Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez bezrobotne małżeństwo

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 26.07.2017

Z żoną 10 lat temu mieliśmy spółkę cywilną, podpisaliśmy wtedy papier, że jesteśmy dłużni 70 tys. zł. Jest to zasądzone po rozprawie, która odbyła się po około 15 miesięcy od daty podpisania dokumentu. Firmę zlikwidowaliśmy długo przed rozprawą i około miesiąc lub 2 po tym, jak podpisaliśmy ten dokument o długu. Małżeństwem jesteśmy dopiero 2 lata, jesteśmy bezrobotni, praktycznie nie mamy żadnego majątku, żadnych nieruchomości ani nawet ruchomości. Czy w takim przypadku możemy ogłosić upadłość konsumencką?

Bogusław Nowakowski

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze osoba fizyczna będąca dłużnikiem, w stosunku chociażby do 1 wierzyciela, ma prawo i możliwość ubiegania się o ogłoszenie wobec niej upadłości konsumenckiej. Wniosek taki składa się do sądu upadłościowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, czyli Pana i żony.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 

 

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację; 
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika; 
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 
 4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty; 
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania; 
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności opisane poniżej.

 

Artykuł 49141 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, iż sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Równocześnie  sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

 1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, 
 2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono w związku z niewykonywaniem przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli;
 3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;
 5. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, a także, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

 

Jeżeli spełni Pan wszystkie wymogi formalne wniosku i wykaże Pan, iż  sytuacja finansowa i istniejące zadłużenie nie wynikło z Pana złej woli, nie pojął Pan żadnych działań, które mogły pogłębić ten stan i nie zaniechał Pan żadnych działań, które mogły naprawić istniejąca sytuację, to sąd ogłosi Pana upadłość. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. A także i doręcza się syndykowi oraz upadłemu. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę skarbową oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

Po ogłoszeniu upadłości syndyk, który przejmuje nadzór nad majątkiem i finansami dłużnika, zwraca się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. Następnie syndyk wysłucha Pana i sporządzi plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku, a jeżeli kwoty te nie starczą na spłatę długów, to sporządzi plan spłaty wierzycieli. Plan ten akceptuje sąd. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli (art. 49115 Prawa upadłościowego). 

 

Art. 49121 stwierdza, że po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. 

 

Upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. 

 

Koszt złożenia wniosku to 30 zł, które należy uiścić w dniu składania wniosku w sądzie. Ponieważ są Państwo małżeństwem i za dług odpowiadacie solidarnie, to wniosek o upadłość musi złożyć Pan oraz osobny wniosek małżonka. Prawo upadłościowe nie przewiduje bowiem możliwości wspólnego złożenia wniosku i łącznego ich rozpatrzenia. Oznacza to, iż w stosunku do każdego z Państwa prowadzone będzie osobne postępowania upadłościowe.

 

W przypadku, gdy małżonkowie są współdłużnikami, do masy upadłości wchodzi zarówno ich majątek wspólny, jak i majątki osobiste obu małżonków. Jest to najbardziej niekorzystnych i odczuwalny skutek ogłoszenia upadłości. Oczywiście muszą Państwo mieć świadomość, iż w wyniku ogłoszenia upadłości nie otrzymają Państwo nie tylko kredytu na mieszkanie, ale nawet nie kupią Państwo samochodu, pralki czy telefonu na raty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III + 2 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Uznanie darowizny za bezskuteczną

Prowadzę działalność gospodarczą, niestety interes idzie bardzo źle. Stanęłam przed decyzją: ogłosić upadłość czy likwidację firmy? Razem z mężem jestem współwłaścicielką domu, na którym ciąży kredyt hipoteczny. Boję się, że wierzyciele go przejmą. Czy mogę przepisać nieruchomość na syna, czy darowizna dokonana w takim momencie zostanie uznana za bezskuteczną?

Lista wierzytelności

Dwa tygodnie temu wysłaliśmy do Francji na adres mandatariusza wyznaczonego przez sąd francuski pismo wraz z załączoną listą wierzytelności oraz kopiami faktur, wezwaniami do zapłaty. Otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru przesyłki. Kilka dni wcześniej jednak sąd francuski ogłosił upadłość spółki francuskiej (naszego dłużnika). Czy musimy po raz drugi wysyłać deklarację wierzytelności?

Odzyskanie towaru od firmy w upadłości

Sprzedaliśmy innej firmie towar z terminem płatności 30 dni. Nie uzyskaliśmy zapłaty. Na fakturze była zamieszczona informacja, że do momentu pełnego uregulowania kwoty wynikającej z faktury towar nie jest własnością nabywcy. W dniu sprzedaży firma nie była w upadłości, ale obecnie ma przejść w taki stan. W jaki sposób odzyskać towar od firmy w upadłości?

wizytówka Szukamy prawników »