Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Separacja małżonków

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 06.06.2013

Chcę separacji z mężem. Mąż zgadza się jedynie na separację z orzeczeniem o mojej winie. Ze względu na to, że mamy dwoje małych dzieci, chcemy mieszkać wspólnie i razem się nimi opiekować. Czy sąd orzeknie separację małżonków, którzy wspólnie zamieszkują?

Tomasz Krupiński

Jeśli mąż nie zgadza się na separację bez orzekania o winie, sprawa musi się toczyć w trybie procesu, pozew może złożyć każdy z małżonków. Jak stanowi art. 613 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. Nr 788 – dalej K.r.o.): „Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. Przesłanką orzeczenia separacji jest zaistnienie między małżonkami zupełnego rozkładu pożycia, gdy nie jest on jeszcze trwały, jak w przypadku podstaw do orzeczenia rozwodu (art. 611 § 1 w zw. z art. 56 § 1 K.r.o.).

 

Orzeczenie separacji nie jest warunkowane wyprowadzką jednego z małżonków z dotychczas zajmowanego wspólnego mieszkania (podobnie jak orzeczenie rozwodu). Ustalenie wyłącznej winy jednego z małżonków także nie skutkuje koniecznością opuszczenia lokalu mieszkalnego. Zwracam uwagę, że jeśli w toku procesu jeden z małżonków będzie żądać separacji, a drugi orzeczenia rozwodu, i to drugie żądanie będzie uzasadnione, sąd orzeka rozwód (art. 612 § 1 K.r.o.). Rozwodu nie może żądać natomiast co do zasady małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 K.r.o.).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak stanowi przepis art. 613 § 1 K.r.o.: „przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 i 58”. Zatem, w świetle stosowanego wprost do separacji przepisu art. 58 § 2 K.r.o.: „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym [lub orzekającym separację – przyp. aut.] orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych [separowanych – przyp. aut.] małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód [separację – przyp. aut.] orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

 

„Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej” (art. 58 § 4 K.r.o.).

 

Ponieważ mają Państwo dwoje wspólnych małoletnich dzieci, sąd orzeknie w wyroku w sprawie separacji także o władzy rodzicielskiej obojga małżonków nad tymi dziećmi, o kontaktach rodziców z dziećmi (o ile rodzice nie będą po orzeczeniu separacji mieszkać wspólnie), a także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po orzeczeniu separacji, jeśli porozumienie to jest zgodne z dobrem dzieci (por. art. 58 § 1 K.r.o.). Rodzeństwo powinno wychować się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Ustalenie kwestii dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej jeszcze przed rozprawą z pewnością przyspieszy rozstrzygnięcie sprawy i wydanie orzeczenia.

 

Ponieważ rzeczywiście zamieszkiwanie pod jednym dachem separowanych małżonków, podobnie jak rozwiedzionych, jest dość skomplikowane z punktu widzenia ich wzajemnych relacji i dalszych życiowych planów, można wnioskować o podział mieszkania do korzystania. Przykładowo sąd może ustalić, które pomieszczenia będą użytkowane wyłącznie przez Panią, które wyłącznie przez męża, a które wspólnie, zależnie od powierzchni mieszkalnej, jaką Państwo dysponują. Jeśli i w tej dziedzinie pomiędzy małżonkami panuje zgoda, nie ma potrzeby zawierania wniosku o rozstrzygnięcie w wyroku sprawy korzystania z mieszkania.

 

Zwracam uwagę, że po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie separacji powstaje między małżonkami przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej (art. 54 § 1 K.r.o.). Można więc dokonać podziału majątku wspólnego, albo na drodze umownej, albo sądowej. Orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, z wyjątkiem prawa małżonków do zawarcia nowego związku małżeńskiego oraz prawa do powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może również skierować strony do mediacji (art. 436 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – dalej K.p.c.), co proszę mieć na uwadze. Ponadto, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy (art. 614 § 3 K.r.o.).

 

Pozew o separację podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Natomiast wniosek o orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł (art. 37 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wniosek o zniesienie separacji, który musi być oparty na zgodnej woli dotychczas separowanych małżonków, podlega także stałej opłacie w wysokości 100 zł. Zarówno pozew, wniosek o orzeczenie separacji, jak i wniosek o zniesienie separacji należy wnieść do sądu okręgowego właściwego według wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (art. 5671 K.p.c.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - siedem =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Kiedy można żądać orzeczenia separacji?

Artykuł omawia przesłanki orzeczenia separacji oraz wyjaśnia różnicę w skutkach prawnych pomiędzy separacją a rozwodem.

Skutki orzeczenia separacji w sferze majątkowej

Artykuł omawia skutki orzeczenia separacji w sferze majątkowej i możliwości podziału majątku wspólnego.

Separacja w małżeństwie

Czy sąd może zdecydować o separacji w małżeństwie na wniosek tylko jednej ze stron (przy zgodzie drugiej strony), czy też wniosek muszą złożyć obie strony postępowania? Czy można orzec separację z winy jednego z małżonków, a w przypadku separacji bez orzekania o winie – czy jeden z małżonków może później wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony? Do jakich wzajemnych świadczeń zobowiązani są małżonkowie w separacji? Czy przed sprawą o alimenty strony mogą zawrzeć umowę notarialną o zrzeczeniu się roszczeń alimentacyjnych?

 

Separacja a eksmisja małżonka

Od kilku lat mam orzeczoną separację z mężem. Według wyroku powinien zostać eksmitowany z naszego mieszkania (mieszkanie gminne), ale do dzisiaj nie wyprowadził się ani nie dokłada się do opłat za mieszkanie. Swoją emeryturę przepija. Nie stać mnie na opłacenie komornika. Jak rozwiązać tę sprawę?

Pozew o separację

Mój mąż miał (lub ma) romans od 1,5 roku. Mamy dwóch dorosłych synów i 6-letnią córkę oraz 20-letni staż małżeński. Czy jeśli wniosę pozew o separację, to sąd ją orzeknie? Czy mogę wnosić o dowód z billingów rozmów i SMS-ów?

wizytówka Szukamy prawników »