dziedziczyć w następujących sytuacjach:

 

  1. córka spadkodawcy zostałaby uznana za spadkobiercę niegodnego i nie posiada ona dzieci (zstępnych spadkodawcy),
  2. córka kuzyna odrzuci spadek po swoim ojcu i nie posiada ona dzieci lub te dzieci również odrzucą spadek po Pana kuzynie.

 

Według art. 928 § 1 K.c. „spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

 

  1. dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Jeżeli któraś z powyższych przesłanek została spełniona, wówczas można żądać uznania córki kuzyna za spadkobiercę niegodnego.

 

Powyższy przepis wylicza wyczerpująco okoliczności, które stanowią podstawę uznania za niegodnego. Należy podkreślić, że nie ma możliwości stosowania instytucji niegodności w odniesieniu do sytuacji niemieszczących się w katalogu art. 928 § 1 K.c.

 

To, że córka kuzyna nie utrzymywała z nim kontaktów, nie interesowała się nim, nie pomagała mu i nie zgodziła się zająć jego pogrzebem, nie stanowi podstawy do uznania jej za spadkobiercę niegodnego.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 10 grudnia 1999 r., sygn. akt. II CKN 627/98, zachowanie spadkobiercy, nawet sprzeczne z powszechnie przyjętymi obyczajami i z tego względu oceniane ujemnie, nie może stanowić przyczyny uznania za niegodnego, jeżeli nie wyczerpuje dyspozycji art. 928 § 1 K.c.

 

Dalsi niż córka krewni spadkodawcy mogliby dojść do dziedziczenia po nim również w sytuacji, gdy córka kuzyna odrzuciłaby spadek po nim, składając stosowne oświadczenie przed sądem lub notariuszem w terminie 6 miesięcy od chwili, w której dowiedziała się o śmierci swojego ojca.

 

Według art. 1012 K.c. „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

 

Jeżeli w powyższym terminie córka kuzyna nie złoży żadnego oświadczenia dotyczącego spadku, zgodnie z art. 1015 § 2 K.c. będzie to jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku.

 

Według art. 1020 K.c. „spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

 

Jeżeli więc córka kuzyna odrzuciłaby spadek, ale ma dzieci, to one stałyby się spadkobiercami ustawowymi kuzyna, stosownie do art. 931 § 2 K.c.

 

Jeżeli córka spadkodawcy nie ma dzieci, to w przypadku odrzucenia przez nią spadku do dziedziczenia doszliby dalsi krewni, w następującej kolejności:

 

  1. rodzice,
  2. rodzeństwo (zstępni rodzeństwa, którzy nie dożyli otwarcia spadku).

 

Podobna sytuacja miałaby miejsce, jeżeli córka kuzyna zostałaby uznana za spadkobiercę niegodnego. Zgodnie bowiem z art. 928 § 2 K.c. „spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

 

Nabędzie Pan spadek po kuzynie, jeżeli jest Pan synem brata/siostry spadkodawcy, a jego córka i jej dzieci odrzucą spadek po nim (jeżeli natomiast jest Pan dalszym krewnym, to nie nabędzie Pan spadku, nawet jeżeli córka spadkodawcy odrzuci spadek).

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że ma Pan bardzo małe szanse na to, aby dziedziczył Pan po swoim kuzynie. Stanie się to jedynie wtedy, gdy zstępni kuzyna (córka, jej dzieci) zostaną wykluczeni z dziedziczenia.

 

Córka kuzyna może też zbyć swój udział w spadku na Pana rzecz. W przypadku gdyby córka kuzyna zbyła na Pana rzecz udział spadkowy w drodze darowizny, to po Pana stronie pojawiłby się obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

 

Stosownie do art. 1026 K.c. „stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku”.

 

Co więcej, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po kuzynie, musiałby Pan wykazać, że ma Pan interes prawny w tej kwestii. W stosownym wniosku może Pan wskazać, że poniósł Pan koszty pogrzebu kuzyna. Koszt pogrzebu jest długiem spadkowym i może Pan domagać się zwrotu tych kosztów od spadkobierców.

 

Natomiast jeżeli córka kuzyna zbyłaby na Pana rzecz udział w spadku w drodze sprzedaży, wówczas byłaby zobowiązana do zapłaty podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości (prawa do mieszkania) – zbywając udział w spadku, jednocześnie zbywa ona prawo do mieszkania, a podatek od odpłatnego zbycia prawa do mieszkania należy zapłacić, jeżeli jego zbycie następuje wcześniej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Spadek przeszedłby na gminę ostatniego miejsca zamieszkania w przypadku braku osób bliskich kuzyna, powołanych z mocy prawa do spadku. Spadkobiercą ustawowym jest córka kuzyna. Dopiero zaistnienie sytuacji opisanych powyżej spowoduje, że do spadku będą mogły dojść dalsi krewni Pana kuzyna, w tym Pan.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 6 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Związek małżeński wdowców a ustalenia majątkowe na wypadek śmierci

Oboje jesteśmy wdowcami, mamy zamiar wstąpić w związek małżeński, ale ze względu na nasze dzieci z poprzednich małżeństw chcielibyśmy zrobić pewne ustalenia majątkowe na wypadek śmierci. Zastanawiamy się, jak rozwiązać problem domu. Otóż zamierzamy w tym roku wybudować dom na działce partnerki, przy czym oboje złożymy się na jego budowę. Ja mam 7 dorosłych dzieci, partnerka jedno dorosłe i z obawy przed ewentualnym zachowkiem dla moich dzieci w przypadku mojej śmierci nie chce mojego współudziału w jej działce przed rozpoczęciem budowy. Jak postąpić, aby po naszej śmierci sprawiedliwie dzieci obdzielić?

Gdy nie wiadomo, kto dziedziczy po babci i dziadku

Dziadek zmarł 15 lat temu, a babcia w ubiegłym roku. Dziadkowie pozostawili nieruchomości, jak również wartościowe ruchomości. Najbliższa rodzina, która teoretycznie należy do kręgu dziedziczących po babci i dziadku, to dwaj synowie i wnuczka po zmarłej córce. Jeden z synów mieszkał z dziadkami i nadal po ich śmierci zamieszkuje dom i czerpie pożytki z pozostałych nieruchomości. Potencjalni spadkobiercy jak dotąd o nic się nie upominali, uważając, że to za wcześnie, a ponadto ów syn ostatnio choruje. Zainteresowani nie wiedzą nawet, czy jest testament, czy będzie dziedziczenie ustawowe, czy może należy ubiegać się o zachowek. Obawiają się, że zwlekanie doprowadzi do przedawnienia praw do spadku. Stąd pytanie: jak długo może trwać taka sytuacja, aby pozostali nie utracili należnych im praw do majątku czy zachowku?

Ustosunkowanie się wobec informacji o śmierci babci

Nie utrzymuję kontaktu z rodziną ojca, odszedł od nas wiele lat temu. Kilka dni temu dostałem list od dalekiej krewnej, że babcia zmarła i zostawiła testament, a ojciec też nie żyje. Ponoć został po babci testament, w którym i tak jestem pominięty. Jestem proszony przez ciotkę (?) o podanie wszystkich danych, m.in. aktu urodzenia, ślubu. Nie wiem, jak się wobec tego ustosunkować, nie chcę wysyłać takich danych obecnej osobie. Ponadto testament pochodzi sprzed 3 lat i bardzo mnie to wszystko dziwi. Co powinienem zrobić?

Opieka nad mamą a spadek

Mój brat nigdy nie opiekował się rodzicami, nie kontaktował się z nimi od 20 lat. Czy ma takie same prawa do spadku po nich jak ja? Bez porozumienia ze mną (siostrą) udało mu się też załatwić prawne ubezwłasnowolnienie mamy. Jakie będzie miało znaczenie przejęcie opieki nad mamą w kontekście praw do spadku po niej (ojciec nie żyje)? Testamentu prawdopodobnie nie ma.

Zakup mieszkania z partnerem, który ma dzieci

Z partnerem chcemy kupić wspólne mieszkanie (częściowo na kredyt). Nie jesteśmy małżeństwem, a partner ma dwoje dzieci. Kto będzie dziedziczył połowę jego mieszkania, jeśli umrze pierwszy? Czy w razie jego śmierci będę spłacać jego dzieci? Da się tego uniknąć?

Przeprowadzenie sprawy spadkowej konieczne, aby spieniężyć dorobek

Mój tato zmarł nagle. Pozostał po nim samochód (był jego jedynym właścicielem) i garaż we współwłasności z mamą. My, córki zmarłego nie chcemy wysuwać żadnych roszczeń spadkowych. Czy wobec tego konieczne jest przeprowadzanie sprawy spadkowej, aby spieniężyć skromny dorobek ojca? Czy można bez tego sprzedać samochód i garaż?

