Mamy 7240 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Niewyrażenie zgody na służebność przesyłu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.11.2013

Z zakładu energetycznego otrzymałem do podpisania umowę wraz z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci w związku z budową domu. Jednym z punktów umowy jest zobowiązanie się do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz zakładu. Nie chcę się na to zgodzić. Czy niewyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu może skutkować odmową przyłączenia do sieci energetycznej? Załączam dokumentację sprawy.

Eliza Rumowska

Poniżej postaram się wyjaśnić Panu wątpliwości związane z niewyrażeniem zgody na służebność przesyłu i wpływem tej decyzji na przyłączenie domu do sieci energetycznej.

 

Zacznę od tego, że zakład energetyczny nie może odmówić przyłącza, jeśli nie wyrazi Pan zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

 

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, dalej – P.e.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

 

Przepisy art. 4j i 5a ust. 1 P.e. konstytuują po stronie przedsiębiorstwa energetycznego publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy. Ponadto obowiązek taki może wynikać z treści udzielonej przedsiębiorstwu koncesji (zob. wyrok Sądu Antymonopolowego z 1 marca 2000 r., sygn. akt XVII Ame 53/99). Powyżej wskazany obowiązek różni się od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej, występującego na gruncie prawa cywilnego (art. 390 § 2 Kodeksu cywilnego – dalej K.c.), w ten sposób, że w przypadku umowy przyrzeczonej uprawniony może domagać się zawarcia umowy o ustalonej wcześniej (w umowie przedwstępnej) treści. O treści umowy sprzedaży energii decyduje prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydając w tym zakresie decyzję administracyjną przy uwzględnieniu wniosków obu stron, a więc także wniosków przedsiębiorstwa energetycznego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 P.e. w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usługi transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii rozstrzyga prezes URE na wniosek strony. Rozpoznając taką sprawę, prezes URE zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 P.e. stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu przez podmiot przyłączany opracowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków przyłączenia. Podmiot przyłączany chcąc, aby jego obiekt został przyłączony do sieci przedsiębiorstwa, powinien wystąpić do jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa właściwej ze względu na miejsce przyłączenia ze stosownym wnioskiem.

 

Najogólniej rzecz ujmując, brak technicznych warunków dostarczania (art. 7 ust. 1 P.e.) zachodzi wówczas, gdy stan sieci (zob. art. 3 pkt 9-11 P.e.) w danym miejscu i czasie uniemożliwia dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej bądź ciepła konkretnemu odbiorcy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu energetycznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, środowisku naturalnemu, względnie interesom innych odbiorców.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 P.e. przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek spełnienia technicznych warunków dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w zakresie określonym w odrębnych przepisach i w koncesji. Z powyższego wynika, że poziom wymogów co do technicznych warunków dostarczania określonych w odrębnych przepisach i w koncesji determinuje pośrednio zakres obowiązku kontraktowania, o którym mowa w ust. 1. Należy przyjąć, że „odrębnymi przepisami” w rozumieniu art. 7 ust. 3 P.e. są zarówno przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 P.e., jak i przepisy innych ustaw oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. Do kategorii „odrębnych przepisów” należy w szczególności miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

O spełnieniu technicznych warunków dostarczania można mówić – z natury rzeczy – tylko w odniesieniu do sieci już istniejących. Dlatego też obowiązek, o którym mowa w ust. 3, powiązano z obowiązkiem przedsiębiorców energetycznych, o których mowa, do realizacji budowy i rozbudowy sieci, w tym przyłączeń odbiorców (ust. 4). Ten drugi obowiązek powstaje pod warunkiem, że odnośne sieci są przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (w takim wypadku nie tylko sama budowa czy rozbudowa, lecz także ich finansowanie obciążają wyżej wymienionych przedsiębiorców energetycznych). Jest przy tym oczywiste, że o realizacji obowiązku budowy (rozbudowy) sieci i przyłączeń można mówić jedynie wówczas, gdy są one zdolne do pełnienia swych funkcji, tzn. gdy spełniają techniczne warunki dostarczania, o których mowa w ust. 3.

 

Należy mieć na uwadze, że przesłanka obowiązku kontraktowania, o której mowa na tym miejscu, ma w świetle art. 7 ust. 1 P.e. charakter obiektywny – jej brak powoduje, iż nie można mówić o obowiązku zawarcia umowy bez względu na to, z jakiego powodu nie są spełnione techniczne warunki dostarczania. Na powyższym tle powstaje pytanie, jaka jest sytuacja prawna potencjalnego odbiorcy w razie, gdy niespełnienie technicznych warunków dostarczania jest wynikiem niewykonania przez przedsiębiorcę energetycznego obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 P.e.

