Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Rozwiązanie umowy o pracę a zbyt długie zwolnienie lekarskie

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 23.02.2010

W obecnej firmie pracuję 40 miesięcy. W kwietniu miałem operację, po ok. 45 dniach zwolnienia wróciłem do pracy. Z powodu powikłań poszedłem na kolejne zwolnienie. Gdy dostarczyłem zwolnienie pracodawcy, oświadczył on, że w takim razie zwalnia mnie z pracy. Ponadto pracodawca nieregularnie wypłacał mi wynagrodzenie – spóźnił się z wypłatą kilka razy. Wiem, że w takiej sytuacji mogę odejść z pracy bez 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy jednak otrzymam wynagrodzenie za te 3 miesiące i czy mogę liczyć na odszkodowanie ze względu na nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia?

Marek Gola

Z tego, co rozumiem, pracodawca rozwiązał Panu umowę o pracę bez wypowiedzenia, podając jako przyczynę to, że nie jest Pan w stanie pracować z powodu powikłań po operacji.

 

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

 

Pan zatrudniony był 40 miesięcy, tak więc stosuje się drugi termin. Ten termin – już bez wdawania się w głębszą analizę – z pewnością nie upłynął (sam okres pobierania zasiłku wynosi 182 dni), a od dnia operacji upłynęło niecałe 5 miesięcy.

 

Powyższy przepis reguluje dopuszczalność rozwiązania umowę o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Zanim nie upłynie przewidziany prawem okres upoważniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, to okres ten jest okresem, w którym nie można wypowiedzieć w ogóle umowy o pracę (czyli okresem ochronnym z art. 41 K.p.), chyba że ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy (art. 411 K.p.) lub zachodzą okoliczności przewidziane w art. 5 ustawy o grupowych zwolnieniach (co raczej nie ma miejsca w Pana wypadku).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie bowiem z art. 41 K.p.: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Oznacza to, że pracodawca nie mógł skutecznie wypowiedzieć Panu umowy o pracę zarówno bez wypowiedzenia, jak i nawet za wypowiedzeniem. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy należy uznać więc za bezskuteczne.

 

W sytuacji, kiedy pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie w dniu, kiedy pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie, taki pracownik objęty jest ochroną z art. 41 K.p. (wyrok SN z 17.11.1997 r., I PKN 366/97), a taka sytuacja, jak rozumiem, zdarzyła się Panu.

 

Art. 56-61 K.p. określają uprawnienia pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie. Pracownikowi takiemu przysługują:

 

  1. roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo
  2. roszczenie o odszkodowanie.

 

O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

 

Wybór należy do pracownika, chociaż sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe – w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 w zw. z art. 56 § 2 K.p.).

 

Jeśli pracownik podejmie pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc (art. 57 § 1). Natomiast odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (który w tym wypadku wynosi 3 miesiące).

 

Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 264 § 2). Jeśli jednak pracownik nie dokonał – bez swojej winy – w terminie takiej czynności, sąd pracy na jego wniosek postanowi o przywróceniu uchybionego terminu (np. pracodawca nie pouczył pracownika o możliwości wystąpienia z żądaniem do sądu). Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu. W postępowaniu tym, jeśli wartość dochodzonego roszczenia nie przekracza kwoty 50 000 zł, pozew do sądu pracy jest wolny od opłat (art. 35 ust. 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Jeśli natomiast chodzi o nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, to można żądać zaległych kwot. Skoro pracodawca spóźniał się z zapłatą kwot, to zastosować należy art. 451 § 1 K.c. To, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem należności uboczne (tj. odsetki). Prawidłowo powinien Pan to wyliczyć w ten sposób:

 

  • obliczyć odsetki od wynagrodzenia na dzień, w którym pracodawca dokonał zapłaty,
  • to, co zapłacił, zaliczyć najpierw na odsetki (wtedy pozostaje niewielka część wynagrodzenia do zapłaty),
  • i tak dla każdego miesiąca.

 

Przykładowo: jeśli wynagrodzenie wynosiło 2000 zł miesięcznie, a pracodawca spóźnił się 20 dni, to odsetki wynoszą 12,60 zł. Zalicza Pan więc to, co pracodawca zapłacił, na odsetki (12,60 zł), resztę na wynagrodzenie, tak więc zostaje Panu 12,60 zł tytułem zaległego wynagrodzenia. Nie wyjdzie więc tutaj zbyt duża kwota.

 

Ponadto pracodawca dopuścił się wykroczeń, o których mowa:

 

  • w art. 281 pkt 3 – kto będąc pracodawcą, wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł;
  • w art. 282 pkt 1 – kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

 

O tych wykroczeniach może Pan poinformować najbliższy oddział Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Jeszcze jedna uwaga: pyta Pan, czy Pan może odejść z pracy bez 3-miesięcznego wypowiedzenia. Z tego, co Pan pisze, wynika, że to pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia, tak więc trudno tutaj rozważyć, czy Pan może odejść, gdyż umowa została już, choć zupełnie bezzasadnie, rozwiązana i sprawę należałoby rozpatrywać z punktu widzenia bezzasadnego rozwiązania umowy przez pracodawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 6 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zwolnienie przez pracodawcę

90% zadań wykonywanych przez jednego z moich pracowników zleciłem firmie zewnętrznej, więc jako pracodawca chcę mu wręczyć zwolnienie. Czy muszę podawać przyczynę zwolnienia? Pracownik ma umowę o pracę na czas nieokreślony, a ja chcę mu jeszcze przez 3 miesiące wypłacać pensję oraz dać urlop. Czy mogę rozwiązać umowę po miesięcznym okresie wypowiedzenia?

 

Czy po przywróceniu do pracy można ponownie wypowiedzieć umowę o pracę?

Pracownik został przywrócony do pracy z powodu błędu formalnego. Sąd zasugerował, że pracownik może już wrócić do pracy, bez oczekiwania na uprawomocnienie się wyroku. W związku z tym, że nie brano pod uwagę uzasadnienia wypowiedzenia chcę, tym razem skutecznie, wypowiedzieć umowę o pracę na podstawie tych samych argumentów. Moim zdaniem przesłanki do zwolnienia nie ustały. Czy mogę, bez prawomocnego wyroku o przywróceniu do pracy, przyjąć pracownika i jednocześnie wypowiedzieć mu umowę?

Zwolnienie pracownika po upływie 182 dni nieobecności

Mam pracownika, który po wypadku już od miesiąca przebywa w śpiączce. Czy mogę rozwiązać z nim umowę o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownica zatrudniona dłużej niż 3 miesiące przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni. Następnie ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne od czerwca do listopada bieżącego roku. Czy mogę rozwiązać z nią umowę o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego? Czy po wykorzystaniu całego świadczenia będę miał obowiązek przywrócić ją do pracy?

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, który nabył prawo do wcześniejszej emerytury?

Jestem pracownikiem z 39-letnim stażem. Za miesiąc nabywam prawo do wcześniejszej emerytury. Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić? Jak się zachować w sytuacji, kiedy otrzymam do podpisania rozwiązanie umowy o pracę? Co oznacza termin „zawieszenie emerytury”? Czy jeśli ZUS wyliczy mi kwotę emerytury, a ja nie zdecyduję się na odejście, to wyliczona kwota emerytury wcześniejszej będzie obowiązywała w chwili faktycznego odejścia na emeryturę? Dodam, że mam zaliczone 18 lat pracy w warunkach szczególnych.

Praca do końca istnienia firmy a odprawa

Dostałam wypowiedzenie z pracy z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Wcześniej mój pracodawca ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Pracowałam tam 16 lat. Przez ten cały okres zatrudnienia zatrudnionych było średnio 60 osób. W miarę pogarszania się sytuacji finansowej firmy zaczęto zwalniać pracowników, zaczęło się to w 2014 r. Na dzień ogłoszenia upadłości firma zatrudniała już mniej niż 20 osób. Mój pracodawca nie wypłacił mi odprawy, gdyż tłumaczył, że odprawa się nie należy, bo zatrudnia już mniej niż 20 pracowników. Czy jest jakaś szansa na odzyskanie tej odprawy?

Wypowiedzenie po urlopie macierzyńskim

Od kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę kobiecie wracającej z urlopu macierzyńskiego? Ja przebywałam na urlopie do sierpnia 2008 r., a do końca września wykorzystywałam urlop wypoczynkowy. Wróciłam do pracy w październiku i dzień później dostałam wypowiedzenie z pracy (porozumienie, likwidacja stanowiska). Do tej pory nie mogę znaleźć pracy. Czy w mojej sytuacji można jeszcze coś zrobić?

wizytówka Szukamy prawników »