Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Jak sprzedać działkę, nie płacąc podatków?

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 30.07.2017

Jesteśmy współwłaścicielami działki. Pozostali współwłaściciele założyli spółkę cywilną. Na tej działce spółka ma wybudować bliźniaki do sprzedaży, lecz chcemy podarować (darowizna) działkę córce. Czy gdy ona przystąpi do spółki z wkładem tej działki z darowizny, będzie musiała zapłacić jakiś podatek? Chcemy uniknąć wszelkich dodatkowych kosztów ja jestem na rencie chorobowej, a mąż na emeryturze. Czy w takim przypadku sami powinniśmy przystąpić do spółki, a darować „udziały”? Czy przy takim rozwiązaniu mogą nam odebrać świadczenia z ZUS-u? Jak „pozbyć” (darować, sprzedać) się tej działki, nie płacąc podatków?

Aleksander Słysz

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Jak rozumiemy, obecnie są Państwo współwłaścicielami działki, przy czym pozostali współwłaściciele założyli spółkę cywilną. Obecnie zamierzają Państwo podarować swój udział w działce córce, która następnie miałaby przystąpić do spółki cywilnej, wnosząc wkład niepieniężny w postaci udziału w darowanej uprzednio działce.

 

Darowizna udziału w działce

 

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej jako „K.c”) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Co do zasady przekazanie darowizny związane jest z zapłatą podatku od spadków i darowizn przez obdarowanego.

 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn)


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jednakże, zgodnie z art. 4a ust. 1 „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2 (…)”.

 

Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu „w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej”.

 

Z kolei zgodnie z ust. 4 pkt 2 „obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron”.

 

(…)

 

Na wstępie wskazujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług polega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Poprzez odpłatną dostawę towarów należy co do zasady rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel.

 

W związku z powyższym wniesienie aportu w postaci udziału w działce polega opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji, gdy podmiot wnoszący do spółki cywilnej udział w nieruchomości jest w związku z dokonaniem tej czynności podatnikiem podatku VAT. Innymi słowy aport będzie podlegać opodatkowaniu, gdy działaniom podmiotu wnoszącego aport można przypisać cechy działalności gospodarczej.

 

W sytuacji, gdy wspólnik wniesie do spółki cywilnej nieruchomość, którą wykorzystywał wcześniej jedynie do celów prywatnych, to czynność taka będzie co do zasady poza podatkiem VAT. Jeżeli zaś nieruchomość była wcześniej wykorzystywana w działalności gospodarczej wspólnika, to wniesienie jej do spółki cywilnej, co do zasady, będzie podlegało podatkowi VAT.

 

W sytuacji natomiast, gdy nieruchomość została nabyta przez podatnika jedynie w celu wniesienia jej do spółki (tak jak miałoby to miejsce w sytuacji Państwa córki), to wówczas, nawet gdy nieruchomość nie była wykorzystywana w ewentualnej działalności gospodarczej córki, w naszej opinii istnieje ryzyko, iż organ podatkowy uzna wspólnika za podatnika podatku VAT w stosunku do tej czynności.

 

Taki wniosek wynika chociażby z Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 maja 2013 roku sygn. ILPP1/443-161/13-5/M.

 

(…)

 

Emerytury i renty

 

Zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

1. Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3–8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

 

1a. Dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3”.

 

W sytuacji, więc gdyby zdecydowali się Państwo na prowadzenie działalności gospodarczej, istnieje ryzyko, że prawo do emerytury lub renty ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + pięć =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Pomoc finansowa dla znajomego i odliczenie jej od podatku

Wspieram finansowo znajomego, który jest bezrobotny i ciężko chory. Darowizny na jego rzecz znacznie uszczuplają mój budżet. Czy mogłabym je odliczyć od podatku? Czy byłoby to możliwe, gdybym założyła np. fundację?

Określenie grupy podatkowej przy spadku od kuzyna

Otrzymałem spadek po synu wuja (brat taty). Rodzice kuzyna od dawna nie żyją, nie mieli rodziny. Jestem jedynym spadkobiercą zmarłego. Urząd skarbowy zakwalifikował mnie do III grupy podatkowej. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, uważam, że jestem zstępnym rodzeństwa i należę do II grupy. Czy mam rację?

wizytówka Szukamy prawników »