Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 07.12.2012

Zawieram umowę najmu lokalu użytkowego. Dodano zapis, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony, nie krócej niż 10 lat. Co to oznacza? Czy przysługuje nam w pewnych sytuacjach natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu? Załączam dokumenty.

 

Anna Sufin

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, przedmiotem analizy jest umowa najmu lokalu użytkowego. Przedmiotem umowy jest lokal, który ma być wynajmowany pod działalność gospodarczą Najemcy.

 

Jeśli chodzi o czas trwania umowy, to zawiera ona następujące postanowienia:

 

 • zostaje zawarta na czas nieokreślony;
 • dopuszczalne jest rozwiązanie umowy z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 • wynajmujący może ponadto rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu) w przypadku naruszenia przez Najemcę istotnych postanowień umowy;
 • dopuszczalne jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w każdym czasie.

 

Do umowy tej został zawarty Aneks, zmiany w aneksie polegają na tym, iż:

 

 • umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, nie krócej niż 10 lat z zachowaniem ustaleń zawartych w pkt 7 umowy,  co oznacza, iż cały czas dopuszczalne jest rozwiązanie umowy z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 • pozostałe punkty umowy pozostałe bez zmian, zatem pozostał także § 11 umowy – iż Wynajmujący może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Najemcą istotnych postanowień umowy.

 

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż umowa została zawarta na czas nieokreślony. Natomiast wątpliwości powstają, jakie znaczenie ma dodany punkt „nie krócej niż na lat 10”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, jakie przepisy należy stosować do zawartej umowy najmu. Rzecz w tym, iż najem jest uregulowany w prawie polskim trójstopniowo:

 

 • ogólne przepisy o umowie najmu (art. 659-679 Kodeksu cywilnego);
 • szczególne przepisy o najmie lokali (art. 680-692 Kodeksu cywilnego);
 • ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

 

Z umowy wynika, że przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, co oznacza, iż nie stosujemy ustawy o ochronie praw lokatorów, ponieważ obejmuje ona jedynie (art. 3 pkt 4) „lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujących się w budynkach Internetów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych”.

 

Natomiast stosować należy przepisy szczególne o najmie lokali, przepisy te obejmują bowiem lokale użytkowe. W wyroku z 19.10.2006 r., sygn. akt V CSK 230/06, Sąd Najwyższy stwierdził, iż „nawet umowa o najem «powierzchni użytkowej» w budynku domu towarowego podlega przepisom K.c. o najmie lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w zakresie wypowiedzenia”. Tym bardziej dotyczy to więc Państwa umowy.

 

Otóż przepisy o wypowiedzeniu i wygaśnięciu umowy najmu lokalu są następujące.

 

Przede wszystkim najem, jeśli jest zawarty na czas oznaczony (np. na 3 lata, 4 lat, lat), wygasa:

 

1. Z chwilą upływu terminu, na który umowa została zawarta.

 

2. Przez wypowiedzenie – otóż jeśli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w przypadkach określonych w umowie (art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego). Jest to dość często pomijany przepis, ale dotyczy on umów zawartych na czas oznaczony, ale dość długi (np. 8 lat). Strony nie określają w umowie przypadków wypowiedzenia i potem nie są w stanie uwolnić się od umowy w żaden sposób. Wskazuje się, iż przypadki określone w umowie to przypadki określone wyraźnie – należy wskazać konkretną przyczynę i konkretne okoliczności. Jednakże Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale z 21.11.2006 r., sygn. akt III CZP 92/06, iż „postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z ważnych przyczyn mieści się w hipotezie art. 673 § 3 k.c.”, a zatem wystarcza sformułowanie takie jak „ważne przyczyny” czy „naruszanie istotnych postanowień umowy”. Sąd I instancji w tej sprawie przyjął, że określenie „w przypadkach określonych w umowie” oznacza wymóg precyzyjnego wskazania stanów faktycznych, których wystąpienie pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy przez jedną lub obie strony. Sformułowanie „z ważnych przyczyn” jest sformułowaniem nieprecyzyjnym, niedookreślonym i jako takie nie wywiera skutków prawnych. Sąd Najwyższy stwierdził, iż takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Określenie „z ważnych przyczyn” zawęża krąg sytuacji, w których możliwe jest dokonanie wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, a ostateczna ocena ważności przyczyny należy do sądu. Sąd dokonuje takiej oceny w sposób obiektywny, a nie wyłącznie przez pryzmat subiektywnego interesu wypowiadającego, nie można zatem w żaden sposób mówić o swobodnym prawie wypowiedzenia umowy. Zaletą przesłanki „ważnych przyczyn” jest jej elastyczność, pozwalająca na uwzględnienie interesów obu stron, co ma istotne znaczenie także w stosunkach gospodarczych. Ocena ważności przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony przed upływem umówionego terminu musi być dokonywana z uwzględnieniem nie tylko interesów wypowiadającego ale także interesów drugiej strony, liczącej na to, że stosunek najmu łączący ją z kontrahentem ma charakter stabilny. Ważna przyczyna jako podstawa wypowiedzenia już w pewien sposób określa sytuacje, w których strona jest uprawniona do przedwczesnego zakończenia stosunku łączącego ją z drugą stroną umowy najmu. Takie postanowienie umowy pozostaje w zgodzie z intencją ustawodawcy, aby rozwiązywania stosunków prawnych o charakterze trwałym następowało nie w wyniku całkowicie swobodnej decyzji jednej ze stron, ale jako wynik podjęcia przez obie strony ryzyka wystąpienia sytuacji, w których takie zakończenie stosunku prawnego może nastąpić. Wola stron znajduje wyraz w odpowiednim sformułowaniu treści umowy, a przy tym nie pozostaje w sprzeczności z właściwościami (naturą) łączącego je stosunku prawnego.

