Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Przedawnienie przestępstwa za kradzież

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 29.10.2008

W 1991 r. popełniono przestępstwo z art. 208 Kodeksu karnego. Do 2000 r. nie prowadzono postępowania, bo sprawca był chory, a później wyjechał. W 2000 r. wznowiono postępowanie, ale ponownie przerwano je w związku z chorobą i późniejszym wyjazdem. Przerwa trwa do chwili obecnej. Czy popełnione przestępstwo uległo przedawnieniu?

Marek Gola

Z pytania wynika, że popełniono przestępstwo z art. 208 nieobowiązującego już Kodeksu karnego z dnia 19 kwietnia 1969 r., zgodnie z którym „kto kradnie w sposób szczególnie zuchwały lub z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

W sprawie wszczęto postępowanie karne, które później zawieszano na podstawie albo art. 15 § 1 Kodeksu postępowania karnego z 1969 r., albo art. 22 § 1 Kodeksu postępowania karnego obowiązującego z 6 czerwca 1997 r. W sprawie nie zapadło orzeczenie sądu.

 

Art. 208 starego Kodeksu karnego z 1969 r., jeżeli chodzi o kradzież z włamaniem, jest tożsamy z art. 279 § 1 obecnie obowiązującego Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Zgodnie z art. 4 § 1 Kodeksu karnego z 1997 r., jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się nową ustawę, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

 

W sprawie przedawnienia karalności kluczowe znaczenie będzie miał art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 ze zm.), zgodnie z którym do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego (z 1997 r., tak jak w Pana przypadku) stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że upłynął już termin przedawnienia.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Sąd Najwyższy wypowiadał się kilkukrotnie w tej kwestii. Mianowicie w postanowieniu Sądu Najwyższego (Izba Karna z dnia 9 maja 2003 r., sygn. akt. III KK 99/2002) stwierdzono:

 

„Jeżeli przed dniem 1 września 1998 r. na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów (art. 105 i 106d K.k.) nie nastąpiło przedawnienie, kwestię przedawnienia karalności ocenia się według art. 101 i 102 obecnie obowiązującego K.k. (z 1997 r.), i to także wtedy, gdy do oceny prawnej konkretnego zachowania stosuje się – z uwagi na treść art. 4 § 1 K.k. – przepisy kodeksu karnego z 1969 r., jako ustawę względniejszą”.

 

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy (Izba Karna w postanowieniu z dnia 5 maja 2005 r., sygn. akt. V KK 63/2005):

 

„Przepis art. 15 przepisów wprowadzających Kodeks karny formułuje zasadę, wedle której, jeżeli przed dniem wejścia w życie Kodeksu karnego przedawnienie na podstawie dotychczasowych przepisów nie nastąpiło, kwestię przedawnienia karalności ocenia się według art. 101 i 102 K.k., niezależnie od tego czy do oceny prawnej konkretnego zachowania stosuje się – z uwagi na treść art. 4 § 1 K.k. – przepisy Kodeksu karnego z 1969 r. jako ustawy względniejszej, czy też nie”.

 

W sprawie art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny wypowiedział się również Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 25 maja 2004 r., sygn. akt SK 44/03 stwierdził, iż przepis ten jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tak więc w Pana przypadku do przedawnienia karalności przestępstwa będzie stosowany Kodeks karny z 1997 r., ponieważ w dniu wejścia w życie nowego Kodeksu karnego nie nastąpiło przedawnienie (zgodnie ze starymi przepisami wynosiło 10 lat, a jeżeli wszczęto postępowanie, to 15 lat).

 

Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu karnego z 1997 r. karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  • 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  • 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  • 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  • 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż karalność przestępstwa z art. 208 starego Kodeksu karnego z 1969 r., jeżeli jest to kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 obecnie obowiązującego), nastąpi z upływem 15 lat od daty jego popełnienia.

 

Ten termin zostanie przedłużony – zgodnie bowiem z art. 102 Kodeksu karnego, jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu karnego z 1997 r. zatrzymuje się bieg przedawnienia, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego.

 

Powyższy przepis nie dotyczy jednak zawieszenia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy (Izba Karna w postanowieniu z dnia 19 czerwca 1975 r., sygn. akt. II KZ 138/75), „zawieszenie postępowania karnego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, gdyż przepis art. 108 K.k. stanowiący o spoczywaniu przedawnienia ma na względzie jedynie przeszkody natury prawnej, wynikające z samej ustawy, które nie pozwalają na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego (np. immunitety), a nie przeszkody natury faktycznej”.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż karalność przestępstwa z art. 208 starego Kodeksu karnego, jeżeli była to kradzież z włamaniem, przedawni się po upływie 25 lat od jego popełnienia, a więc w roku 2016.

 

Jeżeli sprawca dopuścił się kradzieży zuchwałej („kto kradnie w sposób szczególnie zuchwały”), to należy stwierdzić, że obecny Kodeks karny nie przewiduje takiego przestępstwa. Jeśli w 1991 r. dopuszczono się kradzieży zuchwałej, to będzie tu miał zastosowanie przepis art. 278 § 1 – „kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Jeżeli tak zakwalifikowano by przestępstwo popełnione w 1991 r., to przestępstwo to przedawni się po upływie 15 lat od jego dokonania (zgodnie z art. 101 § 1 pkt 4 w zw. z art. 102 Kodeksu karnego), a więc w roku 2006.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus II =

24.11.2011

Jezeli art.Przewiduje kare do 5 lat pozbawienia wolnosci to przedawnienie mija po 20 latach 10+10

Jacek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Przedawnienie karalności

Dziesięć lat temu postawiono mi zarzut popełnienia przestępstwa (art. 286 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 tego kodeksu). Sprawa została dwukrotnie umorzona, jednak niedawno znów otrzymałam z prokuratury wezwanie jako podejrzana. Czy takie działanie prokuratora jest zgodne z prawem? Kiedy w tym przypadku następuje przedawnienie karalności?

Przedawnienie karalności przestępstwa

W 2004 r. postawiono mi zarzut przywłaszczenia mienia. Przestałem pracować kilka miesięcy wcześniej. Poważnie zachorowałem – moja choroba trwa do dnia dzisiejszego (I grupa inwalidzka). W związku z moim stanem zdrowia prokurator czasowo zawiesza dochodzenie. Kiedy przedawni się karalność przestępstwa w opisanej przeze mnie sytuacji?

wizytówka Szukamy prawników »