Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Nauczyciel, odprawa i likwidacja szkoły

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 20.06.2008

Moja żona jest nauczycielem mianowanym w szkole, która ma być zlikwidowana. Ma otrzymać propozycję pracy w przedszkolu, ale wiązać się to będzie się z mniejszą pensją i koniecznością podjęcia studiów podyplomowych. To nie wszystko – przedszkole też zostanie zlikwidowane w niedalekiej przyszłości. Jeśli żona nie przyjmie propozycji może dostać sześciomiesięczną odprawę lub przejść w stan nieczynny. Czy otrzyma odprawę, jeśli zdecyduje się na pracę w przedszkolu?

Marek Gola

Przedstawiona przez Pana sytuacja była już wielokrotnie zarzewiem konfliktów pomiędzy nauczycielami, a ich pracodawcami stąd przed udzieleniem odpowiedzi muszę przedstawić stan prawny w tym zakresie. Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.):

 

„Dyrektor szkoły w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2”.

 

Słusznie zauważył Pan, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy (art. 20 K.N.) przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zostaje przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko, w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko (art. 18 K.N.). Przy czym ilekroć Karta Nauczyciela mówi o szkołach bez bliższego określenia rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne (wymienione w art. 1 ustawy, 1 i 1a K.N.), a także odpowiednio ich zespoły.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Innymi słowy, nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły, nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 K.N., także wówczas gdy szkoła, w której był zatrudniony przed przeniesieniem uległa likwidacji (wyrok SN z 12 XII 2001 r., I PKN 712/00 – OSNAPiUS 2003 nr 23, poz. 564). Podobne stanowisko sąd zajął w wyroku z 22 XI 2001 r., I PKN 701/00 (OSNAPiUS 2003 nr 21, poz. 518), w którym stwierdził, że nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły na jego wniosek, uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela.

 

Przeniesienie nauczyciela mianowanego do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela nie powoduje bowiem rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy. Równocześnie jednak sytuację zgody nauczyciela na przeniesienie do innej szkoły (tu rozumianej jako przedszkole), przy kontynuowaniu dotychczasowego stosunku pracy, należy odróżnić od sytuacji nawiązania przez nauczyciela nowego stosunku pracy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę. Zgodnie z wyrokiem SN z 13 VI 1995 r., I PRN 29/95 (OSNAPiUS 1995 nr 22, poz. 277) nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 K.N., ma prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w ust. 2 tego artykułu, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie. Brak jest zatem podstaw do odmowy wypłaty odprawy, jeżeli dyrektor posiada informację o zatrudnieniu nauczyciela w innej szkole po rozwiązaniu z nim stosunku pracy w trybie art. 20 K.N.

 

Jak Pan widzi odpowiedź na zadane pytanie zależy od kilku istotnych szczegółów (w tym określenia daty nawiązania nowego stosunku pracy przez żonę oraz relacji tej daty do daty ewentualnego rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy), które zna tylko Pana żona.

 

Niezależnie od powyższego, w moim przekonaniu, pracodawca żony dąży najpewniej do uniknięcia w miarę możliwości wypłaty odprawy (stąd oferta pracy). Przed wyborem którejkolwiek z opcji dalszego postępowania proponuję by żona wybrała się do dyrektora i uświadomiła mu okoliczności prawne, by poznać jego stanowisko oraz zapobiec ewentualnym sporom w przyszłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 1 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Zmiana stanowiska pracy a nauczyciel mianowany

W tym roku moja mała wiejska szkoła podstawowa, w której pracuję od przeszło 20 lat, zostanie zlikwidowana. Jestem nauczycielem mianowanym. Mam wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, uczyłam w klasach łączonych. Zostałam poinformowana, że planowane jest przeniesienie mnie do pracy w nowo otwieranym punkcie przedszkolnym w budynku likwidowanej szkoły. Do oddziału, który miałabym prowadzić, uczęszczałyby dzieci od lat 3 do 6 (do jednej grupy). Praca w przedszkolu nie stoi w sprzeczności z moim wykształceniem. Pierwotnie jednak punkt przedszkolny miał podlegać szkole w sąsiedniej miejscowości, ale ostatnio dowiedziałam się, że będzie podlegał przedszkolu w mieście – to mnie zaniepokoiło.

Obawiam się, że zmiana stanowiska pracy pozbawi mnie niektórych uprawnień. Proszę o wyjaśnienie, jeśli zostanę w tym przedszkolu, czy będę nadal miała wypłacany dodatek wiejski oraz za pracę w warunkach trudnych tzn. nauczanie w klasach łączonych? Jak wyglądałoby to przeniesienie: czy powinnam dostać wypowiedzenie i odprawę, czy przeniesienie bez odprawy? Kiedy powinnam uzyskać dokumenty w tej sprawie, bo na razie wszystko ustalane jest ustnie? Czy w ogóle powinnam zgodzić się na takie przeniesienie? Proszę o poradę, która pozwoli mi podjąć korzystne dla mnie decyzje.

Praca w zespole szkół

Jestem nauczycielem mianowanym, pracuję w zespole szkół. Mojej części zespołu grozi likwidacja. Czy dyrektor zespołu szkół powinien mnie zatrudnić na innym etacie, czy może mnie zwolnić?

Wypowiedzenie dla nauczyciela na zwolnieniu lekarskim

Jestem nauczycielką. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu złamania nogi. W czasie jego trwania otrzymałam pismo o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Jako jego przyczyny zostały podane zmiany organizacyjne planu nauczania. Dotychczas uczyłam dwóch przedmiotów. Zmniejsza się liczba godzin nauczania pierwszego z nich, ale jednocześnie zwiększa się liczba godzin drugiego. Problem w tym, że dyrektor uważa, że nie posiadam odpowiednich kwalifikacji do jego nauczania. Czy zwolnienie w czasie trwania zwolnienia lekarskiego jest zgodne z prawem? Czy mogę wystąpić do sądu pracy?

Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela

Czy przełożony może ograniczyć zatrudnienie nauczyciela (psychologa szkolnego) bez jego zgody? Dyrektor szkoły podstawowej, w której pracuję, chce zredukować mój etat z całego do połowy. Dodam, że jestem zatrudniony na umowę na czas nieokreślony.

 

wizytówka Szukamy prawników »