Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Sprawa przeciwko PZU o utracone zarobki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03.08.2017

W sadzie toczy się sprawa przeciwko PZU o rentę utraconych zarobków od 7 lat. Problemem jest to, że adwokaci nie potrafią wyliczyć renty, bo nie wiedzą, jakie przyjąć kryteria zarobków pracy wykonywanej przed wypadkiem. Problem jest to, że pracowałem na sprzęcie koparki i koparko-ładowarki. Obecnie jestem na niskiej rencie z ZUS-u. Jestem trwale częściowo niezdolny do pracy na sprzęcie, ale w ramach mojego zawodu są 3 klasy uprawnień. Ja posiadam II klasę i miałem wyższe zarobki. Co robić?

Anna Sufin

Renta określona w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego ma na celu naprawienie szkody wyrażającej się w nieosiągnięciu zarobków oraz innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w przyszłości, gdyby nie wypadek, w wyniku którego poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku utraty zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy (całkowitej niezdolności do pracy) rentę przyznaje się w wysokości zarobków, jakie poszkodowany uzyskałby, gdyby był zdolny do pracy. Renta przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściową zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie – w konkretnych warunkach – jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy. Jeżeli zatem utrata zdolności do pracy jest tylko częściowa, to szkoda jest mniejsza, a co za tym idzie, wysokość renty należy zmniejszyć o taką kwotę, jaką poszkodowany może miesięcznie zarobić w ramach swej zmniejszonej (uszczuplonej) zdolności do pracy. Przy ocenie, czy poszkodowany może uzyskać taką pracę, należy liczyć się z jego stanem zdrowia i granicami możliwości.

 

Przy ustalaniu wysokości renty uzupełniającej punktem wyjścia są przeciętne zarobki pracowników zatrudnionych na stanowiskach odpowiednich do tego, jakie poszkodowany zajmowałby, gdyby z winy zakładu pracy nie poniósł szkody. Od zasady tej jednak może być wyjątek, gdy na konkretnym stanowisku z reguły przyznawane jest wyższe wynagrodzenie (ad personam), np. ze względu na braki kadrowe lub konieczność posiadania szczególnie wysokich kwalifikacji, które poszkodowany miał i pracował nienagannie. W takim wypadku ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na poszkodowanym (art. 6) (tak SN w wyroku z dnia 22 lutego 1974 r., sygn. akt I PRN 7/74, OSNCP 1974, nr 11, poz. 200).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Renta z art. 444 § 2 nie może być ustalana w oderwaniu od rzeczywistych możliwości zarobkowych poszkodowanego, jakie miałby on, gdyby szkody mu nie wyrządzono (wyrok SN z 4 lipca 2002 r., sygn. akt I CKN 837/00, LexPolonica).

 

Art. 444 § 2 należy rozumieć w ten sposób, że przy ustalaniu wysokości renty sąd powinien brać pod uwagę realną, praktyczną możliwość podjęcia przez poszkodowanego pracy w granicach zachowanej zdolności do pracy, a nie możliwość teoretyczną. Dlatego też nie jest wykluczona sytuacja, w której poszkodowany otrzyma pełną rentę w wysokości utraconych zarobków, jakie mógłby osiągnąć, gdyby wypadek nie nastąpił, chociaż nie utracił całkowicie zdolności do pracy zarobkowej. Taka sytuacja zachodzi w razie utraty przez poszkodowanego, znajdującego się w wieku przedemerytalnym, zdolności wykonywania wyuczonej pracy fizycznej z równoczesnym znacznym ograniczeniem rodzajów wysiłków fizycznych, przy których nie zachodzą przeciwwskazania lekarskie i przy znacznym ograniczeniu podaży wolnych miejsc pracy specjalnie chronionej (tak SN w wyroku z 10 października 1977 r., sygn. akt IV CR 367/77, OSNCP 1978, nr 7, poz. 120).

 

Renta z art. 442 § 2 przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a wynagrodzeniem, jakie - w konkretnych warunkach - jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy, z tym zastrzeżeniem, że poszkodowany nie ma obowiązku podjęcia się każdej pracy (wyrok SN z 8 czerwca 2005 r., sygn. akt V CK 710/2004, niepubl.).

 

W takiej sprawie najlepiej powołać biegłego z zakresu rachunkowości. Na podstawie danych statystycznych i np. danych z zakładów pracy sporządzi opinię, na podstawie której będzie można ustalić utracone zarobki. W tym wypadku w klasie II.

 

Jeśli nie chcecie powoływać biegłego, należy samodzielnie wystąpić do zakładów pracy z wnioskiem o podanie wysokości zarobków danej kategorii pracowników.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + II =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Kary umowne w umowie z deweloperem za nieterminowe oddanie nieruchomości

Umowa z deweloperem (podpisana w postaci aktu notarialnego) przewiduje kary umowne w wysokości 0,5% miesięcznie za nieterminowe oddanie nieruchomości. Wyłączają te kary następujące zapisy: 
1. decyzje administracyjne niewynikające z winy dewelopera,
2. siła wyższa.

 

Deweloper w pismach przesyłanych wyjaśnia, że opóźnienie nastąpiło z powodu niewykonania w terminie przez Mazowiecką Spółkę Gazowniczą przyłączenia gazu i powołuje się na punkt o sile wyższej. Zakładając, że deweloper nie jest winny zaistniałej sytuacji (dopełnił wszystkich formalności) to: czy niewykonanie umowy przez MSG na rzecz dewelopera może wyłączyć odpowiedzialność dewelopera względem mnie (nabywcy nieruchomości)?

Kradzież w restauracji

Powiesiłem płaszcz na wieszaku w restauracji. Po zjedzeniu obiadu okazało się, że mi go skradziono. Czy mogę żądać zwrotu kosztów zakupu płaszcza od właściciela restauracji?

Łapówka dla policjanta i oskarżenie o współudział

Byłem policjantem, którego trzy lata temu oskarżono o wzięcie łapówki. Pieniądze wziął drugi policjant, z którym byłem na służbie. Jego zeznania mnie oczerniły (a może była to nadinterpretacja prokuratora?) – utraciłem dobre imię, zastosowano wobec mnie dotkliwe środki zapobiegawcze i w efekcie przeszedłem na emeryturę. Czy mogę domagać się zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne od drugiego policjanta (który został skazany)? A może winien jest jakiś inny organ na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego? Dołączam dokumenty.

wizytówka Szukamy prawników »