Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Przedawnienie tytułu wykonawczego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.05.2017

Firma windykacyjna wystąpiła do sądu o ponowne wydanie klauzuli wykonalności w zamian za „utracony” tytuł wykonawczy. Wyrok o zapłatę, którego dotyczy klauzula, pochodzi z 2003 roku. Komornik wszczął na tej podstawie egzekucję. Czy tytuł wykonawczy przedawnia się po 10 latach? Czy można, powołując się na przedawnienie roszczenia, uchylić tytuł wykonawczy?

Anna Sufin

Kwestię przedawnienia regulują kolejne przepisy Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Art. 123. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, przez wszczęcie mediacji.

 

Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Co to dla Pana oznacza?

 

Należy sprawdzić w aktach sądowych, czy aby nie mamy do czynienia z przedawnieniem. Wyrok sprawia, że przedawnienie 10-letnie zaczyna biec. Wydanie pierwszej klauzuli wykonalności sprawia, że przedawnienie 10-letnie zaczyna biec. Jeśli była prowadzona egzekucja komornicza bieg terminu przedawnienia został przerwany i biegnie na nowo (znowu 10 lat).

 

Jeśli zaś od 2003 roku nic się nie działo, powinien Pan złożyć wniosek o pozbawienie wykonalności wyroku z powodu przedawnienia.

 

„Powództwo przewidziane w art. 840 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego powinno być wytoczone przeciwko wierzycielowi, a przy wielości wierzycieli, którym wspólnie przysługują uprawnienia wynikające z tytułu wykonawczego, powinno być wytoczone łącznie przeciwko wszystkim wierzycielom. Zachodzi wtedy wypadek współuczestnictwa koniecznego po stronie pozwanej” (wyrok SN z dnia 26 lipca 1972 r., sygn. akt III CRN 157/72, OSNCP 1973, nr 4, poz. 69).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 5 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Przedawnienie roszczenia a wykup weksla

Czy firma windykacyjna może domagać się wykupu weksla jeśli roszczenie główne uległo przedawnieniu?

Wezwanie do zapłaty za parkowanie w strefie płatnej w 2004 roku

Niedawno otrzymałem wezwanie do zapłaty za parkowanie w strefie płatnej w 2004 r. Czy muszę dokonać tej opłaty, skoro w 2003. r. takie wezwania były bezprawne? Kiedy ulegnie ona przedawnieniu? Skoro kwoty dochodzi prywatna firma, to mogę jakoś uniknąć tej zapłaty?

Telefony od firmy windykacyjnej w sprawie nieznanego długu

Od wielu miesięcy firma windykacyjna męczy mnie telefonami w sprawie zadłużenia, o którym nie mam pojęcia. Słyszałam o akcie przedawnienia – czy to może być dobre rozwiązanie? Nie wiem, co powinnam robić i jak rozwiązać ten problem.

wizytówka Szukamy prawników »