 

Odpowiadając na to pytanie, należy stwierdzić, że zarówno obowiązek, o którym mowa w ust. 3, jak i obowiązek, o którym mowa w ust. 4, mają charakter wyłącznie publicznoprawny. Oznacza to, że potencjalny odbiorca nie ma w stosunku do zobowiązanego przedsiębiorcy „roszczenia” o podjęcie stosownych działań w celu realizacji nakazów wynikających z wyżej wymienionych przepisów. Wydaje się natomiast, że podjęcie takich działań może nakazać (na wniosek strony) prezes URE na podstawie i w trybie określonym w art. 8 ust. 1 i 2 P.e. Prezes URE może również w omawianym przypadku nałożyć na przedsiębiorców energetycznych karę pieniężną (art. 56 ust. 1 pkt 12 P.e.), a w przypadkach skrajnych – także cofnąć koncesję (art. 41 ust. 3 pkt 3 P.e.).

 

Przedsiębiorcy energetyczni, którzy wbrew ustawie nie dopełnili obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 P.e., nie są wprawdzie zobowiązani do zawarcia umowy, mogą jednak ją zawrzeć na zasadzie dobrowolności – w takim przypadku umowa powinna zawierać postanowienie, z którego wynikałoby „odroczenie” w chwili rozpoczęcia dostaw do czasu spełnienia technicznych warunków dostarczania. W grę wchodzi również – jako rozwiązanie alternatywne – zawarcie odpowiedniej umowy przedwstępnej na ogólnych zasadach.

 

Analogicznie należy ocenić sytuację, w której brak „technicznych warunków dostarczania” dotyczy takich warunków, których w świetle „odrębnych przepisów” i koncesji przedsiębiorcy energetyczni w ogóle nie są zobowiązani spełniać. Chodzi tu w szczególności, choć nie wyłącznie, o stan faktyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 5 P.e. Możliwe jest wówczas zawarcie umowy (albo przedwstępnej, albo od razu definitywnej) na zasadzie dobrowolności; umowa taka powinna m.in. określać termin (odroczony) rozpoczęcia dostaw oraz sposób rozłożenia ciężarów finansowych związanych z budową (rozbudową) sieci i przyłączeń, jak również kosztów osiągnięcia dodatkowych technicznych warunków dostarczania (w porównaniu z warunkami określonymi w odrębnych przepisach i w koncesji).

 

Jeśli więc nie podłączą Pana do sieci, proszę zawiadomić prezesa URE albo zasugerować w zakładzie energetycznym, że złoży Pan taką skargę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 5 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Ustanowienie służebności przesyłu

Przez moje działki przebiegają dwie linie energetyczne. Gdy stawialiśmy dom, musieliśmy go odsunąć od linii. Ponieważ zakład energetyczny wystąpił do nas o zgodę na całkowitą przebudowę linii (wymianę słupów i przewodów) i za opłatą ok. 11 tys. zł – na wieczyste użytkowanie terenu, wystąpiliśmy z prośbą o przebudowę linii na kablową. Otrzymaliśmy odpowiedź, że możemy to zrobić na własny koszt, który wyceniony został przez zakład energetyczny na ok. 100 tys. zł. Czy mamy szansę uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z naszych gruntów i ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem? Jakie powinniśmy podjąć kroki?

Odpłatna służebność przesyłu linii światłowodowej

Przyszedł do mnie niedawno przedstawiciel KGHM Polska Miedź SA i oświadczył, że chce ze mną podpisać porozumienie o odpłatnej służebności przesyłu linii światłowodowej, która przebiega przez moją działkę. Przedstawiciel KGHM zaproponował odszkodowanie łączne w wysokości 200 zł, a ja podpisałam porozumienie. Po kilku tygodniach dostałam zaproszenie na podpisanie aktu notarialnego, lecz nabrałam wątpliwości co do wysokości odszkodowania. Akt nie został podpisany. Co wiąże się z moim uchyleniem się od podpisania aktu mimo podpisanego wcześniej porozumienia? Jakiego odszkodowania mogę zażądać za odpłatną służebność przesyłu linii światłowodowej?

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

W latach 80. bezprawnie postawiono na moim gruncie słup energetyczny z linią napowietrzną. W księdze wieczystej nie ma żadnego wpisu o służebności. Czy mogę domagać się wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Uzyskanie odszkodowania od zakładu energetycznego

Przez moją działkę przebiega ok. 150 m linii napowietrznej 20kV na czterech słupach betonowych oraz stoi słupowa stacja transformatorowa. Zwróciłem się do zakładu elektroenergetycznego o odszkodowanie. W odpowiedzi kazano mi przysłać aktualny akt własności i mapki, za co oczywiście musiałem zapłacić. Później zakład w piśmie poprosił mnie o ustanowienie służebności. Nie chcę ponosić dalszych kosztów, tym bardziej że moja działka i tak straciła na wartości. Jakie mam szanse na uzyskanie odszkodowania albo rekompensaty od zakładu energetycznego?

wizytówka Szukamy prawników »