Mamy 7223 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Podatek od dywidendy ze spółki z o.o.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.05.2017

Powadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jestem wspólnikiem spółki z o.o. Z działalności osiągam dochód regularnie co miesiąc, na poczet PIT płacę zaliczki co miesiąc; ze spółki z o.o. za ubiegły rok otrzymałem dywidendę. Czy dywidendę mam sobie wliczyć do dochodu i rozliczyć do kwietnia 2017 r. wraz z dochodami z jednoosobowej działalności? Kto płaci podatek od dywidendy – ja indywidualnie czy spółka? Ponadto za dywidendę ze spółki chciałbym zakupić mieszkanie – w jaki sposób jego cenę mogę wliczyć w swoje koszty, by zapłacić niższy podatek? W jaki sposób mieszkanie mogę wliczyć w koszty?

Aleksander Słysz

Zgodnie z art. 10 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t. ze zm. – dalej „u.PIT”) źródłami przychodów są:

 

„1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) (uchylony);

6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

9) inne źródła”.

 

Za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.PIT) i zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 od dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania (co do zasady), tak stanowi art. 30a ust. 6 u.PIT. Podatek ten to podatek osoby fizycznej, która jest tu jako otrzymująca dywidendę podatnikiem, spółka pełni jedynie funkcję płatnika (oblicza, pobiera i wpłaca podatek).

 

Innymi słowy nie mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej, a z kapitałów pieniężnych, co potwierdza także art. 30a ust. 7, który stanowi, że omawianego dochodu (przychodu) z dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 u.PIT.

 

Jak wskazuje T. Krywan: „Dywidendy (w tym od 1 stycznia 2014 r. dywidendy otrzymywane przez wspólników spółek komandytowo-akcyjnych) opodatkowane są podatkiem zryczałtowanym obliczanym, co do zasady, według stawki 19% (zob. art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). Podatek ten potrącany jest z wypłacanej dywidendy (w przypadku dywidend wypłacanych w pieniądzu) lub pobierany od wspólników lub akcjonariuszy (w przypadku dywidend w naturze) przez spółki przyznające dywidendę, które pełnią rolę płatników zryczałtowanego podatku od dywidendy. Pobrany podatek spółka przyznająca dywidendę obowiązana jest wpłacić do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy według siedziby spółki naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). Wpłacie tej nie towarzyszy obowiązek złożenia żadnej informacji czy deklaracji PIT. Dopiero po zakończeniu roku, w którym pobrany został podatek, spółka obowiązana jest do wykazania pobranego podatku w przesyłanej (również do urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy według siedziby spółki naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania) do końca stycznia rocznej deklaracji PIT-8AR (zob. art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.). Jest to jedyny „PIT”, który w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku, o którym mowa, obowiązane są składać spółki pobierające zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend” [Krywan, Tomasz i Strzelec, Dariusz. Opodatkowanie dywidend na poziomie wspólników spółki kapitałowej. Publikacje Elektroniczne ABC].

 

Jako osoba fizyczna może Pan uzyskane pieniądze wydatkować w dowolny sposób w tym może Pan nabyć do działalności gospodarczej mieszkanie jako środek trwały bądź towar handlowy, zakup ten jednak nie ma jakiegokolwiek wpływu na opodatkowanie dywidendy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus zero =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu

Mieszkanie należało do MPGM i jemu lokatorzy płacili czynsz. Odnalazł się jednak właściciel lokalu, ale lokatorzy przestali płacić czynsz. Sąd nakazał eksmisję, ale miasto nie znalazło lokalu socjalnego. W ugodzie sądowej miasto zgodziło się zapłacić właścicielowi odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu. Czy to odszkodowanie należy rozliczyć jako dochód podatnika z najmu? Co z kosztami sądowymi, które zostały poniesione i potem zwrócone przez miasto?

Umowa wydawnicza i jej konsekwencje podatkowe dla autora

Jestem obywatelem niemieckim i polskim, ale obowiązek podatkowy – ze względu na miejsce pobytu – mam w Niemczech. W najbliższych dniach mam podpisać umowę wydawniczą z wydawnictwem polskim na wydanie utworu w języku polskim rozpowszechnianym na terenie Polski. Co jest dla mnie bardziej korzystne: podpisanie umowy wydawniczej jako obywatel niemiecki, czy jako obywatel polski, mający siedzibę w Polsce, ale rezydujący w Niemczech i tu płacący podatek dochodowy? Jak sytuacja ta wygląda, jeśli weźmie się pod uwagę publikację dzieła w Polsce i uwzględniając, prócz podatku dochodowego, podatek VAT, PCC lub inne? Jako podatnik polski nie istnieję, czy w takim wypadku wydawca, podpisując ze mną umowę wydawniczą, odprowadza od niej zaliczkę na podatek dochodowy?

Wycofanie faktury kosztowej

Jak należy wycofać fakturę kosztową sprzed trzech lat przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów?

wizytówka Szukamy prawników »