Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Praca w gospodarstwie rolnym a długie dojazdy do szkoły

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 30.05.2011

Mam przepracowane 34 lata w zakładzie, poza tym 6 lat pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców – dysponuję zeznaniami świadków i zameldowaniem. Czy ZUS zaliczy mi ten okres jako staż uzupełniający, jeśli w tym czasie dojeżdżałem do szkoły (droga w jedną stronę trwała ok. 2 godzin dziennie)?

 

Izabela Nowacka-Marzeion

Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, m.in. od spełnienia wymaganej przesłanki stażu, przy czym staż wymagany do ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego ZUS ustala w oparciu o przepisy ustawy emerytalnej.

 

Za okres uprawniający do świadczenia przedemerytalnego może być uznany również okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców przypadający przed dniem 1 stycznia 1983 r. – w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia, jednak decyzja w tym zakresie zależy wyłącznie od stanowiska ZUS.

 

Jeżeli ZUS nie uzna okresu pracy na gospodarstwie rolnym, a okres ten jest okresem brakującym do wymaganego ustawowego stażu pracy uprawniającego do świadczenia przedemerytalnego, to wówczas ZUS wydaje decyzję odmawiającą prawa do świadczenia przedemerytalnego. Od decyzji ZUS przysługuje droga odwoławcza – prawo odwołania do sądu.

 

Przyznam, że nie można w chwili obecnej w 100% powiedzieć, że wygra Pan sprawę z ZUS-em. ZUS bowiem w trakcie procesu będzie podnosił, iż Pańska praca w gospodarstwie była wyłącznie fikcją, gdyż zbyt dużo czasu tracił Pan na dojazdy do szkoły i na przygotowanie do zajęć.

 

Prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest od łącznego spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) i nie jest możliwe późniejsze uzupełnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn) pozwalającego na przyznanie prawa do tego świadczenia (dla por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31.03.2008 r., sygn. akt III AUa 199/08).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) za okres uprawniający do świadczenia przedemerytalnego uważa się również okres ustalony zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Okresem tym jest okres wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie przypadającym przed dniem 1 stycznia 1983 r. – w zakresie niezbędnym do przyznania prawa do świadczenia.

 

Oznacza to, że ZUS uzna pracę w gospodarstwie rolnym, jeżeli do prawa do świadczenia brakuje okresów składkowych i nieskładkowych, i tylko w zakresie brakującym.

 

Decyzję w sprawie uznania okresu pracy na gospodarstwie rolnym ZUS podejmuje, oceniając m.in. udział danej osoby w pracy na gospodarstwie oraz czas, jaki dana osoba poświęcała na pracę.

 

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądowe czas minimalny to 4 godziny dziennie.

 

Przy ocenie czasu pracy ZUS bierze pod uwagę czas niezbędny na przejazdy „do i ze szkoły”, czas na przygotowanie do lekcji, okres zamieszkiwania w internacie poza miejscem zamieszkania i czas pozostały, jaki dana osoba mogła poświęcić na pracę w gospodarstwie rolnym.

 

Takie działanie ZUS-u potwierdza bogate orzecznictwo sądowe.

 

Jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia świadczona była przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy o emeryturach i rentach) – takie stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 31.08.2006r., sygn. akt III AUa 397/06.

 

Stanowisko powyższe potwierdza inne wcześniejsze orzeczenie – wyrok z dnia 19.12.2000 r. (sygn. akt II UKN 155/00, OSNP 2002/16/394), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że „przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 01.01.1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych” (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).

 

Jeżeli ZUS w trakcie oceny dokumentacji i zeznań świadków stwierdzi, że brak jest podstaw do uznania okresu pracy w gospodarstwie rolnym, to wówczas wyda decyzję odmawiającą prawa, co Pańskiej sytuacji oznacza brak prawa do świadczenia przedemerytalnego.

 

Co można w chwili obecnej zrobić?

 

  1. Przysługuje Panu prawo do skorzystania z drogi odwoławczej, sądem właściwym odwoławczym jest sąd okręgowy. W mojej ocenie należy z tej drogi skorzystać.
  2. Kolejne rozwiązanie to podjęcie pracy na okres brakujący, czyli 6 lat, rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wówczas ponownie nabędzie Pan prawo do zasiłku dla bezrobotnych i ponownie można ubiegać się o prawo do świadczenia przedemerytalnego.
  3. Względnie w zależności od stanu zdrowia – może Pan ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 6 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.
wizytówka Szukamy prawników »