Odprawa pośmiertna

Komornik będzie sporządzał spis inwentarza dotyczący przyjęcia spadku. Chce w nim uwzględnić odprawę pośmiertną z zakładu pracy jako masę spadkową – czy słusznie? A co dalej ze spisem – czy komornik sam powiadomi o nim sąd?

Czy wliczymy do spadku wydzieloną część działki?

Dwa lata temu moja mama podarowała mi (będąc jedynym właścicielem) połowę swojej działki budowlanej wraz z wybudowanym na tej połowie budynkiem. Działkę wydzieliłem i założyłem na nią osobną księgę wieczystą ze mną i moją żoną jako właścicielami. Na drugiej połowie działki stoi dom, którego jedyną właścicielką jest moja mama. Czy po śmierci mamy do masy spadkowej będzie zaliczona również ta moja wydzielona działka z budynkiem? Czy tylko budynek mieszkalny? Co zrobić, aby nie wliczać mojej własności (podarowanej mi wcześniej przez mamę) do masy spadkowej? Mam siostrę i jestem ciekaw, jaki będzie jej udział w spadku (zakładam, że mama nie napisze testamentu lub chce nam zapisać po połowie dom).

Wymogi formalne odrzucenia spadku za granicą

Zamierzam odrzucić spadek w formie aktu notarialnego. Problem w tym, że mieszkam za granicą. Czy mogę podpisać odrzucenie spadku przed notariuszem brytyjskim? Akt notarialny byłby zaopatrzony w klauzulę apostille. Wcześniej przygotowałby go polski notariusz, tak żeby spełniał wymogi prawa polskiego, następnie przetłumaczyłby go tłumacz przysięgły. Wiem, że można tego dokonać w polskim konsulacie, ale ze względu na niepełnosprawność mojego dziecka podróż do konsulatu jest niemożliwa.

Córka chce pieniądze po zmarłym ojcu

Niedawno zmarł mój mąż, nie pozostawił testamentu. Razem z mężem wybudowaliśmy dom. Syn zrzekł się swojej części spadku, ale córka chce pieniądze po zmarłym ojcu i twierdzi, że należy się jej 1/3 wartości całego domu. Czy ma rację?

Testament dalekiego krewnego

Daleki krewny zapisał mi w testamencie spadek. Zmarły nie miał żony ani dzieci, jego rodzice, a tym bardziej dziadkowie nie żyją. Czy w tej sytuacji konieczne jest przyjęcie spadku na drodze sądowej, czy można to uczynić notarialnie?

Konflikt z rodzeństwem o spadek po bracie

Zmarł brat, ja i moje 3 siostry jesteśmy jego spadkobierczyniami. Zmarły zawsze powtarzał, że mieszkanie po nim ma otrzymać jego chrześniak, czyli mój syn. Teraz dwie siostry chcą swoich części, mimo że dobrze wiedziały o woli brata. Tylko jedna siostra zrzeka się tego mieszkania, potwierdzając słowa brata. Dodam, że brat każde święta, urlopy spędzał u mnie, w domu rodzinnym, wszyscy to poświadczą. To ja załatwiałam wszystkie jego sprawy, gdy podupadł na zdrowiu, opiekowałam się psem, gdy przebywał w szpitalu. Urządziłam mu godny pogrzeb i poniosłam jego koszt. Mój syn opłacił zaległości za mieszkanie. Siostry wcześniej twierdziły, że nic nie chcą, a teraz zdanie zmieniły. Chciałabym zachować to mieszkanie dla syna. Co zrobić, żeby jak najmniej im zapłacić? W jakim czasie trzeba je spłacić? Czy coś by zmieniło, gdyby świadkowie w sądzie zeznali, jaka była wola brata? I czy będzie potrzebny adwokat? 

Opieka nad rodzicem a spadek

W jaki sposób mam odzyskać z masy spadkowej ekwiwalent za opiekę nad rodzicami? Spadkodawczyni (mama) zmarła pół roku temu. Obecnie w sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przeze mnie, mojego brata i siostrę. Od kilkunastu lat faktyczną opiekę nad rodzicami sprawowałem ja, ponosząc z tego tytułu koszty (wyjazdy do lekarzy, opłaty itp.). Ponieważ moje rodzeństwo nigdy nie poczuwało się do jakichkolwiek obowiązków względem rodziców (oprócz sporadycznych rozmów telefonicznych), chciałbym wiedzieć, czy istnieje możliwość pokrycia kosztów związanych z faktyczną opieką nad rodzicami (mam na to świadków) z przyszłej masy spadkowej. W jaki sposób to zrobić i na jakim etapie postępowania sądowego?

wizytówka Szukamy prawników »