 

Należy też wskazać, że strony poza zasięgiem przepisów bezwzględnie obowiązujących mogą dowolnie określić przyczyny wypowiedzenia umowy tak, by zabezpieczały one ich interesy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19.01.2006 r., sygn. akt I ACa 833/05)

 

3. Przez natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu w wypadkach określonych w ustawie, tj.:

 

 • art. 664 § 2 – wypowiedzenie przez najemcę w przypadku wad rzeczy najętej
 • art. 667 § 2 – jeśli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ono narażona na utratę lub uszkodzenie – wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia;
 • art. 672 – jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia;
 • art. 685 – gdy najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

4. Natomiast nie jest dopuszczalne rozwiązanie umowy (nawet za dłuższym, chociażby 12-miesięcznym wypowiedzeniem), jeśli nie wymieniono w niej przyczyn uzasadniających takie wypowiedzenie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19.01.2006 r., sygn. akt I Aca 833/05) – przepis art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego nie precyzuje, jak ma wyglądać określenie „wypadków”. Przyjmuje się jednak, że chodzi tu o wskazanie sytuacji, w których może nastąpić wypowiedzenie. Z punktu widzenia językowego wypadek to „zdarzenie, wydarzenie, fakt”. Zatem postanowienia umowy, ograniczające się jedynie do stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu na czas określony, byłyby niezgodne z omawianym przepisem.

 

Odmiennie zupełnie przedstawia się instytucja wygaśnięcia i rozwiązania umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony

 

Najem taki strony mogą wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Terminy umowne to takie, które strony określą w umowie, w Państwa przypadku jest to (art. 673 § 1):

 

 • wypowiedzenie 12-miesięczne (w każdym wypadku),
 • natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu w sytuacji określonej w § 11.

 

Ponadto istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia w przypadkach określonych w ustawie (wymienionych wyżej).

 

Terminy ustawowe (art. 673 § 2) bierze się pod uwagę wtedy, gdy strony nie określiły w umowie terminów wypowiedzenia:

 

 • jeśli czynsz jest płatny miesięcznie – na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego (art. 688 ) – czyli np. jak dokonujemy wypowiedzenia 15 kwietnia, to staje się ono skuteczne dopiero 31 lipca;
 • jeśli czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż miesiąc – na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego (art. 673 § 2);
 • gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód (art. 673 § 2);
 • gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód (art. 673 § 2).

 

Odpowiedź na Pana pytanie sprowadza się w istocie do tego, jak zakwalifikować zapis „na czas nieokreślony, nie krócej niż 10 lat”.

 

Otóż jeśli zakwalifikować to jako najem na czas nieokreślony, to oczywiście jest możliwość wypowiedzenia zgodnie z umową i w terminach określonych w umowie (tj. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 11, jak i bez przyczyny – za 12-miesięcznym wypowiedzeniem).

 

Natomiast moim zdaniem intencją najemcy było najprawdopodobniej to, aby przez pierwsze 10 lat umowa była traktowana tak jak zawarta na czas oznaczony. Wtedy oznaczałoby to, iż w ciągu tych 10 lat:

 

 • Wynajmujący może zgłosić natychmiastowe wypowiedzenie umowy najmu (§ 11),
 • natomiast zapis o możliwości wypowiedzenia za 1- miesięcznym terminem jest bezskuteczny, bo nie określa „wypadków”, o których mowa w art. 673 § 3.

 

Natomiast po upływie 10 lat obowiązują już takie zasady jak przy najmie na czas nieokreślony.

