Mamy 7239 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Umowa o dzieło a urząd pracy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 15.12.2009

Mam 58 lat i 42-letni staż pracy. Z powodu likwidacji mego stanowiska pracy otrzymałem wypowiedzenie i za miesiąc stanę się osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Mam możliwość przejścia na zasiłek przedemerytalny ze względu na lata pracy i chciałbym z tej możliwości skorzystać. Według mojej wiedzy po 6 miesiącach zasiłku dla bezrobotnych mam prawo złożyć stosowny wniosek do ZUS. Jednak pewna organizacja zaproponowała mi wykonanie i przeprowadzenie szkolenia według autorskiego programu, trwałoby ono półtora miesiąca, a termin rozpoczęcia ustalono za 2 miesiące. Czy mogę wykonać to „dzieło” nie tracąc statusu osoby bezrobotnej?

Izabela Nowacka-Marzeion

Wykonując umowę o dzieło, straci Pan status osoby bezrobotnej.

 

Stosownie do art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415) starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego, który nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

 

Według art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o bezrobotnym – oznacza to osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 

 1. ukończyła 18 lat;
 2. nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna;
 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 6. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Według ustawy inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 

Jeżeli podejmie się Pan wykonania dzieła, oznaczać to będzie, że podjął Pan inną pracę zarobkową, a to znaczy, że po podjęciu o tym wiadomości starosta wyda decyzję o utracie przez Pana statusu osoby bezrobotnej.

 

Jeżeli po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i po wydaniu decyzji o nadaniu Panu statusu bezrobotnego, a także decyzji ustalającej prawo do zasiłku dla bezrobotnych, podejmie się Pan wykonania dzieła na podstawie umowy o dzieło, to będzie Pan musiał poinformować o tym urząd pracy. Ten obowiązek wynika z art. 74 ustawy, zgodnie z którym bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 

Po wykonaniu dzieła będzie Pan mógł ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy. W takim przypadku będzie miał zastosowanie przepis art. 73 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Po ponownym zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, po półtora miesiącu wykonywania dzieła będzie miał Pan prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.

 

Natomiast według art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252), prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

 

Zapewne ten przepis będzie miał zastosowanie w Pana sytuacji, ponieważ, jak Pan pisze w liście, ma Pan 42 lata stażu zawodowego.

 

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy, świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
 2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, do okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się:

 

 1. okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało;
 2. okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po upływie 6-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, przyznaniu Panu zasiłku dla bezrobotnego, a następnie podjęciu przez Pana umowy o dzieło, ponownym zarejestrowaniu i dalszym pobieraniu zasiłku – na świadczenie przedemerytalne będzie Pan mógł przejść po upływie 6 miesięcy od daty przyznania Panu zasiłku dla bezrobotnych po raz pierwszy, bo do okresu pobierania zasiłku, od którego zależy prawo do świadczenia przedemerytalnego, wlicza się okresy innej pracy zarobkowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 - VI =

14.11.2012

To, że masz wbijane nie oznacza, że możesz korzystać. Jak przyjdzie co do czego to Ci NFZ za świadczenie medyczne, pobrane bezpłatnie w trakcie jak nie byłeś bezrobotny, może wystawić rachunek....

dzizas

02.10.2012

Ubezpieczenie z PUP masz zawsze wbijane na 1 miesiąc. Więc nie mogą ci go zabrać jak się wyrejestrujesz na te 2 tygodnie. Chyba, nie?

anus

24.10.2011

Czy w momencie wyrejestrowania z urzędu pracy - podczas wykonywania pracy w oparciu o umowę o dzieło np. przez okres 2 tygodni -stracę prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych i powinnam się sama ubezpieczyć? Dodam, że po upływie 2 tyg. planuję ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy.

Rdza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Czy stracę status bezrobotnego, podpisując umowę o dzieło?

Obecnie jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Chciałbym w przyszłym miesiącu podpisać umowę o dzieło na kwotę 600 zł brutto. Czy podpisanie takiej umowy pozbawi mnie statusu bezrobotnego? Czy mam zawiadomić PUP o zawarciu tej umowy? Jakie byłyby dla mnie konsekwencje, gdybym podpisywał taką umowę o dzieło co miesiąc?

Umowa o dzieło a działalność gospodarcza

Chciałabym zadać pytanie dotyczące umowy o dzieło. Istnieje jednoosobowa działalność gospodarcza (profil – tworzenie oprogramowania). Właściciel firmy postanawia zawrzeć (na swoją osobę) umowę o dzieło z zewnętrznymi firmami na utworzenie oprogramowania. Z jedną z tych firm już wcześniej współpracował poprzez swoją działalność gospodarczą (były wystawiane faktury VAT). Z drugą firmą nie było jeszcze żadnej współpracy. Chciałabym wiedzieć, czy w takim przypadku powinna być wystawiana faktura VAT. A może rachunek? Czy VAT jest płacony każdego miesiąca?

 

Umowa o dzieło z licencjonowaniem – podatki

Dla pewnej firmy mam wykonać zlecenie na podstawie umowy o dzieło z licencjonowaniem. Otrzymam za to wynagrodzenie w wysokości 15 tys. zł. Jak powinienem później rozliczyć się z tej umowy? Czy będę mógł skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu? Jak podzielić ten dochód pomiędzy umowę o dzieło a opłatę licencyjną? Jakie podatki mnie dotyczą? Czy na rozliczenie wpłynie fakt, że w tym roku dostanę zaliczkę, a w przyszłym resztę wynagrodzenia?

Zawarcie umowy o dzieło

Jestem osobą fizyczną, nie prowadzę działalności gospodarczej. Chciałbym zawrzeć z pewną osobą (również będącą osobą fizyczną) umowę o dzieło na wykonanie pewnej usługi. Czy mogę to zrobić? Jak wygląda w takiej sytuacji rozliczenie z urzędem skarbowym?

 

Pieniądze z urzędu pracy na firmę a spółka cywilna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane przez starostę powiatowego, co do zasady mogą być przeznaczone także na prowadzenie tej działalności w ramach spółki cywilnej. Taką możliwość mogą jednakże wyłączać regulaminy przyznawania dotacji stosowane przez poszczególne urzędy pracy, lub zawarta ze starostą umowa.

wizytówka Szukamy prawników »