Mamy 7129 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ojciec nie płaci alimentów – jak je wyegzekwować?

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 06.05.2009

W jaki sposób wyegzekwować alimenty na dzieci od ojca, który uchyla się od ich płacenia?

Eliza Rumowska

Rodziców obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym (art. 129 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przy jednakowych możliwościach zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców obciążenie alimentacyjne każdego z nich jest równe. Przy ich różnych możliwościach zarobkowych i majątkowych obciążenie alimentacyjne każdego z rodziców jest proporcjonalne do owych możliwości.

 

Oznacza to, że jeżeli jedno z rodziców ma większe możliwości zarobkowania niż drugie (np. lepsze wykształcenie, większy majątek), to powinno łożyć więcej na utrzymanie dziecka.

 

Trzeba jednak pamiętać, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2 K.r.io.).

 

Jeśli ojciec nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego dobrowolnie (nie płaci alimentów), to należy uzyskać tytuł wykonawczy (wyrok z nadaną klauzulą wykonalności), aby na jego podstawie komornik mógł egzekwować zasądzone raty alimentacyjne na rzecz dzieci.

 

Aby uzyskać tytuł wykonawczy, należy złożyć pozew o zasądzenie rat alimentacyjnych do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. W pozwie należy szczegółowo opisać żądanie: np. zasądzenie rat alimentacyjnych od ...... (imię i nazwisko ojca) na rzecz ...... (imiona i nazwiska dzieci) w kwocie ...... (słownie: ......) zł, płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca do rąk matki dziecka ...... (imię i nazwisko matki), poczynając od 10 marca 2009 roku.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Do pozwu należy dołączyć:

  • odpis pozwu wraz z załącznikami (dla strony przeciwnej);
  • odpisy aktów urodzenia (jeżeli dzieci pochodzą spoza małżeństwa, to odpisy muszą być pełne, a nie skrócone);
  • zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

W uzasadnieniu pozwu należy przytoczyć wszelkie dowody potwierdzające okoliczności świadczące o niewywiązywaniu się ojca dzieci z obowiązku alimentacyjnego oraz wskazać źródła i kwoty dochodów, jakie osiąga pozwany, a także opisać jego stan majątkowy.

 

Po przeprowadzeniu postępowania (ustaleniu możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego) sąd wyda wyrok, któremu nada klauzulę wykonalności z urzędu. Po nadaniu wyrokowi klauzuli wykonalności będzie Pani mogła dochodzić kwot zasądzonych rat alimentacyjnych w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Istnieje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego z urzędu na żądanie sądu, który sprawę rozpoznawał. Najczęściej jednak, aby komornik wszczął postępowanie egzekucyjne, składa się wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

 

We wniosku, co prawda, nie ma Pani obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika (art. 1081 Kodeksu postępowania cywilnego), jednak jeśli ma Pani informacje dotyczące majątku dłużnika, to podanie ich komornikowi ułatwi mu zadanie i przyspieszy postępowanie egzekucyjne.

 

Sposoby egzekucji są różne: np. z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z nieruchomości.

 

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Nawet jeśli komornik stwierdzi bezskuteczność egzekucji, to nie może na tej podstawie umorzyć postępowania.

 

W orzecznictwie utrwalona została zasada, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie dotyczy to jednak potrzeb będących przejawem zbytku (uzasadnienie tezy IV wytycznych SN z 1987 r.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus V =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Niepłacenie alimentów przez ojca dziecka

Przebywam i pracuję obecnie za granicą. Mam dziecko z poprzedniego związku, ale jego ojciec od kilku miesięcy nie płaci alimentów. Jak je wyegzekwować (mam nakaz sądowy)? Jego zdaniem fakt, że dobrze zarabiam, zwalnia go z obowiązku utrzymywania dziecka. Czy może wnieść na tej podstawie wniosek do sądu o zniesienie alimentów?

Alimenty z Niemiec – jak je wyegzekwować?

Mam dziecko z poprzedniego małżeństwa. Były mąż jest zameldowany w Niemczech i tam ma firmę (choć mieszka też w Polsce). Przestał łożyć na dziecko, więc chciałabym złożyć pozew o alimenty. Czy powinnam go wnieść do sądu niemieckiego?

Wyegzekwowanie alimentów dla dziecka mieszkającego za granicą

Z byłym mężem rozwiodłam się w 2005 r., zasądzono alimenty, których ojciec naszego syna jednak nigdy nie płacił. Obecnie mieszkam w Niemczech, wyszłam powtórnie za mąż. Potrzeby syna znacznie wzrosły i zastanawiam się, czy miałabym szansę na wyegzekwowanie w jego imieniu zaległych i bieżących alimentów od biologicznego ojca (ma on teraz bardzo dobrą sytuację finansową).

Przestępstwo niealimentacji

Mam zasądzone alimenty w wysokości 500 zł, ale ze względu na trudności finansowe co miesiąc płacę mniej (200-300 zł – to zależy od aktualnych możliwości). Mimo to zostałam oskarżona o przestępstwo niealimentacji (art. 209 § 1 Kodeksu karnego). Czy słusznie? Jak się bronić?

wizytówka Szukamy prawników »