Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Przekazanie działki pracowniczej dziecku

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 14.12.2010

Mój ojciec chce przepisać działkę pracowniczą na moją siostrę. Podobno wystarczy zrobić to u prezesa firmy. Czy należy mi się jakaś spłata z tego tytułu?

Iryna Kowalczuk

Odpowiadając na Pańskie pytanie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć do przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która zastąpiła ustawę z 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.

 

Jeżeli zaś chodzi o sam grunt, to zgodnie z art. 14 tej ustawy „Polski Związek Działkowców (PZD) ustanawia na rzecz swoich członków prawo użytkowania działek”.

 

Jeśli członek związku tego sobie życzy, może być ustanowione w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego prawa użytkowania działki. Polski Związek Działkowców musi mieć jednak uregulowane prawa do gruntu – użytkowanie wieczyste lub własność.

 

Prawo użytkowania podlega wpisaniu w księdze wieczystej. Uprawnienia i obowiązki członka Polskiego Związku Działkowców do działki normują wówczas przepisy Kodeksu cywilnego o użytkowaniu. Prawo to jest niezbywalne, ściśle związane z osobą, na rzecz której je ustanowiono – słowem, nie można go zbyć (np. sprzedać, darować itp.).

 

W sytuacjach więc, w których mówi się potocznie o sprzedaży czy kupnie działki pracowniczej, naprawdę chodzi wyłącznie o przeniesienie na nabywcę własności urządzeń, obiektów i nasadzeń znajdujących się na danej działce, a wzniesionych czy kupionych przez poprzedniego użytkownika z własnej kieszeni.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Niemniej jednak panuje opinia, że ten zakaz zbywania użytkowania nie obliguje użytkownika do osobistego wykonywania użytkowania, wobec czego użytkownik może oddać rzecz w najem, dzierżawę, użyczenie. Taka czynność nie oznacza rozporządzenia prawem niezbywalnym, lecz powinna być traktowana jako wykonywanie użytkowania za pośrednictwem osób trzecich (Gniewek, Kodeks cywilny Komentarz, str. 655; Rudnicki, Komentarz. Kodeks cywilny, str. 416; Szachułowicz w: Pietrzykowski, Komentarz do Kodeksu cywilnego, art. 254 nb. 2). Tym samym osobie faktycznie korzystającej z nieruchomości przysługuje skuteczne wobec właściciela uprawnienie do korzystania z rzeczy.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23.04.2002 r. (sygn. akt I SA 67/01), w którym Sąd ten stwierdził: „zgodnie z art. 254 kc prawo użytkowania jest niezbywalne. Niezbywalność tego prawa jest jego podstawową cechą i to bez względu na przedmiot i podmiot użytkowania. Tak więc Polski Związek Działkowców, będąc użytkownikiem gruntu, w rozumieniu przepisów kc, nie może zbyć prawa użytkowania na rzecz poszczególnych członków PZD. Natomiast od niezbywalności prawa użytkowania należy odróżnić samo wykonywanie tego prawa. Użytkownik bowiem może je wykonywać samodzielnie, ale także za pośrednictwem innych osób”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, ze Pański ojciec nie może zbyć (sprzedać, darować) na rzecz swojej córki działki, którą ma w użytkowaniu. Co najwyżej może upoważnić ją tylko do wykonywania prawa użytkowania tej działki, na przykład użyczając jej działkę do korzystania.

 

Trudno jednak z tego faktu wyciągać jakieś roszczenia finansowe dla Pana.

 

Dodam jeszcze tylko, że nawet gdyby taka sprzedaż wchodziła w grę, to umowę sprzedaży nieruchomości i tak należy zawrzeć w formie notarialnej, inaczej jest nieważna. Nowy właściciel wpisywany jest wówczas na podstawie takiej umowy do księgi wieczystej.

 

Pański ojciec nie jest właścicielem tej działki (gruntu), tylko jej użytkownikiem, dlatego nie może jej sprzedać.

 

Proszę więc nie dawać wiary błędnym informacjom. Pański ojciec może jedynie upoważnić siostrę do użytkowania działki w jego imieniu lub użyczyć jej tej działki – i nic więcej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus trzy =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »