Mamy 7142 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Firma w majątku wspólnym a rozwód i podatki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.04.2017

Rozwodzę się z żoną. Mam zarejestrowaną na siebie firmę, ale to żona ją prowadzi. Chciałbym, żeby żona została właścicielem firmy, żeby mogła się utrzymać po rozwodzie. Działalność to firma sprzątająca i majątkiem firmy są maszyny sprzątające o znaczącej wartości, samochód dostawczy i samochód osobowy. Cały majątek i 1/2 samochodu osobowego chciałbym dać żonie. Jak przepisać firmę, żeby uniknąć płacenia podatku dochodowego i VAT oraz odpraw dla pracowników, którzy są zatrudnieni na pełnych etatach?

Aleksander Słysz

Zacznę od tego, że cały wymieniony majątek obecnie jest w równej mierze żony jak i Pana – zakładając wspólność majątkową. Trzeba pamiętać, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ponadto każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Tym samym nie może Pan darować żonie czegoś, co już jest jej. Z tego powodu standardowym postępowaniem jest takie dokonanie podziału majątku wspólnego, by opisane dobra materialne przypadły żonie (w tym udział w samochodzie osobowym). Nie powoduje to, sam podział, konsekwencji dla żony w podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przepisów ustawy ww. nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

 

Konsekwencją, z którą Pan powinien się liczyć, jest według organów podatkowych konieczność wyksięgowania u Pana z kosztów zaksięgowanych a przekazanych towarów.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Trudno będzie jednak uniknąć konsekwencji w podatku VAT, bowiem co do zasady ma tu miejsce, według organów, dostawa towarów, co doktryna akceptuje: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 marca 2015 r., IBPP3/443-1369/14/AŚ – „Wnioskodawca, jako podatnik VAT, w oparciu o składniki majątku wspólnego posiada odrębne przedsiębiorstwo (odrębną własność ekonomiczną), natomiast jako małżeństwo współwłasność łączną. Czyli Wnioskodawca prowadząc swoje przedsiębiorstwo w oparciu o część składników majątku wspólnego ma nad tym majątkiem kontrolę ekonomiczną. Zatem mimo faktu, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o część majątku wspólnego, to on w sensie ekonomicznym jest właścicielem tej części majątku wspólnego. Dokonując analizy powołanych wyżej regulacji prawnych w odniesieniu do rozpoznawanej sprawy podkreślić należy, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zarówno Wnioskodawca, jak i jego małżonka, traktowani są jako odrębne podmioty. Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość takiej interpretacji jego przepisów, która zakładałaby, że wspólność majątkowa istniejąca między małżonkami na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ma wpływ na zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług. Dopuszczalne jest dokonywanie czynności między małżonkami pozostającymi w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeżeli czynności te dotyczą sfery objętej zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT”. Zatem przeniesienie na żonę określonych składników majątkowych w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty kwoty wynikającej z umowy o podział majątku wspólnego stanowi dostawę towaru w rozumieniu ustawy o VAT (por.: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014 r., ITPP2/443-1167/13/AD) [M. Andrzejowicz, LEX, QA 593429].

 

Pewnym wyjście jest dokonanie podziału tak, by żona otrzymała całość przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowaną część). Ma to znaczenie, bowiem zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tejże ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Można mieć jednak spore wątpliwości czy ma miejsce (mieć będzie) w opisanej sytuacji „zbycie”, zdania organów podatkowych są tu podzielone, podobnie jak zdania ekspertów. Warto by więc w tym chociaż zakresie zabezpieczyć się indywidualną interpretacją wydaną w trybie zdarzenia przyszłego.

 

W kwestii zaś pracowników, przejęcie całego przedsiębiorstwa spowodowałoby, że żona stałaby się pracodawcą. Jak wynika z art. 23 prim § 1 Kodeksu pracy – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jak wskazuje się w analizach:

 

„W razie zmiany pracodawcy w trybie art. 231 k.p. stary pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za urlop. Nie ma także potrzeby ustalania urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Obowiązek ten powstaje jedynie w razie rozwiązania bądź w razie wygaśnięcia stosunku pracy. Tu jednak, jak wyżej wskazano, stosunek pracy nie ustaje. Lecz jest kontynuowany. Pracodawca nie musi także wypłacać pracownikowi żadnych odpraw, które wiążą się z ustaniem stosunku pracy, czyli odprawy emerytalno-rentowej, odpraw z tytułu zwolnień grupowych lub indywidualnych. Po przejściu zakładu pracy nowy pracodawca nie musi wysyłać pracownika na wstępne badania lekarskie. Badania te, przeprowadza się w przypadku nawiązania stosunku pracy, bądź na zasadzie analogii w sytuacji przekwalifikowania pracownika. Wyjątkiem byłaby tu zatem sytuacja, gdyby pracownika przeniesiono u nowego pracodawcy na inne stanowisko, które wymaga ponownej oceny zdolności pracownika do wykonywania nowej pracy. Na badania okresowe nowy pracodawca skieruje zaś pracowników w odpowiednim terminie wynikającym z zaświadczenia lekarskiego wskazującego termin następnego badania. Nie jest konieczne kierowanie pracowników na wstępne szkolenia z zakresu BHP. Należy jednak podkreślić, że nowy pracodawca powinien przestrzegać obowiązku kierowania pracowników na szkolenia okresowe. Otwarte terminy szkoleń okresowych będą dla nowego pracodawcy wiążące. W razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę zachowana jest ciągłość otwartego okresu rozliczeniowego. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę nie jest przesłanką do zakończenia urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Urlopy te trwają nadal zgodnie z terminami wynikającymi z mocy prawa (urlop macierzyński) czy wnioskami pracowników w tym przedmiocie (urlopy wypoczynkowe, urlop wychowawczy). Oczywiście nowy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, w razie zaistnienia ku temu przesłanek” [Szymański, Kamil. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a stosunek pracy. Publikacje Elektroniczne ABC.]

 

Reasumując, dokonanie podziału majątku w taki sposób, że całość przedsiębiorstwa przejmuje żona, zmniejsza ilość podatkowych problemów, jednak w zakresie podatku VAT jest tu pewna doza niepewności ze względu na niejednorodną praktykę organów podatkowych w tym zakresie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 0 =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do banku na poczet zaciągniętego wcześniej na zakup mieszkania kredytu hipotecznego. Czy istnieje możliwość dalszego odroczenia wpłaty podatku albo jego anulowania bądź obniżenia? Na przykład czy można obniżyć podstawę opodatkowania o kwotę zwrotu kredytu? Czy istnieje możliwość uniknięcia podatku, ze względu na fakt, że stale zamieszkuję w Stanach Zjednoczonych (jestem rezydentem), również w momencie sprzedaży mieszkania?

Ustalenie dochodu ze sprzedaży nieruchomości przez spółkę komandytowo-akcyjną

Spółka z o.o. wraz z trzema osobami fizycznymi założyła spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka z o.o. wniosła na kapitał rezerwowy nowej spółki nieruchomość, którą wcześniej zakupiła. Wartość nieruchomości określono na 1,5 mln zł (a zakupiona była za 250 tys. zł), a jej własność przeniesiono aktem notarialnym. Nowa spółka wynajmowała nieruchomość, uzyskując z tego tytułu przychody, ale teraz planuje jej sprzedaż za 1 mln zł. Czy w momencie sprzedaży nieruchomości spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania nieumorzoną wartość tej nieruchomości (tzn. 1,5 mln zł minus dotychczasowa amortyzacja)?

wizytówka Szukamy prawników »