Mamy 6567 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opublikowane: 18.06.2009

Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

Sygnatura: II SA/Lu 7/09 - Wyrok WSA w Lublinie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Dudek (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Leszek Leszczyński, Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Asystent sędziego Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. oddala wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Jestem bardzo zadowolony – szybko, profesjonalnie i o wiele taniej niż w kancelarii adwokackiej. Dziękuje i będę częściej z Waszej pomocy korzystał.
Super porada... Precyzyjna odpowiedź mimo nieprecyzyjnych moich pytań. Polecam ten portal, szczególnie Pana Aleksandra.
Jestem zadowolony z porad, jakie dostałem. Były jasne i zrozumiałe. Polecam ten panel wszystkim „zagubionym” w prawnych przepisach i stojącym przed „murem paragrafów”. Pozdrawiam cały zespół.
Rewelacja – szybka, profesjonalna odpowiedź, zdecydowanie godny polecenia serwis dla wszystkich potrzebujących bezbłędnej porady prawnej.
Cena: 5/5, czas oczekiwania: 5/5, opracowanie: 5/5, profesjonalizm: 5/5, kontakt: 5/5!!!
Pierwszy raz korzystałem z porad prawnych w serwisie eporady24 i powiem tak: profesorzy w tym, co robią. Podziękowanie szczególnie dla Pana Tomasza Krupińskiego!
Fachowa i rzetelna informacja. Tak piszą wszyscy i to jest prawda. Ja chcę dodać cos więcej: ZAUFANIE – dotyczy to obu stron. Wysyłając nasze pieniądze, ufamy, że otrzymamy informację. Otrzymujemy ją, wysyłając tylko kopię lub zdjęcie „papierka” potwierdzającego wpłatę. Spróbujcie to zrobić, kupując bilet lotniczy!
Bardzo dziękuję za poradę , która bardzo mi pomogła podjąć właściwe działania. To bardzo dobra idea ,z pewnością polecę znajomym.
Bardzo fachowa i szybka porada. Nasza sprawa stała w miejscu 2 lata. Po zasięgnięciu porady w tym serwisie sprawa ruszyła wreszcie z miejsca i wiem, co dalej robić.
Po raz pierwszy skorzystałem z tego typu usługi przez internet i jestem pod bardzo wielkim wrażeniem waszego profesjonalnego serwisu. Szczególne podziękowania dla pana Jakuba Bonowicza za przygotowanie dokumentów i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie moje pytania.
Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

M.K. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (zwanego dalej "organem odwoławczym") z dnia [...] Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy (zwanego dalej "organem I instancji") z dnia [...], Nr [...] odmawiającą wydania decyzji w przedmiocie stanu wody na gruncie, w tym kierunku jej odpływu z działki nr 850/2 stanowiącej własność E. G. zam. S. położonej w obrębie S. z uwagi na nie stwierdzenie zmian w odpływie wody i szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie to jest działkę nr 846/1 stanowiącą własność M. K. zam. S. Z akt administracyjnych oraz twierdzeń stron postępowania zawartych w pismach procesowych wynika, że działając na wniosek skarżącej, w którym żądała ona zobowiązania J. L. do przywrócenia stanu poprzedniego stosunków wodnych pomiędzy należącą do niej działką nr 846/1 a działką nr 850/2 w związku z ich naruszeniem polegającym na podtapianiu jej działki wodami opadowymi spływającymi z działki nr 850/2, organ I instancji działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - zwanej dalej "k.p.a.") oraz art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. - zwanej dalej "ustawą - Prawo wodne") wydał decyzję utrzymaną w mocy zaskarżoną decyzją. Organ I instancji uzasadniając rozstrzygnięcie decyzji z dnia [...], Nr [...] na wstępie podniósł, że na podstawie ewidencji gruntów ustalił, iż stroną postępowania zainicjowanego wnioskiem skarżącej jest obecna właścicielka działki nr 850/2 E. G. Ponadto w uzasadnieniu tym wskazano, że w wyniku przeprowadzonej w dnu 5 sierpnia 2008 r. wizji lokalnej, która miała miejsce po intensywnych opadach deszczu nie stwierdzono, aby wody opadowe spływały z działki nr 850/2 na działkę nr 846/1. Ustalono natomiast, że wody opadowe spływają koleinami drogi wjazdowej na działkę nr 850/2 do rowu przydrożnego i na szosę oraz, iż działka skarżącej położona jest niżej od działki nr 850/2, co nie ma jednak wpływu na zalewanie działki skarżącej.

 

Jeśli nie tego szukałeś i nadal masz problem prawny – kliknij tutaj >>

Od decyzji powyższej odwołanie wniosła skarżąca. Podniosła w nim, że każdorazowo po opadach deszczu wody opadowe z działki nr 850/2 spływają na jej działkę, która jest położna niżej od działki nr 850/2, co - zdaniem skarżącej - wpływa na naruszenie stosunków wodnych. Skarżąca podniosła także, że droga, po której spływają wody opadowe stanowi jej własność. W odwołaniu zaznaczono, że mimo ugody rozgraniczeniowej oraz oznaczenia przebiegu granic w terenie J. L. budując płot betonowy przy drodze, której koleinami spływają wody opadowe, część bramy oraz przepust wodny zajął, na głębokość 1,30 m, część działki skarżącej. Dlatego żąda ona rozbiórki betonowego płotu, części bramy oraz przepustu wodnego, traktując je, jako samowolę budowlaną. Skarżąca wnosi również o zobowiązanie J. L. do przywrócenia stanu poprzedniego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznając powyższe odwołanie, po przeprowadzeniu w niniejszej sprawie w dniu [...] rozprawy, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. wydało zaskarżoną decyzję. Uzasadniając ją organ odwoławczy stwierdził, że analiza treści odwołania i materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania nie daje podstaw do przyjęcia, iż właściciel działki nr 850/2 naruszył stosunki wodne na działce nr 846/1 a tym samym, aby decyzja organu I instancji naruszała przepis art. 29 ustawy - Prawo wodne. Przeprowadzona w toku pierwszoinstancyjnego postępowania administracyjnego wizja lokalna jednoznacznie wykazała bowiem, że przyczyna zalegania na działce nr 846/1 wód opadowych nie leży po stronie właściciela działki nr 850/2. Skarżąca nie przedstawiła zaś innych dowodów, które potwierdzałyby to, że w sprawie niniejszej właściciel działki nr 850/2 naruszył stosunki wodne. Na decyzję powyższą skargę wniosła M. K., powtarzając w niej żądania zawarte w odwołaniu oraz uzasadniające je argumenty. W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania i podtrzymując swoje stanowisko w sprawie zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wniósł o oddalenie skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje: Skarga jest zasadna, choć z przyczyn innych niż w niej podniesione. Z przedłożonych Sądowi wraz ze skargą akt administracyjnych organu I instancji i organu odwoławczego wynika, że organ odwoławczy rozpoznał odwołanie skarżącej od decyzji organu I instancji mimo tego, że wniesione zostało ono po upływie terminu do jego wniesienia a skarżąca nie wnioskowała o przywrócenie tego terminu. Stosownie do unormowania art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 47 § 2 k.p.a., za dzień doręczenia decyzji uważany będzie także dzień, w którym adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób. Skarżąca dwukrotnie odmówiła przyjęcia adresowanej do niej korespondencji zawierającej decyzję organu I instancji. Po raz pierwszy miało to miejsce w dniu 20 sierpnia 2008 r. (k. 16 akt administracyjnych), a po raz drugi w dniu 27 sierpnia 2008 r. (k. 17 akt administracyjnych). Mając na uwadze te fakty oraz brzmienie art. 47 § 2 k.p.a. stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji rozpoczynał się, zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a., w dniu 21 sierpnia 2008 r., a stosownie do art. 129 § 2 k.p.a. upływał w dniu 3 września 2008 r. Odwołanie zostało zaś wniesione w dniu 17 września 2008 r. (k. 20 akt administracyjnych) a więc 14 dni po upływie terminu do jego wniesienia. Organ odwoławczy rozpatrując odwołanie wniesione z uchybieniem terminu o przywrócenie którego skarżąca nie wnosiła, stosownie do unormowania art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. rażąco naruszył prawo (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 1999 r., sygn. akt I SA 330/99 - Lex nr 48749). Rozpoznanie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu oznacza bowiem weryfikację w postępowaniu odwoławczym decyzji ostatecznej, a zatem decyzji która zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. korzysta z ochrony trwałości. Wskazane rażące naruszenia prawa, którym dotknięta jest wydana w niniejszej sprawie decyzja organu odwoławczego, skutkuje koniecznością usunięcia jej z obrotu prawnego. Z powyższych względów Wojewódzki Sad Administracyjny w Lublinie działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Sąd nie uwzględnił wniosku adwokata skarżącej o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego świadczonego w ramach prawa pomocy, gdyż nie zawierał on oświadczenia, o którym stanowi § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Brak oświadczenia pełnomocnika, o jakim mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wywołuje skutki materialnoprawne, polegające na odmowie uwzględnienia wniosku (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 862/2005, LEX nr 242945). Stwierdzenie nieważności decyzji organu odwoławczego oznacza, że organ ten ponownie rozpatrzy sprawę. Uwzględni przy tym okoliczność, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu do jego wniesienia, co oznacza konieczność rozważenia zastosowania art. 134 k.p.a. Z przepisu tego wynika, że organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Z tych powodów orzeczono jak w sentencji wyroku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

 

 

 

Słowa kluczowe:


»Czytaj inne orzeczenia

Opublikowane: 23.07.2009
Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Chobian, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka, Sędzia WSA Jacek Kuza (spr.), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Małgorzata Rymarz, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 lipca 2009 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie oddala skargę.
Opublikowane: 03.07.2009
Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Gliniecki Sędziowie sędzia NSA Jerzy Stelmasiak (spr.) sędzia del. WSA Grzegorz Saniewski Protokolant Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 2617/07 w sprawie ze skargi Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w R. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...]...
Opublikowane: 30.06.2009
Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędziowie WSA Małgorzata Górecka (spr.) WSA Marzenna Kosewska Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Skrocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 r. przy udziale sprawy ze skargi G. K. na decyzję Wojewody z dnia ... r. nr ... w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód o d d a l a s k a r g ę /-/M. Górecka /-/W. Długaszewska /-/M. Kosewska
Opublikowane: 29.06.2009
Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne,
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zygmunt Niewiadomski (spr.) Sędziowie sędzia NSA Bożena Walentynowicz sędzia del. WSA Mariola Kowalska Protokolant Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 marca 2009 r., nr OŚ.I.6214-8/08 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego miedzy Prezydentem Miasta Jastrzębie Zdrój a Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Katowicach, w sprawie przywrócenia stanu koryta cieku...
Opublikowane: 25.06.2009
Inne o symbolu podstawowym
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Gliniecki (spr.) Sędzia NSA Zdzisław Kostka Protokolant Andżelika Nycz po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a Starostą Trzebnickim w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w...
Opublikowane: 25.06.2009
Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Sędziowie: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch (spr.) Protokolant Sekretarz Sądowy Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi Syndyka Masy A S.A. w upadłości na decyzję Wojewody z dnia 9 października 2008 r., nr [...], [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego oddala skargę.
wizytówka Szukamy prawników »