Mamy 7120 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Możliwość nierównego podziału majątku po rozwodzie

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 04.12.2009

Moje pytania dotyczą możliwości dokonania nierównego podziału majątku po rozwodzie. Głównie chodzi o podział domu wybudowanego już po zawarciu związku małżeńskiego. Działkę pod budowę nabyłem jako kawaler, a dom był budowany głównie z pieniędzy moich i moich rodziców, gdyż żona nie pracowała. Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy majątek dzielony jest po połowie, czy istnieje możliwość uwzględnienia przez sąd przy podziale wkładu włożonego przez współmałżonka (kto wycenia nieruchomość do podziału)?
  2. Czy w przypadku wniesienia przeze mnie pozwu o rozwód będę musiał płacić żonie alimenty, skoro ona nie pracuje? Jak byłoby w przypadku, gdyby to żona wniosła pozew?
  3. Od czego zależy wysokość alimentów dla współmałżonka?
  4. Jak odbywa się unieważnienie małżeństwa (np. z powodu choroby psychicznej) i jakie dokumenty są wymagane w takim przypadku?

Tomasz Krupiński

Dom wybudowany przez Pana i żonę na działce stanowiącej Pana majątek przedmałżeński stanowi Pana wyłączną własność – chyba że w tej sprawie podpisywał Pan jakieś szczególne umowy majątkowe z żoną.

 

Części powierzchni ziemskiej (grunty) stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami (gruntowymi), a budynki, ich części i inne urządzenia trwale z gruntem połączone są częściami składowymi nieruchomości (gruntowej), zgodnie z zasadą superficies solo cedit (łac. to, co jest na powierzchni, przypada gruntowi) – art. 46 Kodeksu cywilnego.

 

Nie oznacza to jednak, iż Pana żonie nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wspólnie wybudowanej nieruchomości – omówię je szczegółowo na końcu odpowiedzi.

 

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należy w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności gospodarczej każdego z małżonków, zaś do majątku osobistego zalicza się przedmioty nabyte za środki, które posiadał Pan przed małżeństwem lub otrzymał Pan poprzez darowiznę – niemniej okoliczności te będzie Pan musiał wykazać przed sądem.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W trakcie sprawy o podział majątku dorobkowego może Pan również żądać dokonania nierównego podziału majątku dorobkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego (w skrócie K.r.) z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

 

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu (art. 43 § 2 K.r.). Przy ocenie istnienia „ważnych powodów” w rozumieniu art. 43 K.r. należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeżeli więc Pana żona nie pracowała, ale w tym czasie zajmowała się domem, dziećmi lub gdy nie pracowała na Pana żądanie – w takim przypadku praktycznie nie ma możliwości, aby sąd uznał Pana wniosek o dokonanie nierównego podziału majątku dorobkowego.

 

Z kolei interesy Pana żony chronione są przez unormowania art. 45 K.r. Zgodnie z tym artykułem każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Oznacza to (zakładając, że Państwa udziały w budowie domu są równe), że w przypadku rozwodu będzie Pan musiał zwrócić małżonce 1/2 wartości domu na chwilę obecną (bez wartości gruntu). Sąd może nakazać wcześniejszy zwrot nakładów niż przy podziale majątku dorobkowego, jeśli wymaga tego dobro rodziny. Nieruchomość zostanie wyceniona przez biegłego sądowego – chyba że strony dojdą do porozumienia co do wartości nieruchomości.

 

Alimenty będzie Pan musiał płacić małżonce w przypadku, gdy udowodni ona Panu wyłączną winę rozkładu pożycia – w kwocie gwarantującej jej dotychczasowy poziom życia, jednak nie oznacza to, iż Pana małżonka (zakładając, że jest osobą w pełni sił) nie powinna podjąć pracy w celu zaspokojenia swych potrzeb. Względnie w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub gdy sąd dojdzie do wniosku, że wina jest obustronna, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnych świadczeń alimentacyjnych, gdy jedno z nich znajdzie się w niedostatku – nie będzie w stanie pokryć swych podstawowych potrzeb. Obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu.

 

Nie ma najmniejszego znaczenia, kto złoży pozew w sądzie – w pierwszej kolejności będzie toczyła się sprawa o rozwód, a następnie, w osobnym postępowaniu, sprawa o podział majątku dorobkowego.

 

Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone:

 

  1. przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,
  2. pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony,
  3. pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

 

Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

 

Jeżeli choroba psychiczna Pana małżonki wyłącza i wyłączała w chwili zawierania małżeństwa świadome wyrażanie woli, to mogłaby ona wystąpić o unieważnienie małżeństwa. W sprawie z pewnością byłby powołany biegły z zakresu psychiatrii oraz konieczne byłoby przedstawienie wiarygodnych dokumentów potwierdzających stan małżonki. Podkreślam również, iż to małżonka – nie Pan – może złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - sześć =

09.04.2013

Bardzo konkretna i prawdziwa odpowiedz!

aga

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Nierówny podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Złożyłam wniosek o podział majątku, ale myślę, że mój mąż będzie domagał się nierównych udziałów. Przez cały czas pracowałam zawodowo i zajmowałam się domem i dziećmi. Mój mąż dostał jednak samochód i ok. 40 000 zł przed ślubem, choć rodzina męża twierdzi, że było to 180 000 zł. Czy jest szansa to obalić? Oni nie mają dokumentów, które potwierdziłyby tę kwotę. Boję się, że trudno mi będzie udowodnić równe udziały. Czy małżonek ma duże szanse na ustalenie nierównych udziałów?

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów – nakładów, których nie płaciła żona w trakcie trwania małżeństwa? Mam na myśli raty kredytu hipotecznego i nakłady finansowe na wyposażenie zakupionego mieszkania. Chodzi również o koszty użytkowania samochodu, który kupiłem przed ślubem (benzyna, OC, naprawy). Jeśli tak, to czy jest do tego gotowy wniosek, jakie pismo należy złożyć w sądzie? Co może być przesłanką ustalenia nierównego podziału majątku po rozwodzie?

Nierówne udziały w majątku dorobkowym i podział OFE

Jestem trzy lata po rozwodzie. Były mąż przed rozwodem chciał ode mnie 40 tys. zł (wniósł niewielki wkład w nasz dorobek), obecnie chce 130 tys. zł. Mieszkam w domu, który należał do moich rodziców, chciałabym mój udział przepisać dzieciom. Były mąż nie łoży na utrzymanie tego domu, zaraz po rozwodzie wyprowadził się do innej kobiety. Po ślubie został współwłaścicielem domu przez notarialny dopis na drodze majątkowej umowy małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową. Jak starać się o nierówne udziały w nieruchomości? Jak nie dopuścić do podziału OFE?

Rozwód z małżonkiem cierpiącym na chorobę psychiczną

Mój mąż cierpi na chorobę psychiczną i leczy się u psychiatry. Podczas ataków, które od czasu do czasu miewa, bywa niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia. Chcę się z nim rozwieść, ponieważ wspólne życie pod jednym dachem jest niemożliwe. Obecnie mąż mieszka u rodziców, ale nachodzi mnie w domu i w pracy, zadręczając prośbami o powrót. Jakie są moje szanse na uwolnienie się od tego człowieka? Mamy 6-letnie dziecko, które źle reaguje na próby kontaktu z ojcem, boi się go. Ja także ze strachu unikam spotkań z nim jak tylko mogę. Czy w mojej sytuacji powinnam wynająć adwokata, czy poradzę sobie bez pomocy? Czy do pozwu powinnam dołączyć zaświadczenia o leczeniu męża w zakładzie zamkniętym albo z interwencji policji?

Rozdzielność majątkowa a podział majątku po rozwodzie

Mój brat mieszka z żoną i dorosłą córką w nieruchomości po dziadkach. Działka jest własnością moją, brata i mamy po 1/3. W małżeństwie brata ostatnio nie układa się najlepiej. Dwa lata temu wprowadzili z żoną rozdzielność majątkową. Czy w przypadku rozwodu i podziału majątku jego żonie przypadnie udział w nieruchomości? W jakiej części? Brat stał się właścicielem 1/3 nieruchomości już po zawarciu małżeństwa.

Podział spółki z o.o. w przypadku rozwodu

Mąż jest właścicielem jednoosobowej spółki z o.o., która powstała w trakcie trwania małżeństwa za pieniądze ze wspólnego majątku. Początkowo kapitał był niski, ale później sukcesywnie podwyższany. Jak wyceniane są udziały w przypadku podziału majątku małżonków z powodu rozwodu? Czy wliczany jest również majątek spółki (samochody, nieruchomości)?

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Jakiś czas temu się rozwiodłem. Po rozstaniu z żoną wyprowadziłem się z domu, w którym mieszkaliśmy, a który dostaliśmy wcześniej w darowiźnie od moich rodziców (w akcie darowizny jesteśmy wymienieni oboje). Żona nie chce się zgodzić na sprzedaż tego domu i podział majątku, nie chce też mnie spłacić. Co robić? Czy któreś z nas może domagać się nierównego podziału majątku wspólnego? Dodam, że rozwiedliśmy się bez orzekania o winie, a w czasie trwania małżeństwa nie mieliśmy rozdzielności majątkowej.

 

Porozumienie w kwestii podziału majątku

Ja i były mąż jesteśmy właścicielami samochodu. Chcemy, by po rozwodzie pojazd został własnością męża. Czy muszę mieć sądowy podział majątku, czy wystarczy nasze porozumienie w kwestii podziału majątku? Jak to najszybciej rozwiązać?

Mąż zakłada spółkę jawną – jak zabezpieczyć wspólny majątek?

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na przepisanie go na mnie.

Nierówny podział majątku małżonków

Po ślubie zamieszkałam z mężem w domu jego matki. Matka sporządziła testament. Po jej śmierci odeszłam od męża, wyjechałam za granicę. Mój mąż przez cały czas trwania naszego małżeństwa prowadził hulaszczy tryb życia i nic się w tym względzie nie zmieniłoa. Obecnie jednak nie ma środków do życia i chce oddać dom za rentę. Nie zgadzam się na to, łożyłam na ten dom, mieszkałam ponad 20 lat, jestem w nim zameldowana, czy nic mi się nie należy? Czy mogę starać się o rozwód i podział majątku? Jaka część będzie mi się należeć?

Sądowy podział majątku wspólnego po rozwodzie

Rozwód był bez orzekania o winie, bo tak się dogadaliśmy. Ponieważ mieszkaliśmy u teściów, były mąż umówił się ze mną, że spłaci mi połowę z tego, co wspólnie kupiliśmy w czasie małżeństwa oraz co zostało zrobione u rodziców (remonty). Ponadto wzięłam kredyt na ziemię, którą kupił jego ojciec, ponieważ miał prawo pierwokupu od agencji, nie stać byłoby go, aby to zrobić, a my stwierdziliśmy, że inwestycja może się kiedyś opłacić. Niestety teraz były mąż się z tego wszystkiego wycofuje, niczego dobrowolnie mi nie zwróci. Nie mam nic, mieszkam z dzieckiem u rodziców, jemu został cały nasz dorobek małżeński. Czy powinnam założyć sprawę o sądowy podział majątku wspólnego? Czy mam jakieś szanse na odzyskanie części pieniędzy włożonych w nieruchomości teściów?

wizytówka Szukamy prawników »