Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Odpowiedzialność spedytora

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 28.05.2012

Miałam otrzymać 5 ton towaru, lecz dotarło do mnie o połowę mniej. Spedytor tłumaczy, że nie odpowiada za to, ponieważ nie ma obowiązku ważenia towaru podczas przyjęcia go do dalszego transportu. Stwierdził też, że plomby i pieczęcie były nienaruszone. W każdym razie zostałam oszukana. Raport niezależnej firmy potwierdził niedobór towaru. Czy spedytor jest odpowiedzialny za tę sytuację? Czy mogę domagać się zwrotu poniesionych kosztów od przewoźnika? W załączniku przesyłam dokumenty związane ze sprawą (m.in. bill of lading).

Anna Sufin

Za niedobór (ubytek) towaru odpowiadają spedytor i przewoźnik (przewoźnicy), którzy realizowali zlecenie transportowe – od chwili przyjęcia wysyłki aż po jej dostarczenie. Podstawowymi dokumentami są tu dokumenty przewozowe – CRM i zlecenie spedycyjne. Jak wynika z Pani opisu i treści załączonych dokumentów, masa była jednoznacznie określona na 5 ton. Zawsze – przy jakichkolwiek przyczynach rozbieżności – spedytor i przewoźnik są związani treścią dokumentów przewozowych. Nie jest możliwe zwolnienie się z odpowiedzialności twierdzeniem, że plomby i pieczęcie były nienaruszone. Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika określona w przepisach jest identycznie ukształtowana.

 

Oto regulacje dotyczące umowy przewozu z Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 788. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania odbiorcy nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

 

§ 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych (ubytek naturalny)”.

 

Odnośnie umowy spedycji Kodeks cywilny podaje:

 

„Art. 801. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

§ 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych”.

 

Zarówno odpowiedzialność przewoźnika, jak i spedytora wynika z faktu powierzenia rzeczy do przewozu. Od chwili wydania przez nadawcę, co odzwierciedla zawsze dokument przyjęcia do transportu, aż po chwilę wydania rzeczy odbiorcy – odpowiedzialność spoczywa na podmiotach (przewoźnikach i spedytorze) wykonujących profesjonalną, odpłatną usługę.

 

W Pani przypadku kłopotliwe byłoby sięganie po odpowiedzialność przewoźnika. Ma Pani komfort zgłoszenia i dochodzenia swych roszczeń od spedytora. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 794. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

 

§ 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie”.

 

„Art. 796. Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia”.

 

Będzie więc to odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności przy wykonaniu zlecenia. Należy mieć tu na uwadze poniższy przepis i zakres obowiązków spedytora z niego wynikający:

 

„Art. 798. Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora”.

 

Mając taki stan rzeczy, tj. ubytek w ładunku, który w żaden sposób nie mieści się ani w ubytkach naturalnych, ani zwyczajowo przyjętych – spedytor jest odpowiedzialny za dostarczenie ładunku niezgodnego z dokumentacją przewozową. To spedytor winien pilnować i dbać o to, aby dokumenty i stan faktyczny się zgadzały. Nie można się zasłaniać np. brakiem zapisu w zleceniu o ważeniu ładunku.

 

To w interesie spedytora jest podejmowanie wszelkich czynności zabezpieczających zarówno interesy zleceniodawcy, jak i jego własne względem przewoźników.

 

Spedytor nie wykonał należycie zobowiązania, dlatego radzę:

 

  1. Złożyć pisemną reklamację z dokładnym opisem nienależytego świadczenia oraz załączeniem posiadanych dokumentów wystawionych przez niezależną firmę, które potwierdzają niedobór (ubytek) w towarze względem dokumentów spedycyjnych.
  2. W razie niespełnienia świadczenia w zakreślonym terminie należy skierować do sądu pozew o zapłatę odszkodowania przeciw spedytorowi. Czas przedawnienia roszczenia wynosi rok, więc nie należy zbytnio rozciągać w czasie procedury przedsądowej.
  3. Ewentualnie zgłosić ten fakt do przewoźnika (przewoźników) oraz nadawcy.
  4. Uzyskać od nadawcy potwierdzenie, że nadano ładunek o masie 5 ton. Byłoby to dodatkowym dowodem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 1 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Umowa spedycji, umowa przewozu – bezprawny zastaw na towarze

Moje pytanie dotyczy rozliczenia z tytułu składowania towaru na składzie należącym do profesjonalnej agencji celnej – firmy spedycyjnej (nazwę ją tu X). Ja reprezentuję firmę Y, która jest w stałych stosunkach gospodarczych z firmą X, gdyż ta wykonuje dla nas czynności spedycyjne związane z przywozem towarów, czynności portowe i dotyczące oclenia nabywanego przez nas towaru pochodzenia niewspólnotowego. W ramach współpracy moja firma dokonała importu dwóch partii towaru. W skład pierwszej z nich weszło 3 kontenery, w stosunku do których moja firma podjęła decyzję o cofnięciu ładunku (względnie o zleceniu sprzedaży towarów z tych kontenerów przez X) – na dowód tego posiadam stosowną korespondencję pomiędzy pracownikami X i mną. Moja firma nie zgodziła się przyjąć ładunku z uwagi na niezgodność z warunkami kontraktu i w związku z tym w ogóle nie odebrała oryginałów konosamentu morskiego, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający prawo własności towaru transportowanego drogą morską. W skład drugiej dostawy (niezwiązanej z dostawą pierwszą) weszły inne kontenery, do których zastosowane zostały stosowne procedury celem nadania towarom w nich umieszczonym statusu celnego towarów wspólnotowych. Moja firma nie wypiera się należności z tytułu wykonanych przez X czynności spedycyjnych związanych z tymi towarami i jednocześnie towary te zostały już odsprzedane dalej następnemu nabywcy. Problem zrodził się, gdy X upomniała się o koszty składowania „niechcianych” kontenerów (z pierwszej partii) i na poczet tych należności dokonała zastawu na towarach mojej firmy zarówno z dostawy drugiej jak też z pierwszej. Co w zaistniałej sytuacji dalej robić?

Waga na liście przewozowym – odpowiedzialność nadawcy

Zawarłem umowę przewozu. Wskutek błędu zaniżyłem wagę przesyłki na liście przewozowym o 200 kg. Spedytor po wykonaniu umowy zażądał zapłaty dodatkowej kwoty, którą on sam musiał uiścić przewoźnikowi, gdyż wskutek błędu ten ostatni poniósł dodatkowe koszty przy przeładunku. Czy spedytor jest uprawniony do takiego żądania?

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy przewozu

Artykuł omawia zagadnienia związane z umową przewozu ze szczególnym uwzględnieniem instytucji przedawnienia roszczeń.

Odszkodowanie za odwołany lot

Odwołano lot, którym miałem wrócić do Krakowa. Poinformowano mnie, że odwołanie nastąpiło z powodu złych warunków meteorologicznych. Nie mogłem czekać na następny lot bezpośrednio na tej trasie, więc zakupiłem lot do Warszawy, a podróż kontynuowałem pociągiem. Czy oprócz przyznanego mi przez przewoźnika zwrotu kosztów biletu przysługuje mi odszkodowanie za zakup nowych biletów oraz za dodatkowe koszty – transport na lotnisko i z niego, dodatkowy nocleg, koszty wyżywienia? Czy jeśli przyjmę zwrot kosztów biletu, to uniemożliwi mi to dochodzenie pozostałych roszczeń?

Odszkodowanie od przewoźnika

Moje pytanie dotyczy możliwości uzyskania odszkodowania od przewoźnika. Wraz z narzeczonym jechałam z miasta X do miasta Y. Autobus miał wyjechać o godzinie 13.15, ale był spóźniony ok. 40 minut. Na lotnisko w mieście Y dotarł z opóźnieniem ok. 1,5 godziny. Przez to spóźnienie nie zdążyliśmy na samolot i przepadły nam bardzo drogie bilety lotnicze. Ponadto straciliśmy czas oraz ponieśliśmy dodatkowe koszty na powrót do miasta X. Tym autobusem jeździmy często na trasie z miasta X do miasta Y i spóźnienia są notoryczne. Przewoźnik ma w swoim regulaminie zapis, zgodnie z którym „nie odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnego środka transportu, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”. Myślę, że ewidentnie można powołać się tutaj na niedbalstwo ze względu na nierealny czas przejazdu z miasta X do miasta Y (13.15-16.25), tym bardziej że autobus porusza się w miastach w godzinach szczytu – korki są nieuniknione. Przewoźnik w ogóle nie reaguje na fakt notorycznych spóźnień. Napisałam do przewoźnika maila, ale nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Czy mogę starać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie od przewoźnika? Chciałabym napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Na jakie paragrafy Kodeksu cywilnego (lub innego) mogę się powołać?

wizytówka Szukamy prawników »