Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Sprawozdanie finansowe sp. z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 04.01.2013

Po wszczęciu czynności sprawdzających przez policję spółka z o.o. złożyła hurtowo (za cztery lata) sprawozdania finansowe w KRS. Sprawozdania były złożone w terminie do US. Fakt, iż dokumenty nie znalazły się w KRS terminowo, wynika z niedbalstwa zarządu. Czy złożenie sprawozdań finansowych sp. z o.o. przed wszczęciem postępowania karnego może stanowić podstawę do uznania znikomej szkodliwości społecznej czynu? Zaznaczam, że sąd rejestrowy nie wypełnił obowiązku nałożonego przez art. 24 ustawy o KRS i nie ponaglał spółki do spełnienia obowiązku wynikającego z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Sąd, idąc na skróty, od razu powiadomił organy ścigania.

 

Bogusław Nowakowski

Według przekazanych informacji:

 

  • spółka z o.o. nie złożyła do KRS w terminie sprawozdań finansowych za ostatnie 4 lata,
  • sąd rejestrowy nie wzywał do złożenia sprawozdań,
  • sąd rejestrowy zawiadomił organy ścigania o tym fakcie w oparciu o ustawę o rachunkowości,
  • wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze.

 

Roczne sprawozdanie finansowe znajduje się w katalogu dokumentów, jakie są udostępniane osobom trzecim – na ich wniosek – do wglądu lub udostępniane jako odpisy (kopie). Niezłożenie sprawozdania w oczywisty sposób uniemożliwia zapoznanie się z nim jako dokumentem jawnym.

 

„Art. 24. 1. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

 

2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

3. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w Rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu.

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

 

Informacja o złożeniu sprawozdania jest zamieszczana w KRS, co obliguje do jego złożenia.

 

„Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

(…)

2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia”.

 

W niniejszej sprawie niewątpliwie doszło do tego, że sprawozdania finansowe sp. z o.o. za określone lata nie były złożone w terminie.

 

Teoretycznie sąd wie, że spółka z o.o. ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w KRS.

 

W praktyce odpowiedzialność z tego tytułu sprowadza się do sankcji, które grożą za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w sądzie.

 

Powszechnie uznaje się, że gdy dokumenty nie zostały złożone, sąd może wezwać zobowiązanych i wyznaczyć im dodatkowy – jednak znacznie krótszy, bo jedynie siedmiodniowy – termin na złożenie brakujących dokumentów.

 

Skutkiem braku złożenia jest nałożenie na spółkę grzywny w wysokości przewidzianej w Kodeksie postępowania cywilnego. Sąd nie może w jednym postanowieniu wymierzyć grzywnę w wysokości przekraczającej tysiąc złotych. Sąd ma prawo obciążyć firmę karą o takiej wartości trzykrotnie. Jeśli takie postępowanie organu sprawiedliwości nie przyniesie efektu, w świetle prawa sąd zyskuje możliwość nakładania grzywny już bez ograniczenia kwotowego.

 

W ostateczności może ustanowić kuratora dla osoby prawnej.

 

W przepisach o KRS mowa o odpowiedzialności za niezłożenie w terminie sprawozdania. Natomiast ustawa o rachunkowości wskazuje na to, że chodzi w niej w ogóle o niezłożenie sprawozdania.

 

Ustawa o rachunkowości mówi:

 

„Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy:

(…)

4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,

(…)

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Jak wskazano, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się m.in. wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego złożenia.

 

Natomiast art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości stanowi, że „kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”.

 

Kodeks spółek handlowych nie nakłada jednak na spółki obowiązku składania sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego.

 

Obowiązek taki nakłada art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

 

Sąd nie wzywa spółki do złożenia sprawozdania finansowego w oparciu o art. 69 ustawy o rachunkowości, ale w oparciu o przepisy ustawy o KRS, a te nie kreują obowiązku składania takiego sprawozdania. Stąd sąd może, ale nie musi, wzywać do ich złożenia.

 

Ustawa określa także odpowiedzialność osoby zobowiązanej do wykonania tego obowiązku. Wynika to z art. 79.

 

W przepisach o KRS nie ma mowy o przestępstwie, a jedynie o niedopełnieniu obowiązku złożenia w terminie. Mamy do czynienia z zagrożeniem w postaci zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

 

W ustawie o rachunkowości niezłożenie sprawozdania stanowi czyn karalny. Jest to całkowicie odmienny stan prawny w niemalże takiej samej sytuacji.

 

Ustawa o rachunkowości (art. 79) nie wiąże odpowiedzialności wprost z zarządem spółki bądź też innym, konkretnym jej organem, lecz z „kierownikiem jednostki”. To „kierownik jednostki” obowiązany jest z mocy art. 69 ustawy do złożenia we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Co więcej, stosownie do art. 52 tejże ustawy, jego również obciąża obowiązek samego sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy:

 

„Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. (…) Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym”.

 

Według art. 4 ust. 5 tejże ustawy „kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu”.

 

Reasumując, w przypadku spółki z o.o. za złożenie we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego (jak również jego uprzednie sporządzenie) odpowiedzialny jest najpewniej zarząd (a właściwie wszyscy jego członkowie), chyba że wewnętrzne przepisy (umowa spółki) stanowią inaczej.

 

Co do zasady, ustalenie, że konkretny czyn jest społecznie szkodliwy w znikomym stopniu, nie pomniejsza wartości dobra chronionego, lecz jest wyrazem oceny, iż dobro to naruszone zostało w niewielkim stopniu (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 4 października 2002 r., V KKN 199/2001).

 

W sprawie zasadniczo nie ma już sytuacji, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone. W rzeczywistości jest złożone, ale nie było złożone w chwili zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania przez sąd gospodarczy.

 

Zaniechanie zarządu nie wywołało żadnych skutków ujemnych dla spółki z o.o. oraz osób trzecich. Nikt nie poniósł szkody.

 

Jednak w świetle ustawy o rachunkowości te elementy nie mają znaczenia. Istotne jest tylko zaniechanie działania i jego skutek w postaci niezłożenia sprawozdania.

 

Uznałbym, że warto powalczyć o uznanie niskiej szkodliwości społecznej i umorzenie, a nawet o umorzenie wskutek braku zaistnienia przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - trzy =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Roczne sprawozdanie finansowe

US wzywa mnie do złożenia w KRS sprawozdań finansowych spółki z o.o. (chodzi o lata 2009-2010). Sprawozdania były złożone w terminie do US. Spółka nigdy nie miała żadnych zadłużeń. Jakich argumentów może użyć członek zarządu spółki, aby zwolniono go z obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego do KRS?

 

Sprawozdanie finansowe spółki

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną zarejestrowaną w KRS w 2003 r. Przedtem byliśmy przez wiele lat spółką cywilną. Ze względu na dość niskie obroty prowadzimy KPiR. Książka jest prowadzona przez wykwalifikowane biuro rachunkowe od kilkunastu lat. Dziś dotarło do mnie pytanie (jestem wezwany na policję), dlaczego nie składam sprawozdań finansowych do KRS. Czy rzeczywiście muszę? Według biura rachunkowego nie mam takiego obowiązku. Ponadto – kto ma to fizycznie robić: my jako właściciele czy biuro rachunkowe, które przechowuje wszystkie nasze dokumenty?

Sprawozdanie finansowe spółki założonej pod koniec grudnia

Spółka z o.o. została utworzona aktem notarialnym 20 grudnia 2008 r., a do urzędu skarbowego zgłoszona dopiero w styczniu 2009 r. W zgłoszeniu podano 8 stycznia 2009 r. jako datę rozpoczęcia działalności. Za jaki okres sporządzić sprawozdanie finansowe oraz deklarację CIT, jeżeli: w umowie spółki podano, że rok obrachunkowy = rok kalendarzowy, ale pierwszy rok kończy się 31.12.2008 r.? Spółka w grudniu nie prowadziła działalności gospodarczej, wspólnicy wpłacili jedynie kapitał. Spółka jest w trakcie opracowywania polityki rachunkowości, więc jakie przyjąć podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego jednostki we wprowadzeniu do sprawozdania?

Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

Niezłożenie w wymaganym terminie odpowiednich dokumentów lub wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, może zakończyć się nałożeniem grzywny przez sąd rejestrowy. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie, a jeżeli nie będzie ona przynosić skutku – sąd może wykreślić podmiot z rejestru, a w niektórych przypadkach ustanowić likwidatora lub kuratora.

wizytówka Szukamy prawników »