Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Jak uniknąć płacenia za pobyt teściowej w DPS?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 25.07.2017

Teściowa od miesiąca jest w domu pomocy społeczne skierowana przez MOPS. Koszt pobytu to 3300 zł, z renty teściowej pobierane jest 1200 zł, a od żony chcą resztę. Tylko ja pracuję (na etacie i prowadzę firmę), żona zajmuje się dwójką naszych małych dzieci, przekraczamy kryteria dochodowe. Dostałem pismo z MOPS-u, abym udostępnił im swój PIT za zeszły rok albo oni wystąpią do urzędu skarbowego. Jak uniknąć płacenia za pobyt teściowej w DPS? Czy wystarczy, że ustanowimy z żoną rozdzielność majątkową, czy muszę wystąpić o separację?

Izabela Nowacka-Marzeion

Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej i odpłatnością związaną z pobytem w nim regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 930). Zgodnie z art. 61 ust. 1 tejże:

 

„1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.”

 

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa ust. 2 przywołanego przepisu określając, że:

 

„Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.”

 

Natomiast ust. 2a przywołanego przepisu stwierdza, iż: „2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.”.

 

Ustalenie wysokości opłaty ponoszonej przez konkretnego mieszkańca gminy skierowanego do domu pomocy społecznej leży w gestii kierownika OPS i ustala ją w ramach swobodnego uznania w granicach od 0 do 70% posiadanego dochodu – przykładowo dla osoby posiadającej dochód w wysokości 1000 zł z tytułu otrzymywanej emerytury kierownik OPS może ustalić opłatę w granicach między 0 zł a 700 zł (1000 zł x 70%). Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy nakładają na mieszkańca obowiązek ponoszenia odpłatności do wysokości 70% posiadanego dochodu (zdefiniowane w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

 

Jeżeli pensjonariusz nie jest w stanie sam ponieść całej opłaty, to cały lub częściowy koszt pobytu w domu pokrywają: małżonek, zstępni i w ostatniej kolejności wstępni, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości, przy czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku, gdy jedna z osób jest zwalniana z odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art. 64 ustawy o pomocy społecznej (niżej wymienione). Dla ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin pracownik socjalny przeprowadza stosowny wywiad. Osoby (małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby) wnoszą opłatę, ustaloną z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej do kasy lub rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany. Opłatę tę gmina wraz ze swoją opłatą przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

 

Natomiast w przypadku niewywiązania się osób, o których mowa wyżej, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Według ustawy należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Należy zaznaczyć, że opłaty nie dzieli się po równo na wszystkich zobowiązanych, a obciąża ich się w kolejności.

 

Ponadto jeżeli członek rodziny, mimo posiadanych możliwości, uchyla się od tego obowiązku, istnieje możliwość, aby DPS w imieniu mieszkańca wystąpił do sądu z wnioskiem o alimenty. Należy jednak podkreślić, że działania tego typu podejmowane są rzadko i w trakcie postępowania bada się przede wszystkim sytuację rodzinną, majątkową oraz relację z osobą uprawnioną do alimentów. Następnie sąd bada sytuację osoby uprawnionej i zobowiązanej, i w konsekwencji wydaje stosowne orzeczenie.

 

Trzeba zaznaczyć, że obowiązek regulowania części opłaty za pobyt Pana teściowej w domu pomocy społecznej nie jest uzależniony od stosunków majątkowych łączących Pana z żoną, czyli od tego czy pozostajecie we wspólności ustawowej, czy też posiadacie rozdzielność majątkową lub też ograniczoną wspólność umowną. Istotny jest jedynie fakt pozostawania Pana i żony we wspólnym gospodarstwie domowym, zaś dla potrzeb ustalenia obowiązku wnoszenia opłat dochody wszystkich osób w rodzinie podlegają sumowaniu. Zaś rodzinę w świetle definicji zawartej w art. 6 pkt 14 ww. ustawy stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pana żona jako osoba zobowiązana do pokrywania brakujących kosztów pobytu jej matki w DPS zawiera umowę z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej ustalającą wysokość wnoszonej przez nią opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów jej rodziny i możliwości (art. 103 ust. 2 ustawy). Pana żona mogłaby się zwolnić (na jej wniosek) częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 

  • wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej ośrodku wsparcia lub innej placówce,
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, (czyli opisany przez Pana przypadek),
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

 

W Pana przypadku możliwość uniknięcia wnoszenia opłaty za pobyt matki żony w DPS leży w wykazaniu przez Pana żonę, iż rodzina utrzymuje się jedynie z jednego świadczenia (Pana zarobków), i zgodnie z powołanym wyżej art.64 u.p.s. może wnieść o zwolnienie z tego obowiązku. Wysokość opłaty można również negocjować, by w rażący sposób nie pogorszyła się sytuacja w Pana rodzinie. Również można pomyśleć o DPS z niższym kosztem utrzymania, bo tu też są znaczące różnice (od 1500 do 3500 zł).

 

Reasumując – z całą pewnością Pana żona jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt jej matki w domu pomocy społecznej w części, której nie ponosi jej matka. Celem wyliczenia odpłatności OPS powinien ustalić m.in. w jakiej sytuacji rodzinnej i majątkowej znajduje się Pana żona. Jeżeli nie wskażecie Państwo wysokości Pana dochodów, OPS ma możliwości ustalenia tych dochodów na podstawie innych niż zaświadczenie o dochodach środków dowodowych. Niestety ustrój majątkowy, w jakim Państwo pozostajecie, nie ma wpływu na możliwość wydania stosownej decyzji przez OPS dotyczącej obowiązku ponoszenia częściowej opłaty za pobyt Pana teściowej w DPS.

 

Jeśli chodzi o separację: po orzeczeniu separacji nie mamy do czynienia z rodziną w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 321/07), zatem w takiej sytuacji trudno byłoby sobie wyobrazić, aby Pana żona miała wnosić opłaty za DPS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Obiady w szkole – czy mogę starać się o zwrot pieniędzy?

Na początku miesiąca opłaciłam posiłki dla dziecka w szkole (z góry za cały miesiąc). Dowiedziałam się jednak, że mogę starać się o dofinansowanie z ośrodka pomocy. Uzyskałam to świadczenie, ale teraz nie wiem, jak odzyskać wpłacone przeze mnie pieniądze. Proszę o pomoc.

 

Uniknięcie opłat za pobyt ojca w DPS

Ojciec jest alkoholikiem, obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Decyzją lekarza prowadzącego ma być umieszczony w DPS, mimo że jego matka chce się nim zająć. Lekarz stwierdził jednak, że należy go umieścić w DPS, gdyż istniej duże ryzyko kolejnych konfliktów z prawem spowodowanych alkoholizmem. Pytanie dotyczy ponoszenia kosztów pobytu w DPS rodzica, a konkretnie chciałabym wiedzieć, jak uchronić mojego męża przed ponoszeniem tych kosztów za mojego ojca. Ja nie pracuję, gdyż mąż ma wysokie dochody, ale nie chce ponosić dodatkowych i wysokich kosztów DPS. Mój ojciec skończył 60 lat, nie pracuje, korzysta z zasiłku MOPS-u. Rodzice rozwiedli się, gdy byłam dzieckiem, ojciec miał ograniczone prawa rodzicielskie. Jak mogę uchronić moją rodzinę przed tymi kosztami? Dodam, że pomagamy finansowo mojej mamie, która od 30 lat przewlekle choruje.

Zwolnienie z opłat - ustawa o pomocy społecznej

Czy mężczyzna, którego żona jest w ciąży, może być zwolniony z opłat za pobyt w DPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej?

wizytówka Szukamy prawników »