Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Sprawa spadkowa a notarialne poświadczenie dziedziczenie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 22.12.2009

Po śmierci mamy, która miała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spadek nabyli po połowie jej mąż oraz córka. Wiosną tego roku zmarł tata, córka natomiast chciałaby uzyskać możliwość preferencyjnego wykupu tego lokalu na własność. W spółdzielni poinformowano ją, iż konieczne jest przeprowadzenie sprawy spadkowej. Wykup mieszkań na preferencyjnych warunkach ma trwać jeszcze tylko 3 miesiące, a sprawa spadkowa w sądzie może trwać długo, zastanawiamy się więc, czy nie jest możliwe załatwienie tej sprawy inną drogą – np. notarialną? Czy sprawa spadkowa mogłaby skończyć się szybciej? A może sprawa spadkowa w ogóle nie musi się odbywać?

Iryna Kowalczuk

W chwili obecnej przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania przez spadkobierców notarialnego poświadczenia dziedziczenia, dzięki czemu sprawa spadkowa nie musi mieć miejsca. Jest to druga, obok sądowego stwierdzenia nabycia spadku, droga do uzyskania dokumentu, na podstawie którego spadkobierca może wykazać, iż jest spadkobiercą danej osoby.

 

Zgodnie z art. 1025 § 2 Kodeksu cywilnego „domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą”.

 

Stosownie do art. 1026 Kodeksu cywilnego „stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku”.

 

Jeżeli od śmierci ojca upłynęło ponad 6 miesięcy, córka spadkodawcy będzie mogła ubiegać się o notarialne poświadczenie dziedziczenia bez wcześniejszego składania oświadczenia o przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

W przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia należy wskazać, iż może on być sporządzony przez dowolnie wybranego notariusza, w przeciwieństwie do postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku – sprawa spadkowa powinna toczyć się przed sądem właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z przepisami notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może on sporządzić poświadczenia dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych (testamentu ustnego, testamentu podróżnego, testamentu wojskowego).

 

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

 

W przypadku opisanym w pytaniu, jeżeli córka jest jedynym dzieckiem swojego zmarłego ojca i nie pozostawił on testamentu, to notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia na jej żądanie. Jeżeli ojciec miał inne dzieci prócz córki lub sporządził testament, w którym do spadku powołał inną osobę niż córka, to aby notariusz sporządził akt, konieczne jest zgodne żądanie wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych.

 

W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia córka powinna udać się do notariusza. W pierwszej kolejności notariusz spisze protokół dziedziczenia przy osobistym udziale córki. Notariusz ma obowiązek pouczyć stawiających o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Córka powinna złożyć u notariusz takie same dokumenty, jakie są niezbędne, aby sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Będą to: odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpis aktu urodzenia córki (a jeżeli jest zamężna, to odpis aktu małżeństwa).

 

W protokole dziedziczenia notariusz zamieści w szczególności:

 

  1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu (jako że córka jest jedynym spadkobiercą, będzie to jej żądanie);
  2. oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
  3. oświadczenie o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
  4. oświadczenie, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
  5. oświadczenie, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
  6. oświadczenie, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;
  7. oświadczenie, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności dziedziczenia oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;
  8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Na podstawie protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Sporządzenie tego aktu jest możliwe jedynie, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia powinien być podpisany przez wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia (czyli przez córkę) i powinien zawierać m.in. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu, dane dotyczące notariusza i siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące spadkodawcy, datę i miejsce zgonu spadkodawcy i jego ostatnie miejsce zamieszkania, wskazanie spadkobierców, którym przypadł spadek, tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku.

 

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz zrejestruje go w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Córka natomiast jako spadkobierca swojego ojca otrzyma od notariusza wypisy z oryginalnego aktu poświadczenia dziedziczenia, które są podstawą do wykazywania prawa do spadku, np. w spółdzielni mieszkaniowej.

 

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dzięki temu sprawa spadkowa nie będzie musiała się odbywać.

 

Na marginesie dodam, iż od chwili sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia biegnie 6-miesięczny termin na złożenie przez córkę w urzędzie skarbowym zgłoszenia o nabyciu spadku, które jest niezbędne, aby córka skorzystała z ulgi w podatku od spadku.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego maksymalna stawka opłaty notarialnej wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. Są to stawki maksymalne opłaty – można negocjować z notariuszem ich wysokość. Do tych kwot należy doliczyć 22% podatku VAT.

 

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym jest stała i wynosi 50 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dziewięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Dziedziczenie bez testamentu po śmierci męża

Niespodziewanie zmarł mój małżonek. Niestety nie sporządził przed śmiercią testamentu. Byliśmy małżeństwem 31 lat i dorobiliśmy się wspólnego majątku (dom, samochód, lokaty pieniężne itp.). Nasze dwie córki są już dorosłe i samodzielne. Jak będzie wyglądało dziedziczenie po moim zmarłym mężu? Czy córki mogą zrzec się spadku, skoro po mojej śmierci i tak dostaną majątek po połowie? Czy mogę korzystać z pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego męża?

Podział majątku spadkowego

Miesiąc temu zmarł mój tata. Do podziału majątku spadkowego przystąpi mama, ja, mój brat i niezamężna siostra. W skład majątku spadkowego wchodzi dom i samochód. Chcemy, by cały majątek jak najszybciej stał się własnością mamy. Jak najszybciej doprowadzić do takiego podziału majątku spadkowego?

 

Stwierdzenie nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza – formalności spadkowe

Po jakim czasie od nabycia spadku można przepisać lub oddać darowizną działkę rolną? Jakie formalności muszą być załatwione, aby nabycie spadku było prawomocne? Czy można starać się o akt poświadczenia dziedziczenia?

Jak założyć sprawę spadkową po obojgu rodzicach?

Mama zmarła 4 lata temu, nie pozostawiła po sobie testamentu, mieszkałyśmy razem, dom i działka były naszą współwłasnością. Po jej śmierci nie przeprowadzałam sprawy spadkowej. Dwa miesiące temu zmarł ojciec, również nie pozostawiając dyspozycji co do spadku. Chciałabym teraz załatwić formalności i przeprowadzić dział spadku. Oprócz mnie jest jeszcze brat, który deklaruje zrzeczenie się swojego udziału na moją korzyść.

W jakiej formie przeprowadzić całą procedurę przy minimalnych kosztach? Jaki podatek przyjdzie mi zapłacić w urzędzie skarbowym? Z jakimi opłatami należy się jeszcze liczyć? Czy da się założyć sprawę spadkową po obojgu rodzicach?

wizytówka Szukamy prawników »