 

Zapis „na czas nieokreślony, nie krótszy niż 10 lat” jest niejasny i wprowadza dużo zamieszania, bo nie wiadomo do końca, jak traktować pierwsze 10 lat umowy najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć minus VII =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania z powodu wady zagrażającej zdrowiu

Mieszkam za granicą, syn zdecydował się rozpocząć studia w Polsce, więc pół roku temu wynajęłam mu mieszkanie na czas nieokreślony. Teraz jednak zamierzam wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym. Syn ma astmę. Ostatnio jego stan się pogorszył. Niedawno robił kolejną spirometrię – wyniki były bardzo złe. Nie wiedziałam, co jest tego powodem. Pomógł nam lekarz – zadał kilka pytań dotyczących mieszkania, miedzy innymi czy jest tam junkers. Wiedziałam, że jest (widziałam mieszkanie), ale nie miałam pojęcia, że na kolejnym przeglądzie kominiarze nie zatwierdzili wywiewów, które nie pracują prawidłowo. Nie chcę płacić kary za złamanie umowy, proszę więc poradzić mi, jak napisać wypowiedzenie. Dodam, że zamierzamy domagać się zwrotu kaucji. Rozumiem, że muszę to uwzględnić w pisemnym wypowiedzeniu. Jak powinnam to zrobić?

Jak pozbyć się niechcianego najemcy?

W artykule omówione zostały zasady rozwiązywania umowy najmu i postępowania na wypadek niewydania lokalu przez najemcę.

Umowa wynajmu busa a zobowiązania wynajmującego

Podpisałem z firmą spedycyjną umowę wynajmu busa towarowego na okres trzech miesięcy. Początkowo dostawałem zlecenia od tej firmy (co wynika z zapisów umowy), obecnie ich nie dostaję. Co więcej, skończyło się właśnie OC na busa, w umowie zawarte było stwierdzenie, że to firma wypożyczająca pojazd pokrywa koszty OC i AC. Obecnie więc nie mogę użytkować pojazdu. Co powinienem zrobić? Zapłacić za trzeci miesiąc wynajmu? Niezapłacenie raty lub zwrot busa przed terminem są w umowie obwarowane karami pieniężnymi.

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Podpisałam umowę najmu lokalu na czas określony. Chciałabym ją wypowiedzieć, mimo że do końca terminu umowy zostało 5 miesięcy. Wynajmujący twierdzi, że nie mogę tego zrobić, bo nie ma takiego zapisu w umowie. Czy jest jakiś sposób na jej rozwiązanie przed czasem? Umowę załączam do pytania.

Zmiana celu najmu lokalu

Wynajęłam dom. W umowie, którą podpisałam, zaznaczono, że najem jest przeznaczony na cele mieszkalne. Chciałabym jednak otworzyć w domu punkt przedszkolny (który w świetle ustawy oświatowej nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga zmiany sposobu użytkowania). Czy powinnam zgłosić wynajmującemu zmianę celu najmu lokalu? Czy umowa musi w ogóle zawierać zapis o celu najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy na czas nieoznaczony. Najemca notorycznie spóźnia się z płatnościami. Ponieważ zaległości przekroczyły w pewnym momencie 3 miesiące, wypowiedziałem lokatorowi umowę najmu i dałem mu czas na wyprowadzkę do końca miesiąca. Najemca nie wyprowadził się, tłumacząc, że szuka mieszkania. Następnie spłacił część należności. W tej chwili zalega z opłatami za 2 miesiące. W umowie jest zapis o tym, że każdej ze stron przysługuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Lokator przysłał mi maila, że wypowiedzenie jest niezgodne z ustawą o ochronie lokatorów i uważa je za niedokonane. Kto ma rację? Jak postąpić z nierzetelnym najemcą?

Nieuczciwy wynajmujący

Wynajęliśmy mieszkanie, płacąc czynsz z góry za 12 miesięcy. Okazało się, że wynajmujący ma duże zadłużenie, nie płacił czynszu do spółdzielni ani innych rachunków, mimo że przekazywaliśmy pieniądze na te cele. Dowiedzieliśmy się o tym w momencie, gdy odcięto nam prąd. Mamy umowę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Czy możemy rozwiązać umowę z nieuczciwym wynajmującym bez zachowania okresu wypowiedzenia? Jak to zrobić?

Otrzymanie lokali w kamienicy i wypowiedzenie umowy najmu lokatorowi

Po podziale sądowym wspólnej kamienicy otrzymałam dwa lokale. W jednym z nich zamieszkuje lokator. Nie podpisywałam z nim żadnej umowy na wynajem tego lokalu. Opłaty za niego wnosi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ale jest to kwota, która nie pokrywa nawet kosztów utrzymania lokalu. W jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu, której w zasadzie nie mam?

Wymówienie umowy najmu

Wynajmuję lokal użytkowy pod opiekę nad dziećmi. W kuchni w tym lokalu stoi pianino, które sanepid kazał usunąć. Zaznaczam, że pianino jest własnością wynajmującej. Właścicielka została wezwana do usunięcia tego pianina, ale tego nie zrobiła. Mam decyzję z sanepidu zamykającą kuchnię i nie mogę teraz funkcjonować w tym lokalu. Chcę wymówić umowę najmu w trybie natychmiastowym. Czy mam takie prawo?

wizytówka Szukamy prawników »