Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Oddziaływanie inwestycji na sąsiednie nieruchomości

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 22.04.2009

Około dwóch lat temu otrzymałam ze starostwa powiatowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydanie zgody na remont i rozbudowę budynku sąsiadującego z moją działką (jedna ze ścian tej nieruchomości jest równocześnie granicą między obiema działkami). Zgodnie z przysługującym mi prawem złożyłam wnioski i zastrzeżenia co do tej inwestycji, ale nie otrzymałam na nie odpowiedzi. Jak dotąd sąsiad ignorował również moje pisemne propozycje porozumienia, w których zgadzałam się na przeprowadzenie prac na mojej działce, ale pod pewnymi warunkami. W tym roku zostało wszczęte postępowanie mające na celu zastąpienie mojej zgody decyzją administracyjną. Dlatego proszę o wyjaśnienie: skoro od dwóch lat wyrażam zgodę na wejście na mój teren, jedynie zastrzegając sobie pewne warunki, a brak porozumienia jest skutkiem niechęci inwestora do podjęcia dialogu, czy starostwo ma podstawę prawną do zastąpienia mojej woli decyzją administracyjną?

Izabela Nowacka-Marzeion

Postępowanie administracyjne w trybie art. 47 ustawy Prawo budowlane rozpoczyna się na wniosek inwestora. Organ administracyjny zawiadamia sąsiada o toczącym się postępowaniu (tj. o złożeniu wniosku), wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do żądania inwestora. Wtedy może Pani wskazać na brak porozumienia z sąsiadem, podkreślić swoją dobrą wolę oraz warunki, na jakich zgadza się Pani udostępnić sąsiadowi swoją nieruchomość (tj. w jakim terminie i w jakich godzinach).

 

Jeżeli wyrazi Pani zgodę i określi warunki, sposób i termin korzystania z nieruchomości, to wydanie decyzji zastępującej zgodę sąsiada będzie bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wyda decyzję o umorzeniu postępowania.

 

Ma Pani prawo nie tylko do wskazania warunków i sposobu skorzystania z dojścia do Pani nieruchomości, ale również do żądania ewentualnej rekompensaty, jeśli wejście na Pani grunt będzie się wiązało ze stratami (np. będzie Pani musiała wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej na tej działce, zniszczone zostaną plony). Inwestor, po zakończeniu robót budowlanych, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (art. 415 i następne K.c.).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Oceniając zasadność wniosku, organ administracyjny bada:

 

  • po pierwsze, czy inwestor podjął starania o uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i czy starania te okazały się bezskuteczne,
  • po drugie, czy wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości jest niezbędne do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.

 

Dopiero łączne spełnienie obu warunków umożliwia organowi wydanie pozytywnej decyzji w sprawie. Jeżeli jeden z warunków nie zostanie spełniony, organ winien wydać decyzję odmowną (tak: Z. Niewiadomski (red.) „Prawo budowlane. Komentarz”, Warszawa 2006, s. 482).

 

Jeśli jednak organ administracyjny rozstrzygnie, że żądanie inwestora jest zasadne, to wskaże, na jakich warunkach inwestor może skorzystać z nieruchomości sąsiada (tj. wyznaczy konkretne dni i godziny, w których będzie Pani zobowiązana wpuścić inwestora na swoją nieruchomość w celu dokonania robót budowlanych).

 

Ingerencja w prawo własności stanowi istotę art. 47 ust. 2 Prawa budowlanego (tak: wyrok WSA w Krakowie z 15 lutego 2008 r. II SA/Kr 1188/07). Jeżeli zatem sąsiad musi wejść na Pani teren, to będzie ingerował w Pani własność, ograniczając tym samym Pani prawo jako właściciela. Ograniczenie to może mieć charakter dobrowolny (gdy wyrazi Pani zgodę na wejście na posesję) lub „przymusowy” w drodze decyzji administracyjnej (w przypadku braku zgody).

 

Pisma doręcza się stronie. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie (art. 28 K.p.a.).

 

Skoro decyzja ingeruje w Pani prawa, to bez wątpienia można stwierdzić, że postępowanie dotyczy Pani interesu prawnego. Wynika z tego, że organ musi doręczyć Pani decyzję, w której zezwoli sąsiadowi na korzystanie z Pani nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus IV =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Budowa stacji paliw na sąsiedniej działce

Jestem właścicielką działki rolnej. Dostałam zawiadomienie z urzędu, informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację budowy stacji paliw – dla działki przylegającej do posiadanej przeze mnie. Czy mogę zapobiec inwestycji, w jaki sposób?

Utrata koncesji na alkohol

Spóźniłem się z opłatą koncesji na alkohol i prawdopodobnie lokal straci koncesję. Jest to restauracja, a pomieszczenia są dzierżawione od innej spółki. Prowadzę jednoosobową firmę, zatrudniam pracownika, który został przyjęty w ramach utworzenia stanowiska pracy i stanowisko to zostało doposażone ze środków urzędu pracy i jeszcze 10 miesięcy będzie trwać ta umowa, więc likwidacja mojej firmy nie wchodzi w grę. Jak uzyskać koncesję? Moja żona prowadzi zbliżoną działalność, tzn. usługi noclegowe i kateringowe. Urzędnik w UM doradził, aby to ona starała się o koncesję. Proszę o wskazówki, jak rozwiązać ten problem.

wizytówka Szukamy